งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 628
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายณัฐภัทร    ธีรานันตชัย
2. นายณัฐดนัย    นิติพันธ์
3. นายพลกาญจน์    ศรีคำพร
1. นางสาวจรินญา    ประสิทธิ์ชัย
2. นายวีรวิทย์    กล่ำเจริญ
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวรมิตา    ทองดอนอ่ำ
2. นางสาวชลลดา    จิตติชานนท์
3. นางสาวสุทธิดา    นามเสนาะ
1. นายระพีภัทร์    ธนากูลจีรวัฒน์
2. นายเรวัต    สระทองบุญ
3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายกฤษณะ    เพชรประดับ
2. นายลีนวัฒน์    ศรนุวัตร
3. นายอัครพล    ปัดภัย
1. นายผจญ    รุ่งอรุณเลิศ
4 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวกัญญาณัฐ    แซ่กี้
2. นางสาวสุภัคค์จิรา    ศิริรุ่งวัฒนชัย
3. นางสาวธิดา    เทพทับทิม
1. นายปัญญา    ไขสี
2. นายเทพสังวาลย์    ถนอมบุญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................