งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 627
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายปัณณวิชญ์    จารุสุทธิรักษ์
2. เด็กชายกิตติภณ    ศิริสุข
3. เด็กชายณัฐภัทร    เอกชน
1. นายวีรวิทย์    กล่ำเจริญ
2. นายหริดล    ปานรักษา
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายชัชชัย    วงษ์ไสว
2. เด็กชายปุญชรัสมิ์    จิรโรจน์ธนเกษม
3. เด็กชายพีรภัทร    สระทองเดช
1. นายมนต์ชัย    จันทร์เทพ
2. นายเรวัต    สระทองบุญ
3 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงกนกอร    สงค์อยู่
2. เด็กหญิงศิวธิดา    จันทร์สว่าง
3. เด็กหญิงดรุณี    สระทางจันทร์
1. นายปัญญา    ไขสี
2. นางเรณู    จำปา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................