งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 166
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายญาโณทัย    เหลืองทองคำ
2. นายพิษณุกร    มาลัยเปีย
3. นายพศวัต    เนียมแก้ว
1. นายวีรวิทย์    กล่ำเจริญ
2. นายหริดล    ปานรักษา
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวจินต์จุฑา    จงมโนประเสริฐ
2. นางสาววริศรา    สุวรรณชีพ
3. นางสาวอภิสรา    อ็อกเลียง
1. นายมนต์ชัย    จันทร์เทพ
2. นายเรวัต    สระทองบุญ
3 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวเกสิรินทร์    จันทวงค์
2. นางสาวแพรวา    มีทรัพย์มั่น
3. นางสาวชนกนันท์    สระพังทอง
1. นายปัญญา    ไขสี
2. นางสาวหทัย    ชำนาญค้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................