งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 163
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายธีภัทร    เพ็งจันทร์
2. เด็กชายวรรธนัย    เนตรเกื้อกิจ
3. เด็กชายภีมพศ    วีระโชติ
1. นายวีรวิทย์    กล่ำเจริญ
2. นายหริดล    ปานรักษา
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายขจรศักดิ์    ศรีนวล
2. เด็กหญิงณิชากร    วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงเบญญาภา    ฤาชา
1. นายมนต์ชัย    จันทร์เทพ
2. นายเรวัต    สระทองบุญ
3 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สารพันธุ์
2. เด็กหญิงฐิรญา    จินดารัตน์
3. เด็กหญิงรุ่งฟ้า    นาคซื่อตรง
1. นายปัญญา    ไขสี
2. นางสาววงจันทร์    ช้างเทศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................