ปฏิทินการลงทะเบียนแข่งขัน
วันที่ 17-20 สิงหาคม 2561 ลงทะเบียนแข่งขัน 
วันที่ 21-22 สิงหาคม 2561 จัดพิมพ์บัตร์ประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.