สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชินีบูรณะ 96 22 9 10 127
2 พระปฐมวิทยาลัย 95 39 14 4 148
3 สิรินธรราชวิทยาลัย 86 22 17 4 125
4 คงทองวิทยา 73 31 14 14 118
5 มัธยมฐานบินกำแพงแสน 72 36 15 9 123
6 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม 61 28 21 11 110
7 กำแพงแสนวิทยา 45 29 17 5 91
8 ศรีวิชัยวิทยา 37 19 21 10 77
9 ศาลาตึกวิทยา 22 15 7 10 44
10 พระปฐมวิทยาลัย 2 19 15 16 7 50
11 บอสโกพิทักษ์ 14 13 13 7 40
12 สารสาสน์วิเทศนครปฐม 14 9 5 4 28
13 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 12 13 5 6 30
14 สระกะเทียมวิทยาคม 10 8 10 9 28
15 บ้านหลวงวิทยา 8 11 10 6 29
16 สหบำรุงวิทยา 8 9 8 6 25
17 โพรงมะเดื่อวิทยาคม 6 8 7 10 21
18 บำรุงวิทยา 2 2 4 8 8
19 ทวารวดี 1 1 1 1 3
20 พัฒนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0
21 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม 0 0 0 0 0
22 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 0 0 0 0 0
23 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0 0 0
24 เทคโนโลยีนครปฐม 0 0 0 0 0
รวม 681 330 214 141 1,225