สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชินีบูรณะ 49 17 21 87 96 22 9 10 127
2 สิรินธรราชวิทยาลัย 34 26 25 85 86 22 17 4 125
3 พระปฐมวิทยาลัย 30 34 32 96 95 39 14 4 148
4 คงทองวิทยา 22 17 21 60 73 31 14 14 118
5 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม 18 25 17 60 61 28 21 11 110
6 มัธยมฐานบินกำแพงแสน 15 30 20 65 72 36 15 9 123
7 กำแพงแสนวิทยา 14 9 9 32 45 29 17 5 91
8 ศาลาตึกวิทยา 8 4 4 16 22 15 7 10 44
9 ศรีวิชัยวิทยา 7 12 9 28 37 19 21 10 77
10 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 4 7 2 13 12 13 5 6 30
11 สารสาสน์วิเทศนครปฐม 4 3 1 8 14 9 5 4 28
12 พระปฐมวิทยาลัย 2 3 2 6 11 19 15 16 7 50
13 โพรงมะเดื่อวิทยาคม 2 3 2 7 6 8 7 10 21
14 บอสโกพิทักษ์ 1 1 4 6 14 13 13 7 40
15 สระกะเทียมวิทยาคม 1 1 1 3 10 8 10 9 28
16 สหบำรุงวิทยา 1 1 1 3 8 9 8 6 25
17 บ้านหลวงวิทยา 0 2 2 4 8 11 10 6 29
18 บำรุงวิทยา 0 1 1 2 2 2 4 8 8
19 ทวารวดี 0 1 0 1 1 1 1 1 3
20 พัฒนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 เทคโนโลยีนครปฐม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 213 196 178 587 681 330 214 141 1,225