งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ สนามฟุตบอล 23 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ สนามฟุตบอล 23 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 ห้องรัตนาคาร 23 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัวห้องเกียรติยศ
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 111 (1) 23 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง 115
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 (2) 23 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง 115
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ อาคารหอประชุม ชั้น 2 23 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ อาคารหอประชุม ชั้น 2 23 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ ห้องสมุด ชั้น 1 23 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ ห้องสมุด ชั้น 1 23 ส.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]