รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยรักษ์  เมฆตานี
2. นางสาวชาลิสา  จันทร์ประสิทธิ์
3. นางสาวณัฐธันยา  ฮาดิ
4. นางสาวประกายดาว  พรถวัลย์ศักดิ์
5. นางสาวปัญญษา  อหิงสาวงศ์
6. นางสาวมาย  มาย
7. นางสาวรัศมี  อ่อนสนิท
8. นางสาวศิริรัตน์  ไทรงาม
9. นางสาวศุภภพร  กังวาลเดชานันท์
10. นางสาวโสภิตา  มูณี
 
1. นางสาวพรศิริ  เนินทอง
2. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม
3. นางสาววารุณรัตน์  กลัดเขียว
4. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
5. นายชัยกรมนัส  บุญคง
 
รวม105
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายสถาวร  จั่นลา
2. เด็กชายอดิเทพ  แหล่งสนาม
 
1. นางณัฐวดี  พงษ์สุขเวชกุล
2. นางสาวกัลยานี  จำปี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายกฤติน  เพียรชนะ
2. นางสาวฑิฆัมพร  เววน
3. นางสาวณัฐญาภรณ์  ยอนถวิล
4. นางสาวธิดาภัทร  เอี่ยมลิ้
5. นายธีรศักดิ  โพธิเศษ
6. เด็กหญิงพิชญา  อยู่หนู
7. นายพุฒพงศ์  ดวงสงค์
8. นางสาวภูริชญาณิศา  สุกุมารพันธ์
9. นายวีระเดช  ลี้กำจร
10. นางสาวอาจรีย์  โยธามาตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชนะพล  สุนทรนิล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวนภัสสร  กิจไพบูลย์พันธ์
2. นางสาวพรพรหม  สินวร
 
1. นางสาวปาจรีย์  สุภากริต
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงชลิดา  สุทธิวิสัย
2. เด็กหญิงนันท์ณภัส  ชมศรี
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
รวม166
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายชาคร   แซ่เลี่ยง
2. เด็กชายวิชญวัฒน์   หงสกุล
3. เด็กหญิงสุชาฎา  เจริญเอง
 
1. นางสาริณี   วังธนะรุ่งโรจน์
2. นางสาวพรรณิภา  กิจเอก
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวชุติมา   จิตต์สมสุข
2. นายภัทรนรินท์   มากรักษ์
3. นายเวลา   บุพผาเทพ
 
1. นายคณิน   นาคะไพบูลย์
2. นางกนกศรี   นาคะไพบูลย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายคมชาญ   แก้วทับทิม
2. นายฐิติศักดิ์   พานิชการ
3. นายนรากร    ดีพล
4. นายบัญชา   หรุ่นทอง
5. นายพุทธายะ   กำเนิดศิริ
 
1. นายพนา  ครุฑบุตร
2. นางจันทนา  ฤทธิศาสตร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายกฤตพัฒน์   คำภาชาลี
2. นายกฤษฎา  แก้วประดิษฐ์
3. นายกวินภพ  โพธิ์เงิน
4. นายกิตติศักดิ์   พูลสมบัติ
5. นายธีรพัฒน์  อิ่มเอิบ
6. นางสาวนริชา   จ๊อกกวี้
7. นางสาวปราญชลี   ปวงงาม
8. นายพงศ์พิศาล   วิเศษไตรรัตน์
9. นางสาวพิมพ์ชนก   ขันทะลี
10. นางสาวภาวิมล    ธิราชรักษ์
11. นายมนัสนันท์   เวียงสมุทร
12. นางสาวรุ่งนภา   เหลืองพูล
13. นางสาววธูศิริ   แซ่ลี้
14. นางสาววิสสุตา   มหานวล
15. นางสาวศรีสมใจ   ศรีพลับ
16. นางสาวศิริยาภรณ์   เสนารักษ์
17. นางสาวอัญรัตน์   เทียนเล็ก
18. นายอุดมศักดิ์   ศรีโพธิ์ทองนาค
19. นายเจษฎาภรณ์   พาณิชพิสิฐ
20. นายเสฎฐวุฒิ   เทพสุวรรณ
 
1. นางสาววรรณวิภา   ฉลาด
2. นางสาววิมล  ทองผิว
3. นายวัชรินทร์  ทิมเม่น
4. นางสาวไพลิน   ศรีมูล
5. นางสาวพัชรา   กุสโร
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงฉัตรพิมล   วงษาวิลัย
2. เด็กชายธงธนัน  จารุจันทร์
3. เด็กชายธนดล   ใจมั่น
4. เด็กหญิงธัญภัทร   มีพา
5. เด็กชายนวพล  คำจุมพล
6. เด็กหญิงปิยะนุช   เเสนยานุภาพพงศ์
7. เด็กชายพีรพัฒน์   เกิดผล
8. เด็กหญิงศรัญรัตน์  สีสุด
9. เด็กชายศิรวุฒิ   นรสิงห์
10. เด็กหญิงสุรางคนา   เเตงบัว
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นายชัยวัฒน์   พุมดวง
3. นางสาวธนสุชาพร  มิ่งขวัญ
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวกรองกนก   กะการดี
2. นายฐกร   เสถียรยงตระกูล
3. นางสาวณฐา   เทียนบูชา
4. นางสาวณิชาภัทร  ขุนทอง
5. นายธีรภัทร  สร้อยสน
6. นายนรุตม์   ศิริเลข
7. นายนฤพัทธ์   มานะสกุลกิจ
8. นางสาวสมฤทัย  ทองม้วน
9. นายสหัสวัต   เนื้อทอง
10. นางสาวออน   อานนท์
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นายชัยวัฒน์   พุมดวง
3. นางสาวธนสุชาพร  มิ่งขวัญ
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวกรองกนก  กะการดี
2. นางสาวญาดา   โพธิ์ขวัญ
3. นางสาวณฐา   เทียนบูชา
4. นางสาวณิชาภัทร   ขุนทอง
5. นางสาวธัญลักษณ์   เหล็กเพชร
6. นางสาวประภาสิริ   ไทยสงฆ์
7. นางสาวพัชรินทร์   นพขำ
8. นางสาวสมฤทัย   ทองล้วน
9. นางสาวสุนิษา   พุฒทกิจ
10. นางสาวออน   อานนท์
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นายชัยวัฒน์  พุมดวง
3. นางสาวธนสุชาพร  มิ่งขวัญ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายภูมิพัฒน์   ระพีโชติวัฒน์
2. นายวชิรวิทย์   จำรัสศรี
 
1. นางสาวนพมาศ   อ่อนผึ้ง
2. Mr.He   Zejie
 
รวม6322
14 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวเปรี้ยวฤดี  พาระหอม
 
1. นางสาวธัญญานันท์  สุขล้าน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวนภัสกร    แก้วเปีย
 
1. นางพุธชาด   ศักดิ์แสง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายนันทวัฒน์   วรชิน
 
1. นายกิตณิวัฒช์   แซ่วู่
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 99.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายณัฐชัย   ส่งเนียม
 
1. นายธรรมรัตน์   ภควรรณ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายภูวนนท์  ถนอมงาม
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายพลพล  เทพณรงค์
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายปาลวัฒน์  วิวัฒนขจรสุข
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายพลพล  เทพณรงค์
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายจุฑาวัชร  บุษษะ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชัยยิ่งยง
3. เด็กหญิงพัชราภา  เนตรกันหา
4. เด็กชายภวภัค  กิตติเจริญพร
5. เด็กชายภูวดล  เพชรคง
6. เด็กหญิงวรวลัญช์  นาคขาว
7. เด็กหญิงศิริพร  ขันแข็ง
8. เด็กชายสหัสวรรษ  กล้าแข็ง
9. เด็กหญิงสุนิสา  เพ็งศรี
10. เด็กชายอัศวิน  พุ่มปานวงศ์
11. เด็กชายไชยสิทธิ์  โปรดสูงเนิน
12. เด็กหญิงไพรรินร์  คำมุงคุณ
 
1. นายภาสกร  โหมวานิช
2. นายคเณศร  ศรีรงค์
3. นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา
4. นางสาววรัญญา  คงธนฉัตร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกมลชนก  ทองปาน
2. นายชนพล  แสงเรืองรอง
3. นางสาวณัฐชญา  อยู่ร่วมใจ
4. นางสาวธันยธร  ธรรมศิริ
5. นายธีรพล  คำตัน
6. นางสาวปริณดา  นิ่มนวล
7. นางสาวปานไพลิน  หมื่นแก้ว
8. นางสาวรักษิตา  คงมีแก้ว
9. นางสาวลลิตา  จันทร์เกตุ
10. นางสาววิรัญญา  เค้าแคน
 
1. นายภาสกร  โหมวานิช
2. นายคเณศร  ศรีรงค์
3. นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา
4. นางสาววรัญญา  คงธนฉัตร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายกฤตนันท์   จันทร์บาง
2. เด็กหญิงจันทนา  ชวนชม
3. นางสาวชุติกาญจน์  นพพันธ์
4. นางสาวญาณิศา  สระป้อมแก้ว
5. นายณรรฐวรรธน์  เพชรทิพย์
6. นางสาวณัชตา  กฤติจิราวิช
7. นายณัฏฐภาค  พันธุ์ศิริ
8. นายณัฐวัตร   หะริณสุต
9. นางสาวธณิชา  ภูผา
10. นางสาวธนพร  สงสุวงศ์
11. นายธนพล   รัตนพลแสน
12. นางสาวธนมรัตน์  ศิวะวัฒนิตานนท์
13. นายธนวัฒน์  นุ่มดี
14. นางสาวนภัทรฌา  พวงศรี
15. นางสาวนันท์นภัส  อินทุรัตน์
16. นางสาวนิรัชพร  หวังพราย
17. นางสาวนุชจรินทร์  มอญสวัสดิ์
18. นายปกรณ์  สิงห์ปัญญา
19. นางสาวปิยะฉัตร  คำเปียง
20. นางสาวพรชนก  เต็มเปี่ยม
21. นายพรชัย  เนียมครุฑ
22. นางสาวพาฝัน  ปักษี
23. นางสาวภคมน  เพชรนะ
24. นายภาคภูมิ  จุลศาสตร์
25. นางสาวภูริตา  สุขสม
26. นางสาวมาลีรินท์  ศิริเคน
27. นางสาวรุ่งทิวา  พิรัมย์
28. นางสาวรุ่งนภา  หนูนิล
29. นางสาวรุ่งรัตน์  หนูนิล
30. นายอมรัตน์   บุญเส็ง
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
2. นายภาสกร  โหมวานิช
3. นางสาวหทัยกานต์  เลขานุกิจ
4. นางสาววรัญญา  คงธนฉัตร
5. นางสาวอัฐมพร  มาเวชกิจ
6. นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา
7. นายนิตินัย  ทองน้อย
8. นางสาวกมลชนก  ตรงเที่ยง
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายกรดนัย  สุดสามารถ
2. นายกฤตพล  พามา
3. นายธรรมปพน  สวัสดิประทานชัย
4. นายนนทิพัทธ์  บางแวก
5. นายรังสิพล  เกษมโชติธนพัฒน์
 
1. นายคณวัฒน์  พรสุริยโรจน์
2. นางสาวสุตาภัทร  ปฐมนุพงศ์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวปนัดดา  ก่อแก้ว
2. นางสาวพันพัสษา  จันทร์พวง
3. นายพิชญะ  เนียมแสง
4. นางสาวภัคจิรา  รินฤทธิ์
5. นายศุภกฤต  นิลประเสริฐศักดิ์
6. นางสาวอภิญญา  ละดาดก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ประภา  วสุวัต
2. นางสาวสุกัญญา  ภูรักษา
3. นายไพโรจน์  รักอ่อน
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวชลธิชา  ทีระฆัง
2. นายณัฐชัย  ส่งเนียม
3. นายณัฐพงษ์  เจริญรัตน์
4. นายธีรเดช  กงไกรราช
5. นายนนทิยุต  มิ่งขวัญตา
6. นายประสิทธิ์  สินศิริ
7. นางสาวปราณปรียา  โอรสไตรรัตน์
8. นายภานุวัฒน์  บรรจงปรุ
9. เด็กชายอังคาร  สุคนธนิยม
10. นางสาวเบญจธรรม  ฮ้อบุตร
 
1. นายอัษฎา  อิ่มสุวรรณวิทยา
2. นางสาวสริตา  คนบุญ
3. นางรำเพย  พึ่งมา
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกัญญารัตน์  เหมือนอินทร์
2. นางสาวธนพร  พรมจำปา
3. นางสาวมณิวรา  เข็มเฉลิม
 
1. นางพรทิพย์  ภูแสนศรี
2. นายวสันต์  มหามิตรมงคล
 
29 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายนำชัย  พุกคล้าย
2. นายนิธิชัย  ช่างพิมพ์
3. นายอานันต์  พรมคุณ
 
1. นายทวีศักดิ์  ศรีบูรพาภิรมย์
2. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
30 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายตรัยรัฐ  ขิรณะ
2. นายนริศ  ชัดกระโทก
3. นายวิศิษฏ์  เกิดวิบูลย์เวช
 
1. นายทวีศักดิ์  ศรีบูรพาภิรมย์
2. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
31 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายชัยภัทร  ผาสุขตระกูล
2. นางสาวพันพัสษา   จันทร์พวง
3. นายเมืองแมน  พระเมือง
 
1. นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์
2. นายศุภณัฐ  กลีบกลาง
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  จรเด็จ
2. เด็กหญิงนิจจารีย์  ปุณณารักษ์
3. เด็กหญิงนิฐิลักษณ์  เกิดเมืองบัว
 
1. นางสาวปิยาภา  แสงอรุณ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  สุวรรณพานิช
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงพรรพษา  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  เทนสุนา
3. เด็กหญิงวรรณวนัฐ  สนิท
 
1. นายมนตรี   น้อยท่าทอง
2. นายชาญ   นรากล่ำ
 
34 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายชาตรี  ชรากาหมุด
 
1. นางสาวลัดดาวรรรณ   อินม่วง
 
35 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายกัมปนาท  ดิษฐ์ปัญญา
 
1. นางสาวนริสรา  สุขตาม
 
36 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายพีรดนย์  ฝอยทอง
 
1. นางสาวสุวรรณา  เพ็ชร์กูล
 
37 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  น่วมลิวงศ์
2. เด็กชายโชติณรินทร์  โอกาศธนะวัฒน์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  อุตตมา
2. นางสาวจารุวรรณ  คันทะพรม
 
38 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แก้วนำ้สุก
2. นายสหภพ  วิศิษฎ์พรอนันต์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  สังข์ทอง
2. นางสาวมนัญญา  แจ้งบุรี
 
รวม10651
39 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวธมนันท์  คงเพ็ชร
 
1. นางสาวบุญจิรรักษ์  ศรีเมือง
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวเจนญาณี  แก้วหาญ
 
1. นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา
 
41 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวชนันท์กานต์  นอบน้อม
2. นางสาวชวัลนุช  ถ้ำกระแสร์
3. นางสาวภุมริน  รินากุล
 
1. นายศราวุธ  เชิงดี
2. นางสาวณัฐชาญานันท์  ศรีชวลิตเดชา
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายณภัทร  ศิริทรัพย์กุลชัย
2. เด็กชายสนธยา  แก้วเกษการ
 
1. นางสาวสุรีย์  โคนาบาล
2. นางพิมนิพา  โลจายะ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวจิดาภา  ละครวัฒน์
2. นางสาวณภัทร  อภิสุข
3. นางสาวสุพรรณิการ์  มาตผาง
 
1. นางอุไร  บุตรไสว
2. นางภัทราวดี  ชัยยะสมบูรณ์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวปณัดดา  มีสกุล
2. นางสาวสิริกร  บริสุทธิ์
3. นางสาวสิริสา  ฉิมถาวร
 
1. นายสุธี  ผลดี
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงจุฑามาส  นุกูลธรรม
2. เด็กชายอำพล  บุญโท
 
1. นายชัยยศ  นุ่มกลิ่น
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีบริบูรณ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายกรรณพล   อยู่จุ้ย
2. นายวรธน  ยศปราณี
3. นายศุภณัฐ  เยี่ยมวิลาสสกุล
 
1. นายศักดิ์สินร์  ชัยเสนา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สุวรรณโภชน์
2. เด็กชายนนทกานต์  ไพรภัทรถาวร
3. เด็กชายนิธิวัฒน์  สุมนทา
4. เด็กชายปรเมศ  บ้านใหม่
5. เด็กชายพิพัฒน์  คงสุวรรณ
 
1. นายพจกร  ธูปะเตมีย์
2. นายณรงค์ศักดิ์  สันทัดเลขา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายกมลภพ  ปิ่นทอง
2. นายกรวิชญ์  ดนตรีเสนาะ
3. นางสาวญาณิศา  เอื้อภัทรพงศ์
4. นายฐิติพงศ์  เผือกแก้ว
5. นายณฐพล  จุ้ยเส่ย
6. นายณัฐวุฒิ  ภู่สันทัด
7. นายณัฐวุฒิ  ไกรทัศ
8. นายธนศักดิ์   วิตารัตน์
9. นายธนะพล  เสน่ห์ดี
10. นางสาวธัญลักษณ์  สมเงิน
11. นายธีรวัฒน์  ดาราศาสตร์
12. นายประสพโชค  ศิระโชคอนันต์
13. นายพงศ์พันธ์  แจ้งธรรม
14. นายภัทรพงษ์  แสงบุตร
15. นายภานุวัฒน์  ปัญญาบุญ
16. นายวสวัตติ์  ขุราษี
17. นายวีรภัทร  ช้างแจ้ง
18. นายศิวกร  อธิเวทย์
19. นางสาวหงษ์เหม  ใจกล้า
20. นางสาวอนันตยา  เกษเกษม
 
1. นายสมเกียรติ  เข็มเพชร
2. นายเอกชัย  ศรีบุญเรือง
3. นายอภิเสก  คันธจันทน์
4. นายณรงค์ศักดิ์  สันทัดเลขา
5. นายพจกร  ธูปะเตมีย์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  กองเศษ
2. เด็กชายพรภวิษย์  เกิดเอี่ยม
3. เด็กชายสัณหณัฐ  หอมละออ
 
1. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
2. นายวรินทร์  เพิ่มผล
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายนัทธพงศ์  ถาวร
2. นายนันทพัทธ์  แก้วมูล
3. นายเมฆา  พงษ์อร่าม
 
1. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
2. นายวรินทร์  เพิ่มผล
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายศิริวัฒ  อาวชวาณิชกุล
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายธวัชชัย  ใคร่นุ่นสิงห์
 
1. นายนิรุช  บัวทอง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวเจนญาณี  แก้วหาญ
 
1. นางสาวรัฐพร   ทิพย์มณฑา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายอินทรีย์  โยวะรส
 
1. นางสาวรัฐพร   ทิพย์มณฑา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายปิยะวัฒน์  คุณเลิศ
 
1. นางสาวรัฐพร   ทิพย์มณฑา
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ลีนิน
2. เด็กหญิงธัมมิกา  ชูทอง
3. เด็กหญิงปณิดา  ฉายฉลาด
4. เด็กหญิงพวงเพชร  สุกใส
5. เด็กหญิงพอลล่า  ดีซ์ดซิค
 
1. นางสาวรัฐพร   ทิพย์มณฑา
2. นางอภิญญา  สังขรักษ์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกุลธิดา  วุฒิอนันต์ชัย
2. นางสาวปรารถนา  แก้วศิลา
3. นายปิยะวัฒน์  คุณเลิศ
4. นางสาวปุณยนุช  เฟื่องกังวาน
5. นางสาวรัตนากร  พรมแย้ม
 
1. นางสาวศิรณี  พลเสนา
2. นางสาวดุจดาว  ค้ำจุน
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายภราดร  เกตุภรณ์
2. เด็กชายไกรวิชญ์  แซ่เตีย
 
1. นางสุวรรณภา  รักษาชน
2. นางสาวจุฑามาศ  สมนึก
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายณัฏฐพล   สุวรรโณ
2. นายนนทวัฒน์   อัครเมธากิจ
 
1. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
 
60 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงจิณณพัต   ฟองลมุล
2. เด็กหญิงพรพิชชาร์   กันหานนท์
3. เด็กหญิงอุษมา   พีธรากร
 
1. นายวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
2. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
 
61 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายณัฐภัทร  แจ้งโพธิ์นาค
2. นายธีรวีร์  นัคเร
3. นายภูมิธรรม  ไชยภูมิ
 
1. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวณัฐชิมา  รุ่งพิทักษ์ไพศาล
2. นางสาวนริศรา  บัวจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร  หอมชู
2. จ.ส.อ.พงศกร  สุขเล็ก
 
63 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายทศพร  ผายชัยภูมิ
2. เด็กชายสิทธิชัย  บุญเขียว
3. เด็กชายอนุราช  เทศธรรม
 
1. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
2. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
 
64 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ตรีทอง
2. เด็กชายอภินันทน์  กล่อมบาง
3. เด็กหญิงอรนุช  โมกขศักดิ์
 
1. นางธัญญ์นภัส  ภู่พงษ์ไพบูลย์
2. นางสาวชนิศา  สุขเกษม
 
65 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายรดิศร  เข็มกลัด
 
1. นางบุปผา  โภคพินท์
 
รวม8347
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์   ธีระเพ็ญแสง
 
1. นางสาวนันทรัตน์   อ่วมสอาด
 
67 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกฤตพร   สุขเอี่ยม
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   โฮกอ่อน
3. เด็กหญิงอนันทญา   เพชรทิพย์
 
1. นางสาวสุพรรษา  พยุห์
2. นางอรพรรณ   คงคาหลวง
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวภวรัญชน์   ลอยเมฆ
 
1. นางสาวสิริพรรณ    โสฬส
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงกริ่งกมล   ชาดิษฐ
2. เด็กหญิงพรธีรา   เสาวรส
 
1. นางสาวขันธิญา   คำศรี
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงปาณิศา  แสงสมบัติ
2. เด็กหญิงวริศรา   ภู่พลับ
3. เด็กหญิงสลินทิพย์  พรมหนองโดก
 
1. นางดุษฎี  นาเสงี่ยม
2. นางสาวนงเยาว์  เรือนบุตร
 
71 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงจีระนันท์   ดวงประโคน
2. เด็กหญิงจุฬาตรีคุณ  คัทมาร
3. เด็กหญิงณัชชา   จาตุนิตานนท์
 
1. นางสาวเยาวดี  จันทร์นามอม
2. นางสาวสุพัตรา   นิจขะสุข
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงกฤติกา   ศรีทอง
2. เด็กหญิงณัฐสรณ์  โกมลวานิช
3. เด็กหญิงอารยา   เกตุศรี
 
1. นางสาวนนทลี   คงเพ็ชรศรี
2. นางสาวปฐวี  บุญพิทักษ์
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวณัชชา   เผดิมรอด
2. นางสาวณิชากร   ยุทธศักดิ์กำแหง
3. นางสาวรินรดา   ชูกลิ่น
4. นางสาววรินทร   หฤหรรษาพร
5. นางสาวอธิชา   ซึ่งพรหม
 
1. นายศักดิ์รินทร์   แป๊ะอุ้ย
2. นายณัฐพงศ์   ปาละนันท์
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงพรรณรัศมิ์  นาคประดิษฐ์
2. เด็กหญิงวรวรรณ   อุ่นกาย
 
1. นางกนกวรรณ  ชนะถาวร
2. นางรัชดาพร  ยูสานนท์
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวปภาวดี  คำผงแก้ว
2. นางสาวรัตนพร   ศรีสมพันธุ์
 
1. นางกนกวรรณ  ชนะถาวร
2. นางอโนมา  ขันพันธ์
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงชฎาพร   พวงคำ
2. เด็กหญิงชลธิชา   เพิ่มสุขอาภรณ์
 
1. นางสาวพรรณทิพย์    เกษณา
2. นางสาวจิรัตน์ชฎาพร   สีทาสังข์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาววรรณวิษา   แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวฐิติรัตน์   เนตระคเวสนะ
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชา   กมลจรัส
2. เด็กหญิงพลาพร   ชะนะ
3. เด็กหญิงภัทรลาภา   โชติช่วง
4. เด็กหญิงสินีนาถ   อัครเสนาบดี
5. เด็กหญิงสุเมธินี   ดวงตะวัน
6. เด็กหญิงเกวลี   หาญบวรวงศ์
 
1. นางทิพยวรรณ   พันธ์พงษ์
2. นางลัคนา   ลิ้มระหงษ์
3. นางสาวพุธวลี   พิศวงค์
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   นาคทั่ง
2. เด็กหญิงกัลยภรณ์   บวรกุลวัฒน์
3. เด็กหญิงณัฐชา   กมลจรัส
4. เด็กหญิงพชรพร   พุทธศิลป์เกษม
5. เด็กหญิงพลาพร   ชะนะ
6. เด็กหญิงภัทรลาภา   โชติช่วง
7. เด็กหญิงสินีนาถ   อัครเสนาบดี
8. เด็กหญิงสิริรัตน์   วัดทอง
9. เด็กหญิงสุเมธินี   ดวงตะวัน
10. เด็กหญิงอนัญญา   แสวงพันธ์
11. เด็กหญิงเกวลี   หาญบวรวงศ์
 
1. นางทิพยวรรณ   พันธ์พงษ์
2. นางลัคนา   ลิ้มระหงษ์
3. นางสาวพุธวลี   พิศวงค์
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงอรกัญญา   แข่งขัน
 
1. Mrs.Nadia   P Beriones
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงชัชชญา   หนังสือ
 
1. นางสาวดวงใจ   มหรรทัศนพงศ์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงธันย์ชนก   บุญยิ้ม
 
1. นายปณิธาน  จันทราปัตย์
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวดนุภา  คณาธีรกุล
 
1. นางวิสินี   นุกูลกิจ
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวณิชกานต   นาคอาจหาญ
 
1. Mr.Julian Anthony   Crowcroft
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณชนก  เปี่ยมไพบูลย์
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  กองสุข
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ล้ำเลิศ
2. MissSatomi  Uchino
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวภัคจิรา  พงษ์สกุล
2. นางสาวสายลม  ชื่นจันทร์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ล้ำเลิศ
2. MissSatomi  Uchino
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวธมลวรรณ   สว่างโรจน์
2. นางสาวธาริณี   ยังสบาย
 
1. นางสาวศิรีพรรณ   กลันตะบุตร
2. Mr.Hans Peter  Lauer
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกรองทิพย์  ตรีรัตนนนท์
2. นางสาวฐิตาลีย์  ศรีทิน
3. นางสาวดวงกมล  สู่สกุล
4. นางสาวบัณฑิตา  มาลัยศรี
5. นางสาวบุณยอร  สิงห์ไฝแก้ว
 
1. MissSatomi  Uchino
2. นางสาวอารีรมภ์  กิจานุกูล
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกัลยกร   จิตรภักดี
 
1. MissZhao   Xiang Xiang
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวมรกต  พันธุ์ไชย
 
1. Miss๊Satomi  Uchino
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาววริศรา   นิลตระกูล
 
1. นายณฐวรรษ   เสนียาภา
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวพิมพา   จันทรมณฑล
2. นางสาวยอดหญิง   ศรีไพรสวรรค์
3. นางสาวยัว   แซ่ม้า
 
1. นายธนกฤต   จิรโชติเศวต
2. นางภาวิณี  ปิ่นเย็น
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงฌญาการ   อ้นอยู่
2. เด็กหญิงวลีรัตนา   สุขใส่
3. เด็กหญิงอรวรรณ   ขันทะสีมา
 
1. นางสุรัตน์   ทองแจ้ง
2. นางสาวรวินท์นิภา   กลิ่นด้วง
 
รวม7046
94 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวภัศรา  ใยเยี่ยม
2. นางสาวมัชฌิมา  ฤาชัยราม
3. นางสาวสุจิตรา  สถาพรกวินวงศ์
 
1. นางสาวณภัทร  แพน้อย
2. นางสาวนิตติกา  แสงสวัสดิ์
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายสมิต  เก้าเอี้ยน
 
1. นายวิทยา  แสนคำ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายสุภัทร  มากโฉม
 
1. นายวุทธาฤทธิ์  อ่อนสนิท
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
 
1. นายวุทธาฤทธิ์   อ่อนสนิท
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ชัยสุทธิกุลรัตน์
 
1. นายวุทธาฤทธิ์  อ่อนสนิท
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ถามะฤทธิ์
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แป้นห้วย
2. เด็กชายธนนันท์  ลาฟอง
3. เด็กหญิงนวนันท์  เพิ่มสิน
4. เด็กหญิงมารานา เมธ์  อัครนิธิ
5. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  สืบสกุลลี้
 
1. นางสาวทิพย์วรินทร์  ยานเยื้อน
2. Mrs.Cheyn  Saladaga
 
101 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายธนกฤษฎ์  ลาฟอง
2. เด็กชายพงษภัทร์  หลักรอด
3. เด็กชายภูตะวัน  รักษา
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. นางสาวทิพย์วรินทร์  ยานเยื้อน
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงญาธิดา  ทองมั่น
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เขตรกลาง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ปานเนาว์
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
2. นายสุขุม  ศุภศิริ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวจิดาภา  สุขาบูรณ์
2. นางสาวพรรณภษา  จำปาคำ
3. นางสาวแพรพลอย  ปาระแดน
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
2. นายสุขุม  ศุภศิริ
 
รวม2215
104 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงปีย์รดา  ธรรมชัยกุล
 
1. นางสาวแสงดาว  ชาวโพธิ์เอน
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวทัณฑิกา  ชื่นใจคำ
 
1. นางสาวจิตรลดา  นาคศรี
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงนันทนา  ภูวงศ์
 
1. นายวิชญ์พล  ปัญญา
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงทัศนา  โฉมฉลวย
 
1. นายปรัชญา  ซื่อสัตย์
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ส่งฤทธิ์
 
1. นางสาวประไพศรี  ปัญญา
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงพชรมญชุ์  จำปา
2. เด็กหญิงศิิริลักษณ์  ประทุมขันธ์
 
1. นายธีรพงศ์  มีโภค
2. นางสาวจิราพร  ชมมร
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประดิษฐ์ค่าย
2. เด็กหญิงชนิกานต์  จั่นศรี
 
1. นางสาวประไพศรี  ปัญญา
2. นายธนพล  สรรคพงษ์
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวนภสร  ฤทธิ์เนติกุล
2. นางสาวมีโชค  รัตนประสิทธิ์
 
1. นางสาวประกิตศรี  เผ่าเมือง
 
112 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวกมุทพร  วงค์สงวน
2. นางสาวธัญภัสร์  สืบสำราญ
3. นางสาวสุชาวดี  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวเฟื่องลัดดา  จิตจักร
2. นางสาวพิมณฑ์รัตน์  กลิ่นจันทร์
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายกนกพงศ์   หัวคำ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ตุเทพ
3. เด็กหญิงนนิตา  แตงนิ่ม
4. เด็กหญิงอริสา   มะโนธรรม
5. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสงสวัสดิ์
 
1. นางสาวปุญญิสา  วรรณดี
2. นางสาววรรณวิภา  เกษมรัตน์
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  จุลพัฒน์
2. เด็กหญิงจิราพร  ดีอุดมวงศา
3. เด็กหญิงปราญชลี  อภิวาสกุล
4. เด็กหญิงพริมา  โชคบุญเหลือ
5. เด็กหญิงอมิตา  รอดเรือง
 
1. นายชวดล  บุญอินทร์
2. นายณัฐพงษ์  อภิสุวรรณกุล
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธิติกาญจน์   นวลแย้ม
 
1. นายคณิต   บุตรตรา
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกรชนก  ศักดิ์แสนตอ
2. นางสาวกัญญาวีร์  ผ่องใส
3. นางสาวกานต์ฐิตา  อินทร์ประสิทธิ์
4. นางสาวณัฏฐา  อรุณวุฒิวงศ์
5. นางสาวณัฐนรี  ขจายแสง
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทรประจักษ์
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  เคลือบมณี
8. เด็กหญิงวณิชชา  เอกเจริญ
9. เด็กหญิงวัชรีพร  ศรีสมเขียว
10. เด็กหญิงศศิกาญจน์  เมืองคง
 
1. นายใหม่  บุญมี
2. นางสาวจันทนา  จำแนกรส
3. นางนวลจันทร์   น้ำยาง
 
117 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวกรวรรณ  หวังโชคผดุง
2. นางสาวจิฏามาศ  บุญมา
3. นางสาวณภาภัช  พรมหาไชย
4. นางสาวณัฏฐณิชา  วัฒนะสุวรรณ
5. นางสาวธนาภรณ์  วุฒิยิ่งยง
6. นายภูวดล  ภัทรพงศ์พิพัฒน์
7. นางสาววราทิพย์  ฉัตรชัยธิติธำรงค์
8. นางสาวสมิตานัน  หิรัญพิทักษ์พงศ์
9. นางสาวอนุจารี  เกตุแก้ว
10. นางสาวเพรชราภรณ์  ตรงเมือง
 
1. นายไพบูลย์   ถนอมทรัพย์
2. นายอดิศร   เมืองซ้าย
3. นางอชิรญา  เดือนแจ่ม
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดาวดึงษ์
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวธิษณามดี  สิกขบูรณะ
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงอริสรา  สุสุนทร
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวกฤตยาพร  น้อยเกตุ
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุ่นปาน
 
1. นางสาวกรสุดา  ชิตรัตน์
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ถวิลวิสาร
 
1. นายวิทวัส  เอี่ยมผู้ช่วย
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายกฤษณะ  สมานหมู่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาราพงศ์  แสงหล่อ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธารินี  ศรีมุข
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาววรรณพร  สุวรรณรัตน์
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวพิชามญชุ์  โชติสมบัติสกุล
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายภูริณัฐ  สองเมือง
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวอุบลวรรณ  นรเอี่ยม
 
1. นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายธีรนันท์  คูณชัย
2. นางสาวนภัสสร  จูนแสง
3. นายศรัญย์ภัทร  เครือเพชร
4. นางสาวอารยา  สุโพธิ์
5. นายเพิ่มศักดิ์  ชื่นชมบูรณ์
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
2. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
3. นายสมฤกษ์   อุ่นจันทร์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวกชกร  หนูน้ำ
2. เด็กชายกนกพล  บัวชุม
3. เด็กชายกษิดิ์เดช  พุ่มนุ่ม
4. นายคณาธิป  ถาวรสุทธิวงศ์
5. นายจักรพันธ์  ศรีขวัญ
6. นางสาวจันวิภา  แก้วกรรณ์ภา
7. นางสาวจัสมิน  บางนารถ
8. เด็กหญิงชยานิศ  พูลกสิวิทย์
9. นางสาวญาณินนุช  การเหมือนญาติ
10. นางสาวณัฐฐิฐา  จิตหาญ
11. เด็กหญิงดวงจันทร์  มหพงษ์พิภพ
12. เด็กชายธนาทร  เครือแก้ว
13. นายธนาวัฒน์  ขันตรี
14. นายธราเทพ  มีนนท์
15. นางสาวนพวรรณ  อ่ำมาลี
16. นายนัฐพล  ขันตรี
17. เด็กหญิงนัทธมล  เทพสุทธิ์
18. นายปรเมศร์  ประสุนิง
19. นางสาวปิยะธิดา  กัลย์วงศ์
20. เด็กหญิงพรนภา  แซ่จัน
21. เด็กหญิงพิมลรัตน์  วิกยานนท์
22. เด็กหญิงภัณฑิรา  อุปชิต
23. นายภานุวัฒน์  กลิ่นกลัด
24. นายภูริณัฐ  สองเมือง
25. เด็กหญิงภูริยา  หล่อเหลี่ยม
26. นายรัชพล  โพธิ์เหลือ
27. นายรุ่งโรจน์  อ่อนสิน
28. เด็กหญิงวรางคณานันท์  ชินวงศ์
29. นายวีรยุทธ  เหมือนสิงห์
30. นายศรัญย์ภัทร  เครือเพชร
31. นายศิลา  เหล็กเพ็ชร
32. นายศุภเสกข์  จันทน์มุข
33. เด็กหญิงสริญญา  เรืองศรี
34. นายสุทธิ  แซ่ตั้ง
35. เด็กหญิงอชิรญา  นกเทศ
36. นายอนิททนันท์  หรินเชษภิภัฎ
37. เด็กหญิงอมลดา  มูลกิตติ
38. นางสาวอัยเรศ  ครอบสุข
39. นางสาวอุลัยรักษ์  บุญชาติ
40. นางสาวแพรทอง  ต้นสิน
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
2. นายเรวัตร  ชาลาพล
3. นางสุนันทา  ปฐมนุพงศ์
4. ว่าที่ร้อยตรีธาราพงษ์  แสงหล่อ
5. นายณัฐวัฒน์  เทพสันทัด
6. นางสาววีณา  เรี่ยวแรง
7. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
8. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงวรางคณานันท์  ชินวงศ์
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวณัฐฐิฐา  จิตหาญ
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  มหพงษ์พิภพ
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 99.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุพรรษา   มีชื่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงญาณพันธ์   จันทไทย
 
1. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวจัสมิน  บางนารถ
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวจิตราพัชญ์  ชัยวราจิรกิจ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ไปร่ปลั่ง
3. นางสาวชนันชิดา  ไตรวิวัฒน์
4. นางสาวชนากานต์  อุ่นวรรณธรรม
5. นายธนพล  ต้อยปาน
6. นางสาวปาริชฐา  เรืองจันทร์
7. นางสาวพิมพ์พิชชา  เพื่อตระกูล
8. นางสาวฤทัยธนรรณ  หวังศรี
9. นางสาววรัญ  สุขประเสริฐ
10. นางสาวอรนลิน  ปานขาว
 
1. นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา
2. นางภัสรา  ศรีรุ่งโรจน์เจริญ
3. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนากานต์  ศุภกิจวัฒนา
2. เด็กหญิงชัญญา  ธิติเมธาวี
 
1. นางสาวสุธาภรณ์  วรกาญจนกุล
2. นางสาวรติกร  บนสูงเนิน
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวณัฐณิชา  กิมทรง
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ผิวชะอุ่ม
 
1. นายธานัท  เดชะศาศวัต
2. MissChen  Zhiyin
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกิ่งมณี   พรปรัชญากุล
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ร่วมนาพะยา
 
1. นางสาวบงกศรัศม์  สุรังคพิพรรธน์
2. นางมิ่งขวัญ  สุขมาก
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนสุข
2. เด็กหญิงธัญญานุช  หนูพลกรัง
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เจียรวณิชชา
 
1. นางสาววิภาดา  จันทร์ภิรมย์
2. นายสุภกร  เขตมนตรี
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงจิตร์สุดา  โพชนุกูล
2. เด็กชายนครินทร์   ทรงพร
3. เด็กชายรัชชานนท์  ปานบุญลือ
 
1. นางสาวสุดาพร  ชูแก้ว
2. นางสาวนันท์นภัส   ฟูคำ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวขวัญลาวัณย์   ทองบริสุทธิ์
2. นางสาวชุติกาญจน์   ซีด้าม
3. นางสาววรินกาญจน์   จ้อยชารัตน์
 
1. นายชตฤณ  ชื่นจิตกวิน
2. นางสาวนันท์นภัส   ฟูคำ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกิ่งพิมพ์  ณัฏฐ์พล
2. เด็กหญิงนันทพร  เลอยศพรชัย
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายจิรสิน  เรืองสว่าง
2. นางสาวสุภัสสรา  มั่นสาคร
 
1. นายอภิสิทธิ์  เสนาฤทธิ์
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายกฤตนัน  ชูทอง
2. เด็กชายสุขนันท์  นิลวงศ์
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายกิตติพัฒน์  โนนหัวรอ
2. นายวีราการ  สารสุวรรณ
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายสิฏฐิศักดิ์  เสติ
2. นายสินธนา  วงษ์สุภักดี
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาวสุรีพร  หาไมตรี
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธนิสร  มีโส
2. เด็กชายธีระเดช  วงศ์กระโซ่
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ขามเทศ
 
1. นางปณิชา  ธรรมนรภัทร
2. นายอนุชิต  มาตรสงคราม
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายกิตติภพ  พันธะชาติ
2. เด็กชายชนะชัย  ฉิมแฉล้ม
3. นายธนกฤต  หงิมตรุษ
 
1. นางปณิชา  ธรรมนรภัทร
2. นายอนุชิต  มาตรสงคราม
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวณัฐกาล  ทิมมานพ
2. นายวิสัยทัศน์  ฐานกระโทก
3. นายอานนท์  โพธิ์ประดิษฐ์
 
1. นายวิรัตน์  พิมพา
2. นางปิยวรรณ  อืนทานนท์
 
153 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวปาณิสรา  ฤทธิ์ทอง
2. นางสาวพลอยไพลิน  เมธาวิริยะวณิช
3. นางสาวมัทรีรา  ดิษเจริญ
 
1. นางดวงฤทัย  ชะดี
2. นางสาวจิตลดา  ตันธะสินธุ์
 
รวม15585
154 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายไชยชาญ   ปรารภ
 
1. นางสาวจิดาภา   อุ่นสุดคลอง
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวกัญญาภัค   บุญสังข์
2. นางสาวเปรมิกา   ลำคำ
 
1. นายธวัชชัย   มีเปรม
2. นางสาวสมหวัง   เสืองามเอี่ยม
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายกฤติน   นาไร
 
1. นายสุชาติ   พิบูลย์วรศักดิ์
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายธนนพ   อนุภาพยุทธชัย
 
1. นางสาวปรียา   ห้วยหงษ์ทอง
 
158 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายเพชรศิลา   สีบุญเรือง
 
1. นางอารีรัตน์   กิ่งทอง
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานิชย์
 
1. นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี  เที่ยงธรรม
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายคงณัฐ  วงษ์ศรี
 
1. นายตำรา  ชาติกานนท์
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวกัลยารัตน์  สินทวี
 
1. นายตำรา  ชาติกานนท์
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธัญธร  ศรพรหมมาก
2. เด็กหญิงประภัสสร  เคหะนาค
 
1. นายดำรงศักดิ์  นักการ
2. นางสาววนัสนันท์  อินทรบำรุง
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายธนพล  ขาวสอาด
 
1. นายตำรา  ชาติกานนท์
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายกนกพล  ฉันทะไท
2. เด็กชายกฤษตมุข  จงพิทักษ์เกียรติ
3. เด็กชายกฤษพร  ไกรสุดจิตร์
4. นางสาวกัลยรัตน์  เชื้อจ๋าย
5. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สิริบวรภิค
6. นางสาวชนกานต์  ลิ้มวารีสกุล
7. นายฐิติพล  ผลผ่องใส
8. นายณชล  ปัญญา
9. นายณัฏฐ์  วงศ์พันธรรม
10. เด็กชายณัฐกาญจน์  เอี้ยกิจเจริญ
11. นายณัฐนันท์  วัฒนวนิชกานนท์
12. นางสาวณิชกานต์  คิ้มวุมิกุล
13. เด็กหญิงทัศวรรณ  โรจน์สุวรรณ์
14. เด็กชายธนกฤต  ภัทรธัญการ
15. นายธีระพันธ์  อัศวเจริญกุล
16. นายนครินทร์  ระเบียบโพธิ์
17. นางสาวนาถลดา  แซ่ตั้ง
18. เด็กหญิงปภานัน  สมสา
19. นางสาวประภาสิริ  กล้าหาญ
20. เด็กหญิงปานระพี  ก้อนจันทร์เทศ
21. นางสาวพิราภรณ์  แสงพล
22. เด็กหญิงพีรยา  ทรัพย์สืบ
23. นายภัทรากร  รุ่งเรืองธัช
24. นางสาวมลธิชา  ฉ่ำเกิด
25. เด็กหญิงรพีพร  กระดิ่งสาย
26. นายวรรธนะ  ผายม
27. นางสาววราพร  รุ่งเรือง
28. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่มั้ง
29. นางสาววิภวานี  สุวรรณวิศาล
30. นายศตายุ  โตสำลี
31. เด็กหญิงศศิกร  อรุณสุทธิกุล
32. นายสุรเดช  ตาจันทร์
33. นางสาวหทัยชนก  เขียวศรี
34. นางสาวหทัยรดา  ชัยมงคล
35. เด็กหญิงหทัยรัตน์  อินปรา
36. เด็กหญิงอังคณา  สัตยดิษฐ
37. นางสาวอัญชิสา  แสงสุวรรณ
38. นางสาวอุบลวรรณ  สุขสำราญ
39. นายเมธี  วงสามาตย์
 
1. นางอัญชลี  ด้วงแก้ว
2. นางสาวพัชรินทร์  แจ่มสอน
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐนันท์  แย้มนิยม
4. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
5. นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี  เที่ยงธรรม
6. นายตำรา  ชาติกานนท์
7. นางสาววันฉัตร  จันทร์โต
8. นายบรรชา  จันทร์มั่น
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายกฤตธรรม  ลำเนานาน
 
1. นายภาณุพันธุ์   วัณณกุล
 
166 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวกรรณิการ์  ขันตี
2. เด็กชายอัครเดช  หนูน้อย
 
1. นางอัญชลี  ด้วงแก้ว
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายณดล   พละกุล
 
1. นางสาวพิมพ์ระวี  พิมาทัย
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายธนวัฒน์   ปัญจวิรัติ
2. นายภาคภูมิ  ภูมิลำเนา
3. นางสาวรมิดา   เซี่ยงว่อง
4. นายอธิพัฒน์   โพธิ์ทอง
5. นางสาวอนัญลักษณ์   ปรางทอง
 
1. นางสาวพิมนภา   โสภากุล
2. นางสาวอัฐพร   สมบูรณ์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายณพพร   บรมทองชุ่ม
2. เด็กชายทัพเทพ   ดีบัว
3. เด็กชายธนภณ   ทองสุทธิ์
4. เด็กชายปรินทร์   อินทมาศ
5. เด็กชายภาคภูมิ   แก้วโม้
6. เด็กชายยศวินทร์   ชุ่มชื่น
7. เด็กชายเกรียงไกร   วงษ์แก้ว
8. เด็กชายเขมินทร์   ใจน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยเอกเอนก   แก้วเทพ
2. นายชาญวิทย์   พัฒนะราช
3. นางสาวทิวาพร   วานิช
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีจันทร์ไทร
2. เด็กชายอินทรวัต  กันติ๊บ
 
1. นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายจตุโชค  ชูมา
2. นางสาวณัฐวดี  อู่ผลเจริญ
 
1. นางสาวดวงกมล  ณ นคร
2. นายสิทธิ์ปภพ  เทศนาบุญ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงนวพร   ดวงตา
2. เด็กชายนัธทวัฒน์   ขันตรีโมกข์
3. เด็กหญิงพรจิรา   วัฒนะเสวี
 
1. นายพิทยากร  มะลาหอม
2. นางกาญนิกา  ศิริจรรยาธรรม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  มีทิศ
2. เด็กหญิงนาราภัทร  เพ็ชรดี
3. เด็กหญิงนิสิตตา  มะลิหวน
4. เด็กหญิงภาวิณี  ดีสมชื่อ
5. เด็กหญิงมณฑกานต์  โตแก้ว
6. เด็กหญิงวรัญญา  สุกจั่น
 
1. นายฐสิษฐ์  วังทะพันธ์
2. นางสุภาภรณ์  อินทร์เชื้อ
3. นายภานุฉัตร  เผืองผ่อง
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวณัฐฐินันท์   พึ่งนุ่ม
2. นางสาวธัญญาพร   ฮะซังจู
3. นางสาวธัญย์ชนก   สัมมาเพ็ชรัตน์
 
1. นางกาญนิกา  ศิริจรรยาธรรม
2. นายรังสรรค์  เเจ้งจงดี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธันยพร    ดวงมณีย์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  อินสม
3. เด็กหญิงพิชญาดา   เกตุสร้อย
 
1. นายภานุฉัตร  เผืองผ่อง
2. นางสาวญานิศา  แสนจันทร์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวศศิมา   จันทมา
2. นางสาวอารียา   เชื้อแก้ว
3. นายเสฏฐวุฒิ  ดิษฐรักษ์
 
1. นายภานุฉัตร  เผืองผ่อง
2. นางสุภาภรณ์  อินทร์เชื้อ
 
รวม9043
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการาม 1. นายชานนท์  บุญดี
2. นางสาวนพมาศ  เมืองที่รัก
3. นางสาวพนิดา  คำลุม
4. นางสาวรัชนิภา  ทองแฉ่ง
5. นางสาวสุภาพร  ปุมสันเทียะ
6. นางสาวไพริน  บันทอน
 
1. นางสาวประนอมศรี  ก้อนคำ
2. นายวิสิษฐ์ศักดิ์  ยิ้มสุข
3. นางนิลุบล  ชาวสวน
 
รวม63
178 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวจิตสุภา  ละอองเภา
 
1. นายภาณุเดช  บุญฉ่ำ
 
179 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายตระกานต์  เถียงดอนก่อ
2. เด็กชายธนธัช  มัคคีรี
3. เด็กชายเจษฎา  โสภา
 
1. นางสาวภครมณฑน์  ปานมอญ
2. นางธมกร  ประทุมรัตน์
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวนภสร  ศรีสง่าตระกูลเลิศ
 
1. นายดรัณภพ  สุวรรณโน
 
181 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายชลสิทธิ์   เกษไชย
2. นายวายุ    จิตไพฑูรย์
 
1. นางสาวิตรี  ประทุมเนตร
2. นายจามร  ชมจำปี
 
182 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายภูริภัทร  กองนาค
2. เด็กชายสวิตต์  กิตติกร
 
1. นายธนวรรธน์  ศรีจันทร์ดี
2. นางสาวอาจารีย์  น้อมศาสน์
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวดรัญพร  เจริญพล
2. นางสาวปัทมา  เพ็ชรเจริญ
3. นางสาวพรลภัส  ภูติยา
4. นางสาววรัญญา  จันทจร
5. นางสาวสมฤดี  แหวนหล่อ
 
1. นางทัศนีย์  นามโคตร
2. นางสาวอรุณี  ถาวรบุญ
 
184 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  นุ่มเจริญ
2. เด็กหญิงชลนิชา  ไชยพันธ์
3. เด็กหญิงนฤทัย  เฮ็งสวัสดิ์
4. เด็กหญิงนิชาภา  ปฐมาภิวัฒน์
5. เด็กหญิงปุญญิศา  ทุมพานิช
6. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  กล้าจอหอ
7. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทร์วงษา
8. เด็กหญิงวรางคณา  แก้วทอง
9. เด็กหญิงศุภสินี  บุญเลิศ
10. เด็กหญิงสุจิตตรา  บุญมาก
 
1. นายสุรชัย  พุ่มขจร
2. นางสุภาณี  บำรุงเวช
3. นายจินตวัฒน์  ปัญญาแวว
 
185 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวพรรณวสา  กฎมัจฉา
2. นางสาวเนตรนภา  เพชรสงคราม
 
1. นางสุภาณี  บำรุงเวช
2. นายเต็มยศ  แก้วแกมทอง
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายกลินท์  ประสพ
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายศุภนัฐ  นวลปลอด
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สว่างอารมณ์
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวประภัสสร  วิทยาขจรเดช
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวกัญญพัชร  เจริญศิลป์
2. นายณฐภพ  บุญเพิ่ม
3. นางสาวประภัสสร  วิทยาขจรเดช
4. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
5. นางสาวมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
6. นายสุริยา  คุณโคตร
7. นายเจษฎากร  รักเสนาะ
8. นางสาวเนื้อเก้า  กลัดเข็ม
9. นางสาวแพรว  แซ่แต้
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
2. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
3. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวกัญญพัชร  เจริญศิลป์
2. นายณฐภพ  บุญเพิ่ม
3. นายตนุภัทร  นุตวงษ์
4. เด็กชายธนพล  พราวศรี
5. เด็กชายนิธิพงศ์  พิทักษ์วงศ์
6. นางสาวประภัสสร  วิทยาขจรเดช
7. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
8. นางสาวมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
9. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
10. เด็กชายศุภนัฐ  นวลปลอด
11. นางสาวสายสวรรค์  ชดช้อย
12. นายสุริยา  คุณโคตร
13. เด็กหญิงอัยย์ลดา  เลาหไพบูลย์
14. นายเจษฎากร  รักเสนาะ
15. นางสาวแพรว  แซ่แต้
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
2. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
3. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
4. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายกลินท์  ประสพ
2. นางสาวกัญญพัชร  เจริญศิลป์
3. นางสาวคีตภัทร  สว่างจิตร์
4. เด็กหญิงจุฑามณี  แสงจันทร์
5. นายธนภัทร  มีสมสิบ
6. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
7. เด็กชายวัชรัตน์  สกุลพรเกษม
8. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
9. เด็กชายศุภนัฐ  นวลปลอด
10. นางสาวอภิญญา  โสมรักษ์
11. นายเจษฎากร  รักเสนาะ
12. นายโกวิท  ยิ่งเกียรติคุณ
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
2. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
3. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
4. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวกัญญพัชร  เจริญศิลป์
2. นางสาวคีตภัทร  สว่างจิตร์
3. นายณฐภพ  บุญเพิ่ม
4. เด็กชายณัชพล  ทางธรรม
5. นายตนุภัทร  นุตวงษ์
6. เด็กชายธนพล  พราวศรี
7. นายธนภัทร  มีสมสิบ
8. นางสาวประภัสสร  วิทยาขจรเดช
9. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
10. เด็กหญิงพิมพิ์ชนก  นวลดี
11. เด็กหญิงพุทธิดาภรณ์  โพยนอก
12. เด็กหญิงมณฑาธร  พรหมประยูร
13. นางสาวมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
14. เด็กหญิงวรัทยา  พรหมวัง
15. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
16. นางสาวสายสวรรค์  ชดช้อย
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุดมดี
18. นางสาวอภิญญา  โสมรักษ์
19. นายเจษฎากร  รักเสนาะ
20. นางสาวเนื้อเก้า  กลัดเข็ม
21. นางสาวแพรว  แซ่แต้
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
2. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
3. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
4. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
5. นางสาวนิตยา  อัฏฏะวัชระ
6. นางสาวนุจรี  นามแสง
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  สิงหนาถ
2. เด็กชายฐาปกรณ์  วงษ์วิหค
3. เด็กชายพิชิดชัย  แสงอ่อนตา
4. เด็กหญิงภัทรภร  ภักดีรักษ์
5. เด็กชายภูชิต  ลอยลม
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวธนัชพร  ทองโขนง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
200 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายชลชาติ  พิมพ์ประเสริฐ
2. นายธนพล  อุส่าห์ดี
3. นายธีรภัทร  ชุมสมุด
4. นายพัฒนะ  หิรัญรัตน์
5. นายวัฒน์ธิกรณ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายณัฐพล  ทิพย์ธารา
2. นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง
 
201 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวกัซมา  กนิษฐานนท์
2. นางสาวฐิติกาญจน์  ฮวบเอี่ยม
 
1. นางสาวญาดา  ตั้งศิริรัตนา
2. นายเขมภัทร  สังขพันธุ์
 
202 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวนภัสสร  ไสยสุวรรณ์
2. นางสาววรรณพร  ภควัตทิพย์โพยม
 
1. นายภูเมศร์  วงษ์ขจร
 
203 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายจักกฤษณ์  สุธรรมมา
2. นางสาวธัญรดา  ตันกุล
3. นางสาวนะดา  ลายทอง
4. นายรชต  จุลวุฒิ
5. นางสาวสุธิชา  วาริชา
 
1. นายเขมภัทร  สังขพันธุ์
2. นางสาวญาดา  ตั้งศิริรัตนา
 
204 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายธีรัชฌานนท์  ศรีธรรมยศ
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  เกษคำ
 
1. นางสาวดาวสวรรค์  วงศ์เสนา
2. นางสาวชนกาณต์  แพฟืน
 
205 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวกมลลักษณ์  ฟูคำ
2. นางสาวชลลดา  สุทธิสาร
3. นางสาวอชิรญาณ์  ทองมีศรี
 
1. นางสาวศุภเรศ  จันทร์แดง
2. นางสาวสิริรัตน์  หอมชื่นชม
 
รวม11653
รวมทั้งหมด737376