สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 51 35 23 109 101 35 10 6 146
2 เบญจมราชานุสรณ์ 28 26 28 82 79 32 15 12 126
3 สตรีนนทบุรี 28 21 15 64 78 21 12 7 111
4 ศรีบุณยานนท์ 27 25 19 71 84 23 18 13 125
5 วัดเขมาภิรตาราม 25 23 23 71 80 32 26 8 138
6 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 24 31 31 86 79 35 17 7 131
7 อนุราชประสิทธิ์ 10 11 4 25 31 18 13 9 62
8 รัตนาธิเบศร์ 8 12 13 33 43 37 18 9 98
9 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 6 5 9 20 23 28 11 11 62
10 นนทบุรีวิทยาลัย 1 2 2 5 6 2 0 0 8
11 เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการาม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
12 นนทบุรีพิทยาคม 0 1 7 8 18 20 17 13 55
13 ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
รวม 209 192 174 575 625 286 158 95 1,069