สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 101 35 10 6 146
2 ศรีบุณยานนท์ 82 23 18 13 123
3 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 79 35 17 7 131
4 เบญจมราชานุสรณ์ 79 32 15 12 126
5 สตรีนนทบุรี 78 21 12 7 111
6 วัดเขมาภิรตาราม 75 32 26 8 133
7 รัตนาธิเบศร์ 43 37 18 9 98
8 อนุราชประสิทธิ์ 31 18 13 9 62
9 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 23 28 11 11 62
10 นนทบุรีพิทยาคม 17 20 17 13 54
11 นนทบุรีวิทยาลัย 6 2 0 0 8
12 ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 2 2 1 0 5
13 เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการาม 1 1 0 0 2
รวม 617 286 158 95 1,156