สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยบาดาลวิทยา 58 33 12 103 105 19 5 4 129
2 พัฒนานิคม 33 27 20 80 89 18 5 7 112
3 ชัยบาดาลพิทยาคม 18 6 17 41 38 15 10 10 63
4 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 17 17 16 50 67 20 11 8 98
5 หนองม่วงวิทยา 12 18 7 37 45 18 3 10 66
6 ท่าหลวงวิทยาคม 10 8 10 28 34 17 5 6 56
7 ยางรากวิทยา 9 8 4 21 24 13 8 7 45
8 สระโบสถ์วิทยาคาร 8 9 9 26 35 15 8 15 58
9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 8 6 2 16 18 12 1 3 31
10 โคกเจริญวิทยา 7 13 6 26 36 18 7 8 61
11 ลำสนธิวิทยา 7 7 13 27 28 20 10 15 58
12 โคกสลุงวิทยา 5 4 6 15 22 16 5 8 43
13 นารายณ์วิทยา 3 2 3 8 10 4 3 3 17
14 สัตยาไส 2 5 4 11 10 15 5 8 30
15 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 2 2 4 8 11 12 12 13 35
16 นิคมลำนารายณ์ 2 2 2 6 9 5 3 2 17
17 สร้างพัฒนา 1 1 3 5 7 3 5 5 15
18 บ้านเกาะรัง 1 1 2 4 12 17 8 7 37
19 สามัคคีวิทยา 1 0 3 4 5 8 3 5 16
20 ขุนรามวิทยา 0 2 1 3 6 14 5 8 25
21 บ้านหนองโกวิทยา 0 0 0 0 3 4 7 3 14
รวม 204 171 144 519 614 283 129 155 1,026