สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยบาดาลวิทยา 58 33 12 103 105 19 5 4 129
2 พัฒนานิคม 32 26 20 78 87 18 5 7 110
3 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 17 17 16 50 67 20 11 8 98
4 ชัยบาดาลพิทยาคม 17 6 17 40 37 14 10 10 61
5 หนองม่วงวิทยา 12 18 7 37 45 18 3 10 66
6 ยางรากวิทยา 8 6 4 18 21 13 7 7 41
7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 8 6 2 16 18 12 1 3 31
8 โคกเจริญวิทยา 7 13 6 26 36 18 7 8 61
9 ท่าหลวงวิทยาคม 7 7 10 24 30 17 5 6 52
10 ลำสนธิวิทยา 7 4 11 22 24 19 10 15 53
11 โคกสลุงวิทยา 5 4 6 15 22 16 5 8 43
12 สระโบสถ์วิทยาคาร 4 9 8 21 30 15 8 15 53
13 นารายณ์วิทยา 3 2 3 8 10 4 3 3 17
14 สัตยาไส 2 5 4 11 10 15 5 8 30
15 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 2 2 4 8 11 12 12 13 35
16 นิคมลำนารายณ์ 2 2 2 6 9 5 3 2 17
17 สร้างพัฒนา 1 1 3 5 7 3 5 5 15
18 สามัคคีวิทยา 1 0 3 4 5 8 3 5 16
19 บ้านเกาะรัง 0 1 2 3 11 17 8 7 36
20 ขุนรามวิทยา 0 1 1 2 5 13 5 8 23
21 บ้านหนองโกวิทยา 0 0 0 0 3 4 7 3 14
รวม 193 163 141 497 593 280 128 155 1,001