สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยบาดาลวิทยา 105 19 5 4 129
2 พัฒนานิคม 87 18 5 7 110
3 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 67 20 11 8 98
4 หนองม่วงวิทยา 45 18 3 10 66
5 ชัยบาดาลพิทยาคม 37 14 10 10 61
6 โคกเจริญวิทยา 36 18 7 8 61
7 ท่าหลวงวิทยาคม 30 17 5 6 52
8 สระโบสถ์วิทยาคาร 30 15 8 15 53
9 ลำสนธิวิทยา 24 19 10 15 53
10 โคกสลุงวิทยา 22 16 5 8 43
11 ยางรากวิทยา 21 13 7 7 41
12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 18 12 1 3 31
13 บ้านเกาะรัง 11 17 8 7 36
14 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 11 12 12 13 35
15 สัตยาไส 10 15 5 8 30
16 นารายณ์วิทยา 10 4 3 3 17
17 นิคมลำนารายณ์ 9 5 3 2 17
18 สร้างพัฒนา 7 3 5 5 15
19 ขุนรามวิทยา 5 13 5 8 23
20 สามัคคีวิทยา 5 8 3 5 16
21 บ้านหนองโกวิทยา 3 4 7 3 14
รวม 593 280 128 155 1,156