สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยบาดาลวิทยา 105 19 5 4 129
2 พัฒนานิคม 89 18 5 7 112
3 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 67 20 11 8 98
4 หนองม่วงวิทยา 45 18 3 10 66
5 ชัยบาดาลพิทยาคม 38 15 10 10 63
6 โคกเจริญวิทยา 36 18 7 8 61
7 สระโบสถ์วิทยาคาร 35 15 8 15 58
8 ท่าหลวงวิทยาคม 34 17 5 6 56
9 ลำสนธิวิทยา 28 20 10 15 58
10 ยางรากวิทยา 24 13 8 7 45
11 โคกสลุงวิทยา 22 16 5 8 43
12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 18 12 1 3 31
13 บ้านเกาะรัง 12 17 8 7 37
14 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 11 12 12 13 35
15 สัตยาไส 10 15 5 8 30
16 นารายณ์วิทยา 10 4 3 3 17
17 นิคมลำนารายณ์ 9 5 3 2 17
18 สร้างพัฒนา 7 3 5 5 15
19 ขุนรามวิทยา 6 14 5 8 25
20 สามัคคีวิทยา 5 8 3 5 16
21 บ้านหนองโกวิทยา 3 4 7 3 14
รวม 614 283 129 155 1,181