เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุวรรณ บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายมนูญ ชัยสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
3 นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายประทวน กำจัดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายดุลชิตร์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
7 ดร.นรงค์ โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางรากวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางชูศรี คำกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายชูชาติ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางอารีย์ คนซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายวินัย ป้อมดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโกวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางสุภาพ สุริยาอารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
16 ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
17 ดร.พรรณนารี ภิรมย์ไกรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางสาวบุญเรือน กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางลัดดา จุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไส คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางสาวจีรนันท์ วันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางรัตติยา ทะนุก ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนธิวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายเกรียงศักดิ์ รักสงบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางเฉลิมศรี คงไทย ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายยวน ช้างใหญ่ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายพิเชฏฐ์ กงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายสุวรรณ บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
27 นายเกรียงศักดิ์ รักสงบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
28 นางนุชจรินทร์ ไชยวัต ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
29 นายณรงค์ เกตุหล่ำ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
30 นางมาลัย งามระยับ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
31 นายพนม ปิ่นทองน้อย ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
32 นางประกายแก้ว พรมสิงหา ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
33 นายไพศาล สุขดี ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
34 นางวราพร จ่างสกุล ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
35 นางสาวทิพวรรณ สายโย ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
36 ว่าที่ร.ต.วรภพ ทองสันต์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
37 นายประเสริฐ เผ่าพันธุ์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
38 นางสาวเยาวลักษณ์ กองศิลป์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
39 นางสาวอัญชลี กันศล ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
40 นางสาวสุกัญญา จัตุรัส ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
41 นางเฉลิมศรี คงไทย ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
42 นายยวน ช้างใหญ่ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
43 นางชูศรี คำกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
44 นายวินัย ป้อมดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโกวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
45 นางประคอง วีระศักดิ์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
46 นายประทวน กำจัดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนรามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
47 นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
48 นายสุวิทย์ ก้างออนตา ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
49 นางรจนา เดชพล ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
50 นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
51 นายพนม ปิ่นทองน้อย ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
52 นายธนัญท์กุล ชูชื่น ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
53 นายมนูญ ชัยสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
54 ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
55 นางศรีวิไล ตันติวัชราชัย ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
56 นางสาวสิรีธร คล้ายมี ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
57 นายเกรียงศักดิ์ รักสงบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
58 นายอภิชาติ ใบโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ญพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
59 นางเฉลิมศรี คงไทย ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
60 นางสาวศุภณัฐ ทองฉายา ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
61 นายบัญเสริม งามระยับ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
62 นางอารีย์ คนซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
63 นางลัดดา จุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไส คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
64 นายสุรศักดิ์ รองนากุล ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
65 นางศิริวรรณา จันทนากร ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
66 นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
67 นางสาวศุภิสรา คงปรางค์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
68 นายพิเชฏฐ์ กงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
69 นายดุลชิตร์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
70 นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
71 นายประพันธ์ ยินดีมาก ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
72 นางสำรวย บุญพ่วง ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
73 ดร.นรงค์ โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางรากวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
74 ดร.พรรณนารี ภิรมย์ไกรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
75 นางพรพนารัตน์ ชมภูนุช ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
76 ว่าที่ร.ต.วรภพ ทองสันต์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
77 นายชูชาติ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
78 นางสาวบุญเรือน กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
79 นางแก้วใจ ก้างออนตา ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
80 นายอาทิตย์ ใจหาญ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
81 นายจิตรัตน์ เจริญทรัพย์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
82 นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
83 นางสุภาพ สุริยาอารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
84 นางนภเกตน์ คำปัน ครูโรงเรียนพัฒนานิคม คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
85 นางจาริญา นิลสนธิ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
86 นางสาวประภัสสร พิมพ์สิน ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
87 นางรัตติยา ทะนุก ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนธิวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
88 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
89 นางสุวภา กาศมณี ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
90 นางสาวมณฑา ปาสีวงษ์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการตัดสินผลการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
91 นางนุชจรินทร์ ไชยวัต ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลต้อนรับ
92 นางประกายแก้ว พรมสิงหา ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลต้อนรับ
93 นางสาวไอริน จอมคำสิงห์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลต้อนรับ
94 นางสาวพัชญ์สิตา ก้อนทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลต้อนรับ
95 นางสาวเมธาภรณ์ สุริยธน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลต้อนรับ
96 นางสาวจันทนา จัมสิม นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลต้อนรับ
97 นางสาวมัณฑนา เข็มทอง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลต้อนรับ
98 นางสาวชรินรัตน์ ราชวงค์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลต้อนรับ
99 นางสาวเมษยา คนซื่อ เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ดูแลต้อนรับ
100 นางเฉลิมศรี คงไทย ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
101 นายสุรศักดิ์ รองนากุล ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
102 นายสมชาย ทองโต ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
103 นายสัญญา จ่างสกุล ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
104 นางศิริวรรณา จันทนากร ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
105 นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
106 นายสุขสันต์ สิงลี ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
107 นางสาวศุภิสรา คงปรางค์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
108 นางสาวณัฐวดี ฤทัยแช่มชื่น ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
109 นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณ์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
110 นายเกรียงศักดิ์ รักสงบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
111 นายยวน ช้างใหญ่ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
112 นายวิทูลย์ งามขำ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
113 นายพัฒนพงษ์ ผลพรต ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
114 ว่าที่ร.ต.วรภพ ทองสันต์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
115 นางสาวกรองกาญจน์ วงค์เครือวัลย์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
116 นายวัชรพล จันทรวงศ์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
117 นายจิรวัฒน์ ตุ้มหอม เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
118 นางกัญธิมา เปกาลี ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
119 นายขวัญชัย ศิริวรรณ์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
120 นายเกรียงศักดิ์ รักสงบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
121 นายไพศาล สุขดี ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
122 นายยวน ช้างใหญ่ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
123 นางพรพนารัตน์ ชมภูนุช ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
124 นางเกศินี เกตุหล่ำ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
125 นางแก้วรฎา ทรัพย์สุขเกษม ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
126 นางประคอง วีระศักดิ์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
127 นายพนม ปิ่นทองน้อย ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
128 นายสุวิทย์ ก้างออนตา ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
129 นางศรีวิไล ตันติวัชราชัย ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
130 นายสุรศักดิ์ รองนากุล ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
131 นางสาวศุภณัฐ ทองฉายา ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
132 นายประพันธ์ ยินดีมาก ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
133 นางแก้วใจ ก้างออนตา ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
134 นางจาริญา นิลสนธิ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
135 นางสาววรารัตน์ บุญนารักษ์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
136 นักการภารโรงทุกคน โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
137 นายประเสริฐ เผ่าพันธุ์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
138 นายจิรวัฒน์ ตุ้มหอม เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
139 นายณรงค์ เกตุหล่ำ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจราจร
140 ว่าที่ร.ต.สุระ ไชยันติร์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจราจร
141 นายสัญญา จ่างสกุล ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจราจร
142 นายเลิศ บุญญา ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจราจร
143 นายมงคล ดลประสิทธิ์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจราจร
144 นายพรหมมินทร์ บุญชู ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจราจร
145 นายอดิศักดิ์ ทิพย์สุวรรณ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจราจร
146 ว่าที่ร.ต.หญิงนิตติยา เกิดบุญ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจราจร
147 นายฉัตรชัย องอาจ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจราจร
148 นายธนัญธ์กุล ชูชื่น ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจราจร
149 นางวราพร จ่างสกุล ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
150 นางสาวทิพวรรณ สายโย ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
151 นางจาริญา นิลสนธิ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
152 นางสาววรารัตน์ บุญนารักษ์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
153 นางสาวเยาวลักษณ์ กองศิลป์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
154 นางสาวอัญชลี กันศล ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
155 นางสาวผกามาศ จันทนา ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
156 นางปฐมา เกิดบุญ เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
157 นายพรชัย รัตนศรี นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
158 นางสาววิลาสินี ลำทองมา นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
159 นางสาวสุชานาฏ กองค้า นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
160 นางสาวอารีรัตน์ บุญนาดี นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
161 นางสาวสุชาวดี เกิดด้วง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
162 นายวีรภัทร พุ่มพวง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
163 นายวิทูรย์ ศรีสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
164 นางสาวขนิษฐา โฮมแพน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
165 นางสาวรสสุคนธ์ ภูดารัตน์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
166 นางสาวจินดา ณรงค์ศักดิ์สุขุม นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
167 นางสาวสรุตา ได้ด้วยเพียร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
168 นายสายชล กองกุล นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
169 นายประเสริฐ เผ่าพันธุ์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
170 นางสาวสุกัญญา จัตุรัส ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
171 นางเฉลิมศรี คงไทย ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
172 นายยวน ช้างใหญ่ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
173 นางพรพนารัตน์ ชมภูนุช ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
174 ว่าที่ร.ต.วรภพ ทองสันต์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
175 นายวิทูลย์ งามขำ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
176 นายพัฒนพงษ์ ผลพรต ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
177 นางสาวกรองกาญจน์ วงค์เครือวัลย์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
178 นางสาวอโณทัย โคตรวงษ์จันทร์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
179 นางสาวเยาวลักษณ์ กองศิลป์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
180 นางสาวอัญชลี กันศล ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
181 นางนุชจรินทร์ ไชยวัต ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
182 นางเฉลิมศรี คงไทย ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
183 นางวราพร จ่างสกุล ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
184 นายยวน ช้างใหญ่ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
185 นางสาวปิยรัตน์ วงษ์กาญจนรัตน์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
186 นางสาวสุกัญญา จัตุรัส ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
187 นางสาวไอริน จอมคำสิงห์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
188 นางสาวพัชญ์สิตา ก้อนทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
189 นางนธญา ปราสีวงศ์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
190 นางสาวปัทมา ใจภักดี ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายยวน ช้างใหญ่ Tel : 0816651657 E-Mail : yuon@chaiwit.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]