::sm-lri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางวาสนา สุจริตจันทร์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนภเกตน์ คำปันโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนทรีย์ วัฒนกิจไพศาลโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ นาประสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางยุพิน นิลสุวรรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางนิศานาถ แย้มวงค์โรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดชนก นิลแสง โรงเรียนขุนรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริวราภรณ์ ยังมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวปรางค์ทิพย์ ทองแย้มโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา ศิลป์ประดิษฐโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุวรรณ พันธุ์แสนโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภทรพร เจริญมากโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกชกร ศิริหล้าโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางใจทิพย์ อนันต์สลุงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางกัญกนิษฐ์ ทรัพย์ทั้งสามครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นายจุฑาวุฒิ บุญแสนโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวดี ริบุญมีโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิติพร เมล์พ่วงโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุทธิกานต์ ชิงช่วงโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวภา กาศมณีครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิสา ศิลป์ประดิษฐโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาสิริ ด้วงเงินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา สงวนศักดิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัญญา สมจิตรนาโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวภา กาศมณีครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางสาวบรรจงรัตน์ พุ่มเถื่อนครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปอง เหมือนวงษ์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี วัฒนกิจไพศาลโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกชกร ศิริหล้าโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางประคอง วีระศักดิ์ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลินี ตรงต่อกิจโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา โพธิ์ทองโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวจริยา บัวพนัสโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางนุชจรินทร์ ไชยวัตครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภทรพร เจริญมากโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ นาประสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิรุฬห์รัตน์ เรียนเวชโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวปภัสสวรรณ พุ่มรักโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางณษมา เจริญสลุงครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ครองเคหาโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชาคริต รักชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางวรรณารัตน์ ใจเด็ดโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวประดิษฐา พุ่มพวงโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางณษมา เจริญสลุงครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต รักชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ครองเคหาโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางวรรณารัตน์ ใจเด็ดโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวประดิษฐา พุ่มพวงโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวกิติพร เมล์พ่วงโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร สุขวิเศษโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพารัตน์ เชยชูศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ แก้วตาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาววาสุชล กุลชะโลโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
1. นางอรนุช เอี่ยมธรรมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ แก้วตาโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์นภา มหัคฆพงศ์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวอารีย์ สนุ่นดีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
5. นางทรรศน์มน สุขสวัสดิ์ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสุธาสินี ประเสริฐโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจา จั่นงามครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุบิน สูนเงินโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริวราภรณ์ ยังมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวศันสนีย์ คำชำนาญโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางเบญจา จั่นงามครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรศิริ ชูเรณูโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพารัตน์ เชยชูศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวศันสนีย์ คำชำนาญโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวประภาสิริ ด้วงเงินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนุจรินทร์ สมตระกูลโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนิภา เกตุโตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางพงศ์ผกา รุ่งโรจน์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางอัญชนา ศุภภัคว์รุจาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศริญญา ภูบาลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปฐวิกานต์ อินริรายโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวาฤทธิ์ฐินันท์ ธิตรัตนอุดมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ ทองสุขโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิรุธ จอมบุกโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา เจริญสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกีรติ ศุภภัคว์รุจาโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณภา สำลีโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นายชัยชาญ ใจเย็นโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ คำปันโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธา สุขมากโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลภัสสรณ์ ชมสลุงโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภา อ่อนระทวยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธามาศ หวังถ้ำกลางโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปฐวิกานต์ อินริรายโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นายสุเมธา สุขมากโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวชญานิษฐ์ นวลนุชโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสินีนาฎ พรมมิโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดนิตา จุลโพธิ์โรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ เอื้อโภไคยโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปัทมา เหรียญทองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวปราญชลี ศิริจันทร์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวทักษญา เจริญเวชโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายแทน แพงอ่อนโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธรรมนูญ โพธิ์ตุ่นโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวมันทนา สร้อยขุนทดโรงเรียนสัตยาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ บุญหนุนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมร หลงศรีภูมิโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภาภรณ์ เพียงเพ็ญโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายปัญญา กินสูงเนินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษมณี เสาทองโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีระฉัตร จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางธิติมา ชัยชนะคะสุดใจโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ ติ้วสุวรรณบวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรรณวรท ศิริมากรโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวไตรรัตน์ เอี่ยมผ่องโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
8. นางสาวประภัสสร พิมพ์สินโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
9. นางนาถติยา ปานรัตน์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายปัญญา กินสูงเนินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษมณี เสาทองโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีระฉัตร จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางธิติมา ชัยชนะคะสุดใจโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ ติ้วสุวรรณบวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรรณวรท ศิริมากรโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวไตรรัตน์ เอี่ยมผ่องโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
8. นางสาวประภัสสร พิมพ์สินโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
9. นางนาถติยา ปานรัตน์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายธนาบัตร วิริยะอุดมเสถียรโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชุลีภรณ์ รุ่งสันเทียะโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุมิตร พิทักษ์พงศ์พาณิชย์โรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุพา สุวรรณศรีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายอนุชิต สุขประเสริฐโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตติยา เกิดบุญโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย เกตุจันทร์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสุธัญญา ศิริวรรณ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ แจ้งมรคาโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาส สนเปรมโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ดอกกุหลาบโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางรจนา เดชพลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนิภา เกตุโตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ อุปรีโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางวันวิสาข์ ทองเพ็ชรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวสิรินาถ คุ้มครองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางจรรยา พิมสาโรงเรียนขุนรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยรัตน์ แพรสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรี มั่นโพทองโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายภาคินัย ชีอยู่โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธนากร เสาศิริโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทิกา เอื้อสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจำเรียง หมู่ทองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางกาญจนา เหลาหอมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกษศิรินทร์ อ่อนแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธนัญท์กุล ชูชื่นโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชภรณ์ เชิดสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ บุษบงศ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวกัญญาณีย์ เพชรบัวทองโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวอำพร เจริญพร้อมโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวบุณยหนุน ประสมสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัฐมาศ อยู่โตโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกัญธิมา เปกาลีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวรวีวรรณ เมืองรามัญโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ น้อยแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางพจนีย์ ปลื้มมะลังโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทศพล เลิศพรสุทธิรัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา รัตนาภรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรณษา ธำรงพวงทองโรงเรียนชัยบาดาลพิทยากรรมการ
5. นางชนนิกานต์ เจริญวัยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ ธนะศิวาทรัพย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริขวัญ แก้วอูปโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา คุ้ยทรัพย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางพยอม ไชยสงโทโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายโชคชัย หัสแดงโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกชพรรณ ลาพิมพ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญวรัตน์ พิณพาทย์โรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติภูมิ อังคารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวณัฐวดี เจริญสุขโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ ทิพยสุวรรณโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร ปั้นชูศรีโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจณา สุขอ่ำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา เสาศิริโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวดารัตน์ บัวเชยโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชจรินทร์ สิทธิเลิศประสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยรัตน์ วงษ์กาญจนรัตน์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ สีธูปโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิทธิรา กันทัดโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายสายันต์ เย็นเจริญโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวนิลุบล สัตสังข์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนทรี มีสุนทรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ สายโยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศันสิตา เนียมทอมโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางสายหยุด นามวงศ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางขนิษฐา กิตติอัชวาลย์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์ฑิตา บุญแท่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางพฤตินันท์ แสนสุขโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย วงษ์ดีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปูริดา สุขรื่นโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นายสุเทพ นาคศรีสุขโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายพชร หวานแช่มโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล จันทรวงศ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประพันธุ์ สิทธิ์น้อยโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายสุปรีดี สุพรรณชนะบุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายเอกลักษ์ เอื้อสลุงโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย ศิริวรรณ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญา คำแก้วโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชตุ ทับเบียโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายศุภณัฐ แสงสวงษ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวไพรินทร์ ขวัญเมืองโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายพนม ปิ่นทองน้อยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชตุ ทับเบียโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย จำปาห้อยโรงเรียนสัตยาไสยกรรมการ
4. นายทศภณ ปทุมวิงโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกริชนก หน่อทองโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร อยู่พุ่มโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ เทพพันธุ์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายประมวล วงษ์สีแก้วโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ เผ่าพันธุ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันตพร พิมทองโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ อยู่ใจเย็นโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายศิรพัทร์ สินมาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา จันทร์ผ่องโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ จันทศรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอิติการ ย่านส้มโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอนุสรา คิมทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมัย มณีจักร์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศธร แสนเมืองโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ชัยโคดโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวอิติการ ย่านส้มโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นายสุพจน์ นามขันทองโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายจตุชัย นันทวิชิตโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ชมพูนโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนนทกร ป้อมบุบผาโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายพงศธร แสนเมืองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวมุทิตา ย่องไทยสงโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายธนภัทร ชมจันทร์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิรณี ประกอบเสียงโรงเรียนบ้านเกาะรังรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมุทิตา ย่องไทยสงโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ชมพูนโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวนฤมล ย้อนใจทันโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวจักษณา บัวบานโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา จันทร์ผ่องโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ชัยโคดโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางอรอุมา สุวรรณเวศม์โรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจินดาพร ณ นครโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายฉัตรดนัย บุญรักษ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเมฑาศิษย์ พรมสำลีโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล กองสุวรรณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายสมคิด ฉิมมุจฉาโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นายกิตติชัย เทียนไขโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววราวรรณ ผิวทองหลางโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวพา บุญส่งศรีโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางจิรณี ประกอบเสียงโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นางสาวอชิรญาณ์ ณ ศิริโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรวรรณ สุวรรณภักดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทินี คุ้มปรีดีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศกัญญา กรดเกล้าโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล เล็กเจริญโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางอณุภา ชนิตปรียาโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ สว่างใจโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา กรรมสิทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา สีวะรมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกวิทย์ รักชังโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี แก้วถึงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ ระนาดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายธัชนนท์ ระบิลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุลิสรา หิรัญเขตรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรวัธ ศิลอาภรณ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสมคิด ศิริเพ็งโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิธิพร ทัศครโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางศรีวิไล ตันติวัชราชัยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. พระศิริชัย ปัญฺญาวโรวัดอุดมสันติวรรณรองประธานกรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ คัมภีรทัศน์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายกฤษณพ หิรัญเขตรโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันตพร พิมทองโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอุเทน เอกเจริญโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ สุขสมพืชโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิทวัส ม่วงรองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นายธรรมเนียม จองคำโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายพิเชษฐ ท่าจำปาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายชณัฏฐ์ดลล์ สังข์พาลีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรเชษฐ ชมพลมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธรรมเนียม จองคำโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นายสมหมาย สรรค์ประสิทธิ์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นายพิเชษฐ ท่าจำปาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายชณัฏฐ์ดลล์ สังข์พาลีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรเชษฐ ชมพลมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายคณาเดช วงษ์กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นายสมหมาย สรรค์ประสิทธิ์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นายพิเชษฐ ท่าจำปาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายชณัฏฐ์ดลล์ สังข์พาลีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรเชษฐ ชมพลมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธรรมเนียม จองคำโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นายสมหมาย สรรค์ประสิทธิ์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นายพิเชษฐ ท่าจำปาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพรชัย สีผายโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุจิตต์ กล่อมปัญญาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ พิทักษ์ศรโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวรัชนีวรรณ สุทธิสารโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายธีระนันท์ แสงชาติโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเจริญศักดิ์ ไชยโยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาณัฐ สุขนาโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรณิษฐา ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายรัษมัณ กันโตโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางอารีรัก บุญรามณรงค์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ สิงลีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางมณฑากานต์ กองณรงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวทัยมน แก้วโมกุลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายเริงฤทธิ์ สุขเกษมโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ครูเกษตรโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัยมน แก้วโมกุลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุขสันต์ สิงลีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายเริงฤทธิ์ สุขเกษมโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
5. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
5. นายเริงฤทธิ์ สุขเกษมโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ สุขเกษมโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุขสันต์ สิงลีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางมณฑกานต์ กองณรงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. นายศิรพัทร์ สินมาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายภักดี พันธ์เดชโรงเรียนสัตยาไสยกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายภักดี พันธ์เดชโรงเรียนสัตยาไสยกรรมการ
5. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ สิงลีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
5. นางสาวทัยมน แก้วโมกุลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
4. นายสุขสันต์ สิงลีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ จังหวัดเขตโรงเรียนขุนรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญชอบ ยินยิ้มโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ จังหวัดเขตโรงเรียนขุนรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญชอบ ยินยิ้มโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ จังหวัดเขตโรงเรียนขุนรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญชอบ ยินยิ้มโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ จังหวัดเขตโรงเรียนขุนรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญชอบ ยินยิ้มโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ จังหวัดเขตโรงเรียนขุนรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญชอบ ยินยิ้มโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ จังหวัดเขตโรงเรียนขุนรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญชอบ ยินยิ้มโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ จังหวัดเขตโรงเรียนขุนรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญชอบ ยินยิ้มโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติกร จันทร์ศรีโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติกร จันทร์ศรีโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติกร จันทร์ศรีโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติกร จันทร์ศรีโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติกร จันทร์ศรีโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติกร จันทร์ศรีโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติกร จันทร์ศรีโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิรพันธ์ เผ่ากัณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายศราวุฒิ จังหวัดเขตโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิรพันธ์ เผ่ากัณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายศราวุฒิ จังหวัดเขตโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญชอบ ยินยิ้มโรงเรียนนิคมลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญชอบ ยินยิ้มโรงเรียนนิคมลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติกร จันทร์ศรีโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิรพันธ์ เผ่ากัณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ จังหวัดเขตโรงเรียนขุนรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญชอบ ยินยิ้มโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายชลธิต นามจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายชลธิต นามจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายชลธิต นามจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายชลธิต นามจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพร ปัญจศิริเลขโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพร ปัญจศิริเลขโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพร ปัญจศิริเลขโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพร ปัญจศิริเลขโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพร ปัญจศิริเลขโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพร ปัญจศิริเลขโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพร ปัญจศิริเลขโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพร ปัญจศิริเลขโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พงศ์อารีโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอารุน เคนเนดิ้โรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ยศเกรียงไกรโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
5. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พงศ์อารีโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายอารุน เคนเนดิ้โรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ยศเกรียงไกรโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พงศ์อารีโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายอารุน เคนเนดิ้โรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ยศเกรียงไกรโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พงศ์อารีโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายอารุน เคนเนดิ้โรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ยศเกรียงไกรโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พงศ์อารีโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายอารุน เคนเนดิ้โรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ยศเกรียงไกรโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พงศ์อารีโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายอารุน เคนเนดิ้โรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ยศเกรียงไกรโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พงศ์อารีโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายอารุน เคนเนดิ้โรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ยศเกรียงไกรโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พงศ์อารีโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายอารุน เคนเนดิ้โรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ยศเกรียงไกรโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายชลธิต นามจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายชลธิต นามจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายชลธิต นามจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายชลธิต นามจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวภาชินี พิกุลเงินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนริศรา บัววัฒน์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทณี อ่วมเกตุโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา เอี่ยมสอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวภาชินี พิกุลเงินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณราย เพิ่มพูลโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา โสนน้อยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวจินตหรา คำวงษาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางน้้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวหัทยา ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณราย เพิ่มพูลโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัครินทร์ สอาดโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางน้ำฝน สีเหลีองโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ สุราลักษณ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนริศรา บัววัฒน์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทณี อ่วมเกตุโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ผิวอ่อนโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวศุภิสรา คงปรางค์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวหัทยา ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวหัทยา ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา เอี่ยมสอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางนริศรา บัววัฒน์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวสุนันทณี อ่วมเกตุโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวภัครินทร์ สอาดโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร ผิวอ่อนโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณราย เพิ่มพูนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภครินทร์ สอาดโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา เอี่ยมสอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ สิงสีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ลพบุรีกรรมการ
4. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายวิชญ์ฐวินท์ กุลลวณากรณ์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุศิษฏ์ นาถแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธเนช ภู่ทองดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. MissJudi Moriartyโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมิตานันท์ พาขุนทดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรัสวดี จำนงศิลป์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญชนก ไทยนาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mrs.Linden Calebag Accadโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. MissJudi Moriartyโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวเบญญทิพย์ แป้นเรืองโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวญาดานันท์ บุญนกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญสุดา มาช่วยโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ตาระกาโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. Mrs.Purita B. Anogโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวอารยา นวมเพ็ชรโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางเกศินี เกตุหล่ำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา ปรัชเจริญวนิชย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ กาทุ่งโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. MissKiran Rishiโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวภณิดา มาตราชโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางนธญา ปราสีวงศ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรนภา สุทธิสารโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ แก่นรอดโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. Mr.Todd Stellhornโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทองโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวภัณฑิลา อุดใจโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ เพชรล้อมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกีระนาถ อาจวงศ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. Mr.Todd Stellhornโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวกาญจนา อ่อนเงินโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลรภัส หอมภักดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญปภา แจ้งพร้อมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. Mr.Tchoffo Pada Raphaelโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางจิระพร สมศรีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเปมิกา สุขใจโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑามาศ อินทะจักษ์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัชพร เลี่ยมวิริยะกุลโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถชัย วรรณปะเกโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. Mr.Karlo Calibusoโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายรณชัย ข้อกิ่งโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริกร นามนาคโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติกาญจน์ วงษ์สารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทนีย์ ทิศรักษ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. MissLiu Mengxiaโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา สุขมั่นโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤษณา สุขมั่นโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญธร พิพัฒน์กิจไพศาลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติกาญจน์ วงษ์สารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. MissLiu Mengxiaโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวศิรดา ศรีวิลักษณ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางธนาไล พิศนาวงค์โรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ กาทุ่งโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ พูนทรัพย์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวศศินา เนียมงามโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. MissGroly Akwi Foghamโรงเรียนสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Tchoffo Pada Raphaelโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายฤทธินันท์ ห่อคนดีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญธร พิพัฒน์กิจไพศาลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรดา ศรีวิลักษณ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวฐิติรัตน์ พูนทรัพย์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ กาทุ่งโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
3. นางธนาไล พิศนาวงศ์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวศศินา เนียมงามโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. MissGroly Akwi Foghamโรงเรียนสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Tchoffo Pada Raphaelโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญธร พิพัฒน์กิจไพศาลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฤทธินันท์ ห่อคนดีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissLiu Mengxiaโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวจริยา ทับทรวงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางธนาไล พิศนาวงค์โรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ กาทุ่งโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ พูนทรัพย์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวปาริชาติ เสาวมลโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. MissGroly Akwi Foghamโรงเรียนสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Tchoffo Pada Raphaelโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวศิรดา ศรีวิลักษณ์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. MissLiu Mengxiaโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทนีย์ ทิศรักษ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางพรนภา สุทธิสารโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพย์รัตน์ ศรีพึ่งโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Alexander Eneresโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นายรักษ์พงศ์ นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายพสธร บุญอยู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรัสวดี ศรีพลังโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. Mr.Alexander Eneresโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร รอดกสิกรรมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายกฤตนัน โคตรเพชร์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย เอื้อสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ ยินดีมากโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพรหมมินทร์ บุญชูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย วงษ์ดีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นายสิรวิชญ์ แป้นพยัคฆ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร จุฬาโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
7. นายมิตรภาพ จ้อยนุแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
8. นายธงชัย โม่งแสวงโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
9. นายเสรี เซซ่งโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
10. นายยุทธนา ลมสูงเนินโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
11. นายสยามรัฐ ยิ้มสาระโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
12. นางพรนภา สุทธิสารโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
13. นายสันติ ดอกกุหลาบโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงษ์ วงค์เสน่ห์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย เอื้อสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสันติ ดอกกุหลาบโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
5. นางสาวมาริษา สิริวัฒนานนท์โรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
6. นางสาวบุญยหนุน ประสมสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวผกามาศ จันทนาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางเกศินี เกตุหล่ำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ สวัสดิ์สุขโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกชพรรณ ลาพิมพ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายดนัย เนื่องขันตรีโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
5. นางนิตยา วงศ์จันทรโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางเยาวพา บุญส่งศรีโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา บุญบางโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพลอย ปานเพชรโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัค ลออโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นายคทาวุธ ขำสะนะโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
6. นายนภาดล นพธัญญะโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
7. นางจาริญา นิลสนธิโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางเยาวพา บุญส่งศรีโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา บุญบางโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพลอย ปานเพชรโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัค ลออโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นายคทาวุธ ขำสะนะโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
6. นายนภาดล นพธัญญะโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
7. นางจาริญา นิลสนธิโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุวารี โสมาบุตรโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นางสาวอรสา ชาติรัมย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกชกร ตะกรุมวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุรางคนางค์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ นาประสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสุวารี โสมาบุตรโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นางสาวอรสา ชาติรัมย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกชกร ตะกรุมวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุรางคนางค์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ นาประสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรสา ชาติรัมย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางคนางค์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ศิลป์ประดิษฐโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฑาทิพ ห้องกระจกโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวอรสา ชาติรัมย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางคนางค์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ศิลป์ประดิษฐโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฑาทิพ ห้องกระจกโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางหนึ่งฤทัย โพตุ่นโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววาริน สิงห์เงินโรงเรียนนิคมลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสกาวรัตน์ หนูสลุงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายครรชิต คำคิดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวกรองกาญจน์ วงค์เครือวัลย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวรา ต่วนชะเอมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางภัทรียา บุญเผือกโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวธันยนันท์ ป่าสลุงโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวกรองกาญจน์ วงค์เครือวัลย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษกร กลัดแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวรา ต่วนชะเอมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธันยนันท์ ป่าสลุงโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายสมหวัง กับบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุอาภา ธาระแดนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววาริน สิงห์เงินโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายกฤษกร กลัดแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุอาภา ธาระแดนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวณัฐวรา ต่วนชะเอมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริชาติ ชัยวิเชียรโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางญาตา เชิดศรีโรงเรียนสัตยาไสยรองประธานกรรมการ
3. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายครรชิต ค่าคิดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ชัยวิเชียรโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาววาริน สิงห์เงินโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นางสาวบุตรศริน ยงยืนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรินทร ทองยิ่งโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นายเกียรติพงศ์ ทองอยู่โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายวิทูลย์ งามขำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายธราพงษ์ กลิ่นประทุมโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุตรศริน ยงยืนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวศุภวรรณ นาคเกษมโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางพรพนารัตน์ ชมพูนุชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางฐิติมา งามขำโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ วงศ์มณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุตรศริน ยงยืนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางสาวสุอาภา ธาระแดนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุระศักดิ์ ถิ่นนารามโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายปรีดา เหลืองโสภากรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายวิทูลย์ งามขำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนารี เชื้อแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุระศักดิ์ ถิ่นนารามโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติพงศ์ ทองอยู่โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายปรีดา เหลืองโสภากรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางพรพนารัตน์ ชมพูนุชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนิวัตน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธรณ์ภัคอร กรอบทองโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พันธุ์มกรโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวอโณทัย โคตรวงษ์จันทร์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายนิวัตน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธรณ์ภัคอร กรอบทองโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พันธุ์มกรโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวอโณทัย โคตรวงษ์จันทร์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสุพล ปาลสุวรรณโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายวิลัยพร ชินเกตุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายวรินทร ทองยิ่งโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายธราพงษ์ กลิ่นประทุมโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายนิวัตน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายจตุชัย นันทวิชิตโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายจตุชัย นันทวิชิตโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิวัตน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธราพงษ์ กลิ่นประทุมโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายภานุพันธ์ หงษ์หิรัญโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายธราพงษ์ กลิ่นประทุมโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัตน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายภานุพันธ์ หงษ์หิรัญโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายนิวัตน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายธราพงษ์ กลิ่นประทุมโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายนิวัตน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธรณ์ภัคอร กรอบทองโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
4. นายเกียรติพงศ์ ทองอยู่โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายนิวัตน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธรณ์ภัคอร กรอบทองโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
4. นายเกียรติพงศ์ ทองอยู่โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นางสาวธรณ์ภัคอร กรอบทองโรงเรียนยางรากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงศ์ ทองอยู่โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายนิวัตน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธรณ์ภัคอร กรอบทองโรงเรียนยางรากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัตน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายเกียรติพงศ์ ทองอยู่โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจารึก ผ่องพันธ์ชัยโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรหมมินทร์ บุญชูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประกาศิต ยังตาลโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายประภากรณ์ นิสดลโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายจารึก ผ่องพันธ์ชัยโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย เข็มทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประกาศิต ยังตาลโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายประภากรณ์ นิสดลโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แสงแก้วโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางทองสุข ประเสริฐสุขโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายชุตินันท์ กองทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แสงแก้วโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางทองสุข ประเสริฐสุขโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายชุตินันท์ กองทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแก้วรฎา ทรัพย์สุขเกษมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมนัส แพงพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวทองสุข ประเสริฐสุขโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางแก้วรฎา ทรัพย์สุขเกษมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมนัส แพงพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางนวพร เดือนเที่ยงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนวพร เดือนเที่ยงโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายชุตินันท์ กองทองโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธเนศ ศรีบุญธรรมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายประภากรณ์ นิสดลโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายชุตินันท์ กองทองโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธเนศ ศรีบุญธรรมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรมน ศิริสนธิโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายประภากรณ์ นิสดลโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเอนก อ่อนสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิพล ภู่ห้อยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายวรินทร ทองยิ่งโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวนฤมล กองสุวรรณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
6. นางจุฑามาศ ใจหาญโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
7. นางสาววรารัตน์ บุญนารักษ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเอนก อ่อนสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิพล ภู่ห้อยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายวรินทร ทองยิ่งโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวนฤมล กองสุวรรณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
6. นางจุฑามาศ ใจหาญโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
7. นางสาววรารัตน์ บุญนารักษ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางศุภรดา ปัญญาทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพลากร ลี้สกุลโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางศมนรัตน์ งามพิมายโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทรมน ศิริสนธิโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางจารุชา แสนยะบุตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจารุชา แสนยะบุตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรมน ศิริสนธิโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางศมนรัตน์ งามพิมายโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางเรณู โพธิ์นาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศมนรัตน์ งามพิมายโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร ไชยสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรมน ศิริสนธิโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายพลากร ลี้สกุลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางนวพร เดือนเที่ยงโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพัชร์ ชมสลุงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรมน ศิริสนธิโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวประพัฒน์ศร อัญไชยศรีโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวธรณ์ภัคอร กรอบทองโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัชนีกร ไชยสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวเตชิณี สุขรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรมน ศิริสนธิโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร ไชยสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางศมนรัตน์ งามพิมายโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวประพัฒน์ศร อัญไชยศรีโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรมน ศิริสนธิโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางจุฑามาศ ใจหาญโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพรรณ์ แก้ววรรณาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพลากร ลี้สกุลโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุชา แสนยะบุตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวเตชิณี สุขรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายพลากร ลี้สกุลโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุชา แสนยะบุตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณฑา ปาสีวงษ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ บุตมะโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศาลางามโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางกัญกนิษฐ์ ทรัพย์ทั้งสามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นายไพโรจน์ สมสุขโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุวารี โสมาบุตรโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นางสาวอรสา ชาติรัมย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกชกร ตะกรุมวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุรางคนางค์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ นาประสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสุวารี โสมาบุตรโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นางสาวอรสา ชาติรัมย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกชกร ตะกรุมวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุรางคนางค์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ นาประสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ครูเกษตรโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัยมน แก้วโมกุลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ครูเกษตรโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัยมน แก้วโมกุลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ครูเกษตรโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัยมน แก้วโมกุลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพร ปัจศิริเลขโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพร ปัจศิริเลขโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพร ปัจศิริเลขโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกัมพุวัณ บุญสาธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธันยนันท์ ป่าสลุงโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางพรพนารัตน์ ชมพูนุชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกัมพุวัณ บุญสาธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธันยนันท์ ป่าสลุงโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางพรพนารัตน์ ชมพูนุชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายยวน ช้างใหญ่ Tel : 0816651657 E-Mail : yuon@chaiwit.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]