สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิบูลวิทยาลัย 39 15 5 59 62 4 1 1 67
2 พระนารายณ์ 29 28 19 76 74 20 6 7 100
3 บ้านหมี่วิทยา 23 13 14 50 61 23 10 8 94
4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 22 26 13 61 62 23 6 3 91
5 วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 15 10 8 33 35 11 8 7 54
6 โคกสำโรงวิทยา 10 15 14 39 44 24 12 6 80
7 บ้านเบิกวิทยาคม 8 1 3 12 18 9 2 9 29
8 โคกตูมวิทยา 7 9 5 21 34 5 5 13 44
9 เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 6 5 6 17 22 3 0 4 25
10 ปิยะบุตร์ 6 2 4 12 10 13 4 5 27
11 บ้านชีวิทยา 4 7 5 16 20 6 3 5 29
12 โคกกะเทียมวิทยาลัย 4 2 5 11 17 11 4 5 32
13 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 3 6 3 12 16 8 4 2 28
14 ค่ายนารายณ์ศึกษา 3 4 4 11 12 15 9 7 36
15 ดงตาลวิทยา 3 4 3 10 19 26 10 10 55
16 พระวรสาร 2 6 2 10 8 12 5 2 25
17 รุ่งนิวัติวิทยา 2 4 2 8 9 4 2 1 15
18 บ้านข่อยวิทยา 2 1 1 4 8 5 2 3 15
19 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 4 3 8 16 8 6 3 30
20 ท่าวุ้งวิทยาคาร 1 1 6 8 18 14 9 12 41
21 สุวัฒนบดี 0 1 2 3 3 0 1 2 4
รวม 190 164 127 481 568 244 109 115 921