สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระนารายณ์ 74 20 6 7 100
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 62 23 6 3 91
3 พิบูลวิทยาลัย 62 4 1 1 67
4 บ้านหมี่วิทยา 61 23 10 8 94
5 โคกสำโรงวิทยา 44 24 12 6 80
6 วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 35 11 8 7 54
7 โคกตูมวิทยา 34 5 5 13 44
8 เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 22 3 0 4 25
9 บ้านชีวิทยา 20 6 3 5 29
10 ดงตาลวิทยา 19 26 10 10 55
11 ท่าวุ้งวิทยาคาร 18 14 9 12 41
12 บ้านเบิกวิทยาคม 18 9 2 9 29
13 โคกกะเทียมวิทยาลัย 17 11 4 5 32
14 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 16 8 6 3 30
15 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 16 8 4 2 28
16 ค่ายนารายณ์ศึกษา 12 15 9 7 36
17 ปิยะบุตร์ 10 13 4 5 27
18 รุ่งนิวัติวิทยา 9 4 2 1 15
19 พระวรสาร 8 12 5 2 25
20 บ้านข่อยวิทยา 8 5 2 3 15
21 สุวัฒนบดี 3 0 1 2 4
รวม 568 244 109 115 1,036