เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา ประธานกรรมการ
2 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา ประธานกรรมการ
3 นางเบญจวรรณ โมธินา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
4 นายวรเทพ หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ประธานกรรมการ
5 นายสำรวย วัฒนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ประธานกรรมการ
6 นางจุรี อ่อนมี ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา รองประธานกรรมการ
7 นางพรทิพย์ ทานะมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ รองประธานกรรมการ
8 นายนิพัทธ์ อ่อนมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา รองประธานกรรมการ
9 นายทวิช แจ่มจำรัส รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา รองประธานกรรมการ
10 นางสาวกาญจนา กันหาภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา รองประธานกรรมการ
11 นายโชคชัย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา รองประธานกรรมการ
12 นางจุฬาลัย สระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา รองประธานกรรมการ
13 นางสาวศุภวรรณ จำปาทิพย์ ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
14 นายประกาย รักษากลาง ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
15 นางปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุด ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการและเลขานุการ
16 ว่าที่ร้อยตรีศรนรินทร์ สังวาลย์ ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการและเลขานุการ
17 นางสาวกนิษฐา ศรีสุคนธมิตร ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18 นายลูกอินทร์ สุวรรณจัน ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19 นางสาวสริตา ขำมี ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20 นางพิศเพลิน ละม้ายแข ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21 นางอุรักษ์ สุริยวงษ์ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22 นายอำนาจ สุขสุเสียง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23 นางวิเศษลักษณ์ สุภาณิชย์ ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการ
24 นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการ
25 นางจันทรัตน์ คงเพ็ชร์ ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการ
26 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา ตาวงษ์ ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการ
27 นางสาวกุลฉัตร รัตนสุวรรณ ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการ
28 นางสาวสุนิษา อินทรโชติ ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการ
29 นางสาวพจนา เเสงหอม ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการ
30 นายพีรวัฒน์ แสงเงิน ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการ
31 นางสาวมนันยา พิไสยสามนต์เขต ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการ
32 นางสาววราภรณ์ พารอด ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการ
33 นางสาวกรองเพชร จันทะวงค์ ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการ
34 นางสาวรุ้งพราย ทิวาวงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ
35 นางสาวนภัสกร ระน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ
36 นายโอภาศ ตันติผาติ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการ
37 นายชนินทร์ วงษ์สกุล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการ
38 นายณัฐวรรณวัฒน์ ยิ้มสิงห์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการ
39 นางสาวธนภรณ์ วัดสง่า ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการ
40 นางสาวศุภนิดา น้อยตั้ง ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการ
41 นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
42 สิบเอกเลอพงศ์ ยังเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
43 นางนภารัตน์ เชื่องสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
44 นางสาววิภาดา แสงสว่าง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการ
45 นางวัชรินทร์ อ่อนน่วม ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการ
46 นายสมชาย แสงอิ่ม ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
47 นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการ
48 นายอนุชิต ชัยเรียบ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี กรรมการ
49 นายยุทธพงษ์ สืบภักดี ครูโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี กรรมการ
50 นายพุฒินันท์ นาคบุตร ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการ
51 นายเกรียงไกร ทำนาเมือง ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
52 นายนันทนิท นันทศรี ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กรรมการ
53 นายจักรกฤษณ์ ปานวงศ์ โรงเรียนปิยะบุตร์ กรรมการ
54 นายฐาปนันท์ ศรัณนิธิรัฐ ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการ
55 นางศิโรรัตน์ หรั่งเเร่ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการ
56 นายเสรี แก้ววิเชียร ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
57 นางสาวฐิติรัตน์ เจือรส ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการ
58 นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการ
59 นางสาววรพร สกุลจิตรานนท์ ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการ
60 นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการ
61 นางสาวกรธิศา เพชรประสม ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการ
62 นางวารินทร์ จงธรรม์ ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
63 นางสาวกานต์ธิดา พฤกษาสวย ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
64 นางสาวนุชนารถ เย็นฉ่ำ ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
65 นางสุวัฒนา สุพันธนา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
66 นางสาวศิริวรรณ อยู่พุ่ม ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
67 นางภคพร นาน้ำเชี่ยว ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
68 นายสุเทพ อู่พยัคฆ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
69 นางสาวจุไรรัตน์ แสงสุก ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
70 นางรุจิราภา สิทธิปาน ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
71 นางสาวกานต์ธิดา พฤกษาสวย ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
72 นางสาวสุพัชรกิจ อร่ามศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
73 นางชุลี ทองสุข ครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
74 นางสาวสุพัชกิจ อร่ามศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
75 นายอำนาจ สมประสงค์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
76 นางประไพ พุ่มพฤกษ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
77 นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
78 นางปราณี ฉ่ำพึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
79 นายฐิติ ฉิมสง่า ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
80 นายศักดา ถ้ำกลาง ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
81 นางขนิษฐา บุตรบรรเทิง ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
82 นางทิยานันท์ เสริมศรี ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
83 นางกนกวรรณ สายทองคำ ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
84 นางศิริพร มาวรรณา ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
85 นางพัชรี ศรีภู ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
86 นายชัยยศ กล่ำถึก ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
87 นายสิทธิพร บานเย็น ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
88 นายวีระวัฒน์ ระนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
89 นายสมบูรณ์ สุขเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
90 นายฉัตรชัย ประชากุล ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
91 นายเทิดศักดิ์ สนามทอง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
92 นางสุมาลี สนามทอง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
93 นางสาวอุบล ควรระงับ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
94 นางทิพวรรณ เภาด้วง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
95 นางณัฐฐา ทองหล่อ ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
96 นายพงศธร สิงห์บูรณ์ ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
97 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประธานกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
98 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา รองประธานกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
99 นางพรรณพร โพธิจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
100 นางอรทัย ล่ำสัน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
101 นางจุฬาลัย สระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
102 นางพรทิพย์ ทานะมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
103 นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสส ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
104 นางณัฐชนา แสงเมือง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
105 นางสาวจิรัฐติพร สงวนสุทธิกุล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
106 นางสาวปิยธิดา ฉายสว่าง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
107 นางสาวกัลยรัตน์ ธนภัทรเวชพิสิฐ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
108 นางสาวณัฐรีย์ภรณ์ แสงโชติ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
109 นางสาวจิตสุภา พาริหาญ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
110 นางสาวปาริชาติ แก่นสำโรง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
111 นางสาวมันทนา อินทรสกุล เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประสานงานและจัดทำเอกสาร
112 นายพงษ์พัฒน์ ช่างทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประสานงานและจัดทำเอกสาร
113 นางเบญจวรรณ โมธินา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและผัสดุ
114 นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและผัสดุ
115 นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการฝ่ายการเงินและผัสดุ
116 นางนภารัตน์ เชื่องสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการฝ่ายการเงินและผัสดุ
117 นายนพดล ศุภลักษณ์หิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายการเงินและผัสดุ
118 นางสาวจีรภัสร์ บัวสุวรรณ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและผัสดุ
119 นางสาววิภาดา แสงสว่าง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและผัสดุ
120 นางเบญจวรรณ แสงแก้ว ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและผัสดุ
121 นางจิรภา แพทย์คดี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและผัสดุ
122 นางสาวอารีวรรณ แย้มสุคนธ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและผัสดุ
123 นางสาวปวีณา ตุ้มเจริญ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและผัสดุ
124 นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและผัสดุ
125 นางสาวสุพัตรา คงเรียน ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและผัสดุ
126 นางสุขฤทัย หวันเสนา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและผัสดุ
127 นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
128 นายสมิง กุลธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
129 นายภาสกร แสนทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่
130 สิบเอกเลอพงษ์ ยังเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
131 นางสาวนพรัตน์ ศรีหริ่ง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
132 นายวรวิทย์ คำพลึก ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
133 นายฐิติพงษ์ พวงจำปี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
134 นายพิชญ์ สอนจรูญ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
135 นายชินวัฒน์ ฉ่ำแสง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
136 นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสส ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
137 ว่าที่ร้อยตรีประภัสสรากร แจ่มเสือ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
138 นายกำพล คนึงเหตุ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
139 นางปิยาภรณ์ อุทุมภา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
140 นางเนาวรัตน์ ยุติวงษ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
141 นายชนินทร์ วงษ์สกุล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
142 นักการภารโรงและแม่บ้านทุกคน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
143 จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
144 นายพยนต์ มงคล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
145 นายสรรชัยพัฒน์ พรหมศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
146 นายวรเทพ หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ประธานกรรมการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
147 นายนิพัทธิ์ อ่อนมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา รองประธานกรรมการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
148 นายวรวิช ทองดี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
149 นายวรวิทย์ มรกต ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
150 นายสุเทพ อู่พยัคฆ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
151 นายธเนศ นพคุณ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
152 นางสาวสุนทรี อู่วิเชียร เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
153 นายสุรศักดิ์ สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
154 นายประเสริฐ ดิษกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
155 นางกาญจนา กาญจนโหติ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
156 นายจตุพร น้อยบุญสุข ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
157 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประธานกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
158 นางเบญจวรรณ โมธินา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ รองประธานกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
159 นายสมิง กุลธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
160 นายวรเทพ หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
161 นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
162 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
163 นายวีระวัฒน์ ระนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
164 นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
165 นายวรวิทย์ คำพลึก ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
166 นายสรรชัยพัฒน์ พรหมศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
167 นายพิชญ์ สอนจรูญ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
168 นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสส ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
169 นางเนาวรัตน์ ยุติวงษ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
170 นายชนินทร์ วงษ์สกุล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
171 นางสาววิภาดา แสงสว่าง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
172 นางสาวสุพัตรา นันทินัน ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
173 นางสาวอรอุมา พุดต้น ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
174 นายภาคภูมิ รักสุภาพ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
175 นายอำนาจ สุขสุเสียง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
176 นางสาวอรวรรณ จันทองเทศ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
177 นายฐิติพงษ์ พวงจำปี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
178 นางสาวอุบล ควรระงับ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
179 นายชินวัฒน์ ฉ่ำแสง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
180 นางเสาวนีย์ ธรรมพิธี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
181 นายโอภาศ ตันติผาติ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
182 นายกุลวุฒิ ชูตินันทน์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
183 นายทรงภพ ร่มสายหยุด ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
184 นางนงค์เยาว์ บุตรศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
185 นายจิรวัฒน์ สิงห์สูง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
186 นางสาวสิรินภา วิงวอน ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
187 นายจตุพร น้อยบุญสุข ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
188 นายกำพล คนึงเหตุ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
189 นางโศรดา ทวีคูณ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
190 ว่าที่ร้อยตรีประภัสสรากร แจ่มเสือ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
191 นายอมรชัย สถานนท์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
192 นางสมพิศ พูลเจริญ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
193 นางสาวธารารัตน์ แสงอิ่ม ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
194 นางรุจิราภา สิทธิปาน ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
195 นางรุจิราภา สิทธิปาน ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
196 นางสาวสุพัชรกิจ อร่ามศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
197 นางปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุด ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
198 นายเฉลิมพล ศรีโยธิน ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
199 ว่าที่ร้อยตรีศรนรินทร์ สังวาลย์ ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
200 นางทิพวรรณ เภาด้วง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
201 นายประกาย รักษากลาง ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
202 นางรวีทิวา ไวยนันท์ ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
203 นางศิริพร มาวรรณา ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
204 นายคุณานนท์ เพิ่มพูล ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
205 นางสาวศิริณี นันทศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
206 นางกนกวรรณ สร้อยคำ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
207 นางสาวนพวรรณ ทับทอง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
208 นายนิพัทธิ์ อ่อนมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา ประธานกรรมการจราจร
209 นายประเสริฐ ดิษกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รองประธานกรรมการจราจร
210 สิบเอกเลอพงศ์ ยังเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการจราจร
211 นายสมเกียรติ พิรมรัมย์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการจราจร
212 นายวิชัย จันทศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการจราจร
213 นางกาญจนา ป้านทอง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการจราจร
214 นายประพันธ์ เสมอใจ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการจราจร
215 นายเสน่ห์ กองศาสนา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจราจร
216 นายสมบูรณ์ สุขเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม ประธานกรรมการปฏิคม
217 นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา รองประธานกรรมการปฏิคม
218 นายวีระวัฒน์ ระนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร รองประธานกรรมการปฏิคม
219 นางปราณี ฉ่ำพึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ กรรมการปฏิคม
220 นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กรรมการปฏิคม
221 นางณัฐชนา แสงเมือง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการปฏิคม
222 นางสาวกัลยรัตน์ ธนภัทรเวชพิสิฐ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการปฏิคม
223 นางสาวจิรัฐติพร สงวนสุทธิกุล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการปฏิคม
224 นางสาวมันทนา อินทรสกุล เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการปฏิคม
225 นายพงษ์พัฒน์ ช่างทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการปฏิคม
226 นางสาวปาริชาติ แก่นสำโรง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการปฏิคม
227 นางโศรดา ทวีคูณ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการปฏิคม
228 นางสาวปิยธิดา ฉายสว่าง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการปฏิคม
229 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประธานกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
230 นายสมบูรณ์ สุขเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม รองประธานกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
231 นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา รองประธานกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
232 นางชุติพร วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนด์ ลพบุรี กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
233 นายฉัตรชัย ประชากุล ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
234 นางสาวนิตยา นฤชาติวรพันธ์ ครูโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
235 นางสาวรุ่งรัตน์ รุ่งศรี ครูโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
236 นายเฉลิมพล ศรีโยธิน ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
237 นางปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุด ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
238 นางสาวศุภักษร พลอยโพธิ์ ครูโรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
239 นายรัตนพล แก้วผลึก ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
240 นางทิพวรรณ เภาด้วง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
241 นางสาวพจนา แสงหอม ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
242 นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่ง ครูโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
243 นางสาวศุภวรรณ จำปาทิพย์ ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
244 นางสาวสริตา ขำมี ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
245 นางสาวศิรกาญจน์ ว่างทุกข์ ครูโรงเรียนพระวรสาร กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
246 นางสาวธนภรณ์ วัดสง่า ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
247 นางสาวดวงใจ เนียรรอด ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
248 นายคุณานนท์ เพิ่มพูล ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
249 นายนพดล ชอบใหญ่ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
250 นางสาวอุษณีย์ น้อยศรี ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
251 นางสาววีณาวรรณ จันทขันธ์ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
252 นางสาวจารุวรรณ นามวงษ์ ครูโรงเรียนปิยะบุตร์ กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
253 นายหิรัญ พวงเย็น ครูโรงเรียนสุวัฒนาบดี กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
254 นางสาวอัมพร พรเอนก ครูโรงเรียนสุวัฒนาบดี กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
255 นางพรพิมล มาลา ครูโรงเรียนบ้านชีวิทยา กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
256 ว่าที่ร้อยตรีศรนรินทร์ สังวาลย์ ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
257 นางพิสมัย ศุภพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านชีวิทยา กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
258 นางศิริพร มาวรรณา ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
259 นางพัชรี ศรีภู ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
260 นางณัฐชนา แสงเมือง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
261 นางอัจจนา ศิริวรรณ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
262 นางปิยาภรณ์ อุทุมภา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
263 นางนงนุช ประดับวงษ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
264 นางสาวนพวรรณ ทับทอง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
265 นางสาวมัลลิกา ยิ้มพงษ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
266 นางกนกวรรณ สร้อยคำ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
267 นางสาวกมลวรรณ หาวัน ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
268 นางสาวอัญชลี พิมเพ็ชร ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
269 นายจตุพร น้อยบุญสุข ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
270 นายวรวิช ทองดี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
271 นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ประธานกรรมการประเมินผล
272 นายทวิช แจ่มจำรัส รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา รองประธานกรรมการประเมินผล
273 นางสาวกาญจนา กันหาภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา รองประธานกรรมการประเมินผล
274 นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการประเมินผล
275 นางวิภาวี ศรีหานนท์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการประเมินผล
276 นางสาวปิยธิดา ฉายสว่าง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประเมินผล
277 นางณัฐชนา แสงเมือง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประเมินผล
278 นายธนภณ บุญพลอย ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประเมินผล
279 นางสาวมณีรัตน์ รูปประดิษฐ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประเมินผล
280 นางพิชญ์อาภา ทองดี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประเมินผล
281 นางสาวธัญพร เกิดกูล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประเมินผล
282 นายชวัลวิทย์ เปียวงษ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการประเมินผล
283 นางสาวปาริชาติ แก่นสำโรง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการประเมินผล
284 นางสาวจิรัฐติพร สงวนสุทธิกุล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการประเมินผล
285 นางสาวมันทนา อินทรสกุล เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการประเมินผล
286 นายพงษ์พัฒน์ ช่างทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการประเมินผล
287 นายคุณานนท์ เพิ่มพูล ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการและเลขานุการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายจตุพร น้อยบุญสุข โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โทร 086 5257518
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]