สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 97 248 143
2 007 โรงเรียนดงตาลวิทยา 75 119 98
3 009 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 58 96 71
4 012 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 24 39 31
5 013 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 34 67 53
6 015 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 112 237 169
7 014 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 41 88 65
8 016 โรงเรียนปิยะบุตร์ 46 94 59
9 017 โรงเรียนพระนารายณ์ 119 263 175
10 019 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 70 257 125
11 003 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 45 79 56
12 004 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 60 131 93
13 005 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 91 181 133
14 002 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 45 85 67
15 008 โรงเรียนดอนทองราษฏร์วิทยา 0 0 0
16 018 โรงเรียนพระวรสาร 27 49 29
17 020 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 16 26 20
18 021 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 68 139 78
19 023 โรงเรียนสุวัฒนบดี 10 25 16
20 024 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 31 82 53
21 010 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจละโว้ 0 0 0
22 011 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 32 66 46
23 001 โรงเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 0 0 0
24 022 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 35 49 44
รวม 1136 2420 1624
4044

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายจตุพร น้อยบุญสุข โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โทร 086 5257518
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]