รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. นางสาวจันทร์จิรา  สืบเรือง
 
1. นางสาวรุจิรัศมิ์  พรหมมา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายนนทพัทธ์  พลายระหาญ
2. เด็กหญิงสุรภา  โมคกุล
 
1. นางสาวรจนา   นันท์ชัย
2. นายสมชาย  อินทรกุล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทิมเทศ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ฆ้องบ้านโข้ง
 
1. นางพรสวรรค์  ภู่ศรีพันธ์
2. นายมณเฑียร  ภู่ศรีพันธ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายปิยวัฒน์   จันทวงษ์
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ศรีสุข
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. นายพลยุทธ   ศรีน้ำเงิน
2. นายภูมิภัทร   เคหะนาค
3. นายอนุวัฒน์   ทัพเจริญ
 
1. นายวิบูรณ์  วังกราน
2. นายเตชิต  ภัทรศรีวงศ์
 
รวม98
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงสุนิสา  โชคสมงาม
 
1. นางสาวดุษดียา  สมผลภาดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  บันลือศรีสกุล
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  พานทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวแพรวพรรณ  โพธิ์แสวง
 
1. นายปกรณ์  แจ้งประจักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาววาสนา  อังเปรม
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชื่นชอบกมล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกานติมา  ปานคลาย
2. เด็กหญิงณิชนันท์  บุญประเสริฐ
 
1. นายปกรณ์  แจ้งประจักษ์
2. นางสาวจตุพร  ตันติกำธน
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจันทวรรณ   ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   คำปาน
3. เด็กหญิงภคพร   หวองเจริญพานิช
 
1. นางสาววรรณนิภา  ฉิมพลี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนิศานาศ  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  เอี่ยมแสง
 
1. นางกาญจนา  วงศ์อร่าม
2. นางสาวนัฎฐ์ติกาญ  เจี่ยวยี่
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายอนุรักษ์  จันทร์หอม
 
1. นางยาใจ  เหมือนว้า
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายศุภกิจ   กิงยะมาตย์
 
1. นางยาใจ  เหมือนว้า
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายวิรัตน์   เชื้อรอด
 
1. นางสาวขวัญชนก   กาญจนสาธิต
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร   อัจฉริยรักษ์
 
1. นางสาวศิริพร  แกล้วการไร่
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวชนิดาภา  สุวรรณพันธ์ชู
2. นายธีรพัฒน์  ทับทอง
3. นางสาววัชราภรณ์  ป้องกัน
 
1. นางสาวนิชาภา  อ่อนละออ
2. นางสาวอรอนงค์  เอกพงษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวจริยา  พวงทอง
2. นางสาวณัฐพร  นิโครธา
3. นางสาวปัทมาศ  เนยขำ
 
1. นางสาวสายธารา  เดชเจริญพร
2. นางสาวอรอนงค์  เอกพงษ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวธัญยพร  ชุ่มเพ็งพันธุ์
2. นายศักดิ์ดา  ใจจง
3. นางสาวอุไรวรรณ  นันทะ
 
1. นางอิสรีย์  ตรีสุวรรณ์
2. นางสาวยุพิน  สามสี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจิรดา   กงเพชร
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์   ขาวพันธ์
3. เด็กหญิงปรรณพัชร   ศรีสมบัติ
4. เด็กหญิงศรีสุดา   เซี่ยงฝุง
5. เด็กหญิงสุภัสสรา   จันหอม
 
1. นางสาวนิภา    เหมือนอ้อย
2. นางอัจฉรา  ไสยะหุต
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกรีฑา   ละว้า
2. เด็กหญิงณัฐนารี   หงษ์ทอง
 
1. นางสาวสุภนิช    การสมจิตร
2. นางสาวอารีย์  เที่ยงอ่อน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวณัฐวิภา   นงรักษณ์
2. นายระพีพัฒน์   โชคสำราญทรัพย์
 
1. นางสาวสุภนิช   การสมจิตร
2. นายธีร์รัชช์  ไตรภูมิรัชสิน
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจิราพรรณ   ยอดสิงห์
2. เด็กชายชาคริต   นงรักษณ์
3. เด็กชายทินภัทร   ใจชื้น
4. เด็กหญิงปณิฎา   เก้าแพ
5. เด็กชายปัณณธร   เซี่ยงหว็อง
6. เด็กชายภูวดล   ด้วงปาน
7. เด็กชายมงคล   สดมพฤกษ์
8. เด็กหญิงอริสา   สุดโลก
9. เด็กหญิงอุรัสยา   ยาใจ
10. เด็กหญิงเกศรินทร์   สระหงษ์ทอง
 
1. นางสุพรรณี  วิเศษ
2. นางอัจฉรา   ไสยะหุต
3. นางสาววรรณรท  ศรีคำบ่อ
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ขวัญอ่อน
2. เด็กชายภูริภัทร  เหมือนเขียว
 
1. นายบุญรอด  พุดทอง
2. นางสาวอริศ  วรเลข
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวธิดารัตน์  ขวัญอ่อน
2. นายวิทวัส  เสียงเจนดี
 
1. นายชำนาญ  ยอดอานนท์
2. นายพีท  ลิมเสน
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายณัฐพล  อุ่นศรี
 
1. นางสาวพิชญ์ชุดา  นาควัชระ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวตรีรัตน์  สระทองออ
 
1. นายประสิทธิ์  เฉยศรีเพ็ชร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวณัฐวดี  สุขเกษม
 
1. นายประสิทธิ์  เฉยศรีเพ็ชร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวสุดารัตน์  ทศทิศไพศาล
 
1. นายสมภพ  โพธิ์ล้อม
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวธัญญาณี   บ้านกลางนิมิต
 
1. นางสาวจันทรกานต์  แจ้งใจ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายดนุพล   คุ้มทองคำ
2. เด็กชายดลวัฒน์   วิเศษ
3. เด็กชายปรมินทร์   เกษสุข
4. เด็กชายปรวุฒิ   คล้ายทอง
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   เข็มทอง
 
1. นางสาววรรณรท  ศรีคำบ่อ
2. นายวุฒิชัย  เนียมหอม
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงสุตาพรรณ  ดิษฐ์ประพัตร์
2. เด็กหญิงอภิชญา  ใคร่ครวญ
 
1. นางสาวพรพิมล  ศุภวาร
2. นางสาวชนัญชิดา  อิทธิสังวร
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัชพัฒน์  ณ บางช้าง
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อ่อนหวาน
3. เด็กชายสุทธิพงษ์   ขันทองดี
 
1. นายศรายุทธ  ยิ้มใหญ่หลวง
2. นางสาวพัชรณัฐ  แก้วเกตุ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชินวัตร   จงพึ่งกลาง
2. เด็กชายพนัฏฐ์   ลิโมทัย
 
1. นายประสงค์   นุสนทรา
2. นางสมหญิง   ศรีนิล
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายบุญญฤทธิ์  พุดซะ
2. นายภัคพล  สุขเพิ่ม
 
1. นายประสงค์  นุสนทรา
2. นายนายนพพร   ปิ่นตุรงค์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  สีดำนิล
2. เด็กชายมังกร   ชำนาญเนตร
 
1. นายประสงค์   นุสนทรา
2. นางสาวยุภาวดี   เชื้อทอง
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายปฐมพงศ์  ชัยสรรค์
2. เด็กหญิงไพลิน   แสงจันทร์
 
1. นายประสงค์   นุสนทรา
2. นางสมหญิง   ศรีนิล
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายพศิน   สืบบุก
2. เด็กชายเอกรัตน์   เชื้อทอง
 
1. นางสาววิลาวัลย์   พลศรี
2. นางสาวยุภาวดี   เชื้อทอง
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายพงศกร  แก้วทิมบุตร
2. นายเกียรติศักดิ์  วงษ์ศรีทา
 
1. นางสิริญา   พันนัทธี
2. นายนพพร  ปิ่นตุรงค์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวชนิดา   ผิวลออ
2. นางสาวชลธิชา   เพ็ชรรัตน์
3. นางสาวรุ่งนภา   สวัสดี
 
1. นางสาวสุมาลี   พุ่มเจริญ
2. นางสาวกรรณิกา   ทองคำรัตน์
 
41 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายธัญพิสิษฐ์   พูลเมือง
2. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  พูนทอง
3. นางสาววิลาวัณย์  ทินรุ่ง
 
1. นางสาวพรปวีณ์   ชโยทิต
2. นายธเนศ   เหมือนว้า
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวกมลพรรณ   เหมือนศรี
2. นางสาวณัฐกมล   มีใจปราณี
3. นางสาวพิศชากรณ์   สุทธิรัตน์ธรรม
 
1. นางสาวเมตตา   กัลยามงคล
2. นางสาวพรปวีณ์   ชโยทิต
 
รวม8361
43 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายรัฐพล  สวัสดิ์วนากุล
2. นายวรวุฒิ  เกลียวกัน
 
1. นางสาวนิตยา  ใสกระจ่าง
2. นางสาวกัณฐิกา  คงคาใส
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงวรัญญา  ด้วงต้อย
2. เด็กหญิงสุนิษา  บับพาแมง
 
1. นางสาวมาราตรี  เหมือนละมัย
2. นางสาวจิตตินันท์  เพิ่มพูลสุขยิ่ง
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายมิ่งขวัญ   ชิตณรงค์
 
1. นางสาวมาราตรี   เหมือนละมัย
 
46 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงธัญพร  อินทร์หลวงดี
2. เด็กชายศรหณุ  เมฆอรุณ
3. เด็กหญิงสุวภัทร  รัตนวาริน
 
1. นายสุวรรณ  บุญศรี
2. นางสาวกิติยา  ธรรมลังกา
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงศศิธร  สว่างศรี
2. เด็กชายเทพอัศวิน  สะราคำ
 
1. นางสาวศิริพร  ยางศิลา
2. นายวันเฉลิม  ฝายนายาง
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปัญญาสาร
 
1. นายอุดร  มีทรง
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายธีรธรรม  สังข์กลมเกลี้ยง
2. นายวุฒิชัย  คล่องคณิตสรณ์
3. นางสาวสโรชา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางพิมพ์ปพิชญ์ ยิ้มแย้ม  ยิ้มแย้ม
2. นางสาวณัฏฐา  บุญยินดี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงปัณณธร  สวัสดิ์นาชัย
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  หมวดผา
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทันสมัย
4. เด็กหญิงวิชญาพร  แสนศรีธิ
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  กลิ่นเกสร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เครือแตง
2. นางสาววารีรัตน์  ทั่งสุวรรณ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวกัลยารัตน์  ภาณุไพชยนต์
2. นางสาวชนิตรา  แก้วบัวดี
3. นางสาวทิติยา  แพงหนู
4. นางสาวเกศินี  พิทักษ์คีรี
5. นางสาวโชติกา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เครือแตง
2. นางสาวปนัดดา  ดามี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายณัฐพงศ์  บับพิบูลย์
2. นายพิชญะ   หมอยาดี
3. นายรัชโรจน์  อ่างทอง
4. นายสาธิต  หงษ์เวียงจันทร์
5. นายเอกรัฐ  วรเตชะคงคา
 
1. นางสาวปนัดดา  ดามี
2. นางสาวฉวีวรรณ  เครือแตง
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายจักราวุธ  สว่างศรี
2. นายธนชาติ  มณีน้อย
3. นายธนพล   พิมพขันธ์
4. นายธเนศ  มีศรี
5. เด็กชายนนทกร   ทินสินชัย
6. นายพรพรต   นาสวนตระกูล
7. เด็กชายภูมิภัทร  พรพุทธรักษา
8. นายวิทวัส   รัตนธรรม
9. นายอภิโชติ   แซ่ฟุ่ง
10. นายเรวัต   ภานุรัตน์
 
1. นายเมธัส  เพิ่มฉิม
2. นายปรีชา  ไหมธรรมจักร
3. นางประเสริฐ   เมืองอู่
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวพิมพ์ชนก  แผ่นใหญ่
 
1. นางสาวสุรัชญา  นิชเปี่ยม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวจันทิมา  การะเกตุ
2. นายธีรภัทร  สงสาร
3. นายธีรภัทร์  สุดอาราม
4. เด็กหญิงนัยนา  สนสารี
5. นางสาวนิตยา  ซื่อสิน
6. นางสาวพรรณภัค  สุนทร
7. นายภูชิต  ศรีทอง
8. นางสาววิลาสินี  ปานทอง
9. นางสาวศิริพิมพ์  ไทยลา
10. นางสาวสุภาพร  ปิ่นศิริ
11. นางสาวหงษ์  ลำใยรุ่งเรือง
12. เด็กชายหัสดี  สุกรีวนัฎ
13. นางสาวอริสา  จันทร์พุ่ม
14. นางสาวอารยา  ยอดหงษ์
15. นางสาวเชษฐธิดา  พันธ์แตง
 
1. นางอรณิชชา  คชนา
2. นางสาวสุรัชญา  นิชเปี่ยม
3. นายเมธัส  เพิ่มฉิม
4. นางสาวศรินยา  ฤกษ์งาม
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายฤทธิชัย  ไล้โจ
 
1. นางนสรณ์  ปิ่นประเสริฐสกุล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงอามรินทร์  ศรีทะพันธ์
 
1. นางนสรณ์  ปิ่นประเสริฐสกุล
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงพรธิดา  รอดงาม
 
1. นางสาวพิชญาณ์  ปานกลาง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายเรวัต   ภานุรัตน์
 
1. นายเมธัส  เพิ่มฉิม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายกฤษณะ   หนานเสน
2. เด็กหญิงกิตติยา   ชาดา
3. เด็กหญิงจิตรลดา   ศรีประเสริฐ
4. เด็กชายจิรายุทธ   ธรรมเนียม
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   เปาะทองคำ
6. เด็กหญิงญาณินท์   เมืองทา
7. เด็กหญิงนัชชา   สถาปิตานนท์
8. เด็กชายปัฐวีร์    โกมลบุญฤทธิ์
9. เด็กหญิงปาริชาติ   นวลแก้ว
10. เด็กชายภูมิภัทร   พรพุทธรักษา
11. เด็กชายอภิรักษ์   สร้อยสุวรรณ
12. นายอภิโชติ   แซ่ฟุ่ง
 
1. นายเมธัส  เพิ่มฉิม
2. นางอรณิชชา  คชนา
3. นายพฤทธิพงษ์  ทรัพย์มงคล
4. นายจักรวรรดิ์   สุขสมัย
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายจักราวุธ   สว่างศรี
2. นายธนชาติ   มณีน้อย
3. นายธนพล   พิมพขันธ์
4. นายธรรมวิทย์   ธนัตถ์วรชัย
5. นายธเนศ   มีศรี
6. นางสาวนิสา   ปริโชติ
7. นางสาวรักษิตา   ชูศรีจันทร์
8. นายวิทวัส  รัตนธรรม
9. นายสุรเดช   พุทธา
10. นางสาวอริสา   เถาถวิล
11. นายเกียรติศักดิ์   ศรีแก่นวงศ์
12. นายเรวัต   ภานุรัตน์
 
1. นายเมธัส  เพิ่มฉิม
2. นางสาวสุรัชญา  นิชเปี่ยม
3. นางอรณิชชา  คชนา
4. นายพฤทธิพงษ์  ทรัพย์มงคล
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายพรรณวัฒน์  แซ่ตัน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พันธุ์เจริญ
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวพรรณปพร  นันทอินทร์
 
1. นางสาวพิชญาณ์  ปานกลาง
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวอริษา  นาโพธิ์
 
1. นางสาวนฤมล  คำเรือง
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายกรินทร์  โพธิ์รอด
2. เด็กชายกิตธัช  งามยิ่ง
3. เด็กชายธีรภัทร  ตันสุริยา
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ดาวเรือง
5. เด็กชายศักดิ์สิทธ์  รุ่งพิทยานน์
6. เด็กชายสิทธิชัย  อุ่นทร
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แวงไทย
8. เด็กชายไกรศร  จ่าอินทร์
 
1. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
2. นายอธิวัฒน์  เสนาทับ
3. นายจักรกริช  ผิวสุข
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายกฤตวิทย์  เกิดแดง
2. นายชยุติพงษ์  นิลโสภา
3. นายพีรพล  ช่างทำร่อง
4. นายภาณุพงษ์  จันทร์สวัสดิ์
5. นายมินธาดา  เชื้อขาว
6. นายมินธุ์ธาดา  นวลแก้ว
 
1. นางสาวอรณิชชา  คชนา
2. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
3. นายอธิวัฒน์  เสนาทับ
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  จำปาเทศ
2. เด็กหญิงสุพรรณิภา  ลำไยสุจิ
3. เด็กหญิงอังศุมาลี  รักอยู่
 
1. นางสาวมาราตรี  เหมือนละมัย
2. นายปรเมศวร์  พันธ์วิไล
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายนายวิศิษฏ์   บุญดี
2. นางสาวศศิธร  แซ่กือ
3. นางสาวอัญชลี  ปานนิล
 
1. นางสาวมาราตรี  เหมือนละมัย
2. นางสาวกัณฐิกา  คงคาใส
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายนายอภิวัฒน์  ไกรกลางดอน
2. นายสุทธวีร์  ทองวังสังข์
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีเจริญ
2. นายจักรกริช  ผิวสุข
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายรณกฤต  หงษ์โต
2. นางสาวแพรวา  ชาวบ้านใหม่
 
1. นางสาวปัทมาศ  เครือวงศ์
2. นางสาววีรฐา  เที่ยงอ่อน
 
71 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เรืองเชื้อเหมือน
2. เด็กหญิงฉายสิริ  จันทร์ลอ
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  มามีสุข
 
1. นางสาวรภีพร  เมืองวงษ์
2. นายสิทธิชัย  ภู่พุ่มศรี
 
72 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายจิรเมธ  หงษาวะดี
2. นายศุภชัย  สุขสมัย
3. นายสมบูรณ์  ทาทิพย์
 
1. นางสาวรภีพร  เมืองวงษ์
2. นายสิทธิชัย  ภู่พุ่มศรี
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวชาลินี  แซ่เจว
2. นางสาวประกายแก้ว  ป้องฉิม
3. นางสาวรัตน์ชนก  อ่ำอ่อน
 
1. นางสาวสญามล  ศักดี
2. นางสาวปัทมาศ  เครือวงศ์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นุเจิ้น
2. เด็กหญิงณัฐวดี  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงนฤมลฐินี  สุขสมัย
 
1. นายปรีดี  สมอ
2. นายสุวิทย์  ยางศิลา
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวอุบลลักษณ์  สิทธิ์นะศรี
2. นางสาวอุมาพร  สิทธิ์นะศรี
3. นางสาวอุมารินทร์  สิทธิ์นะศรี
 
1. นายฉลอม  สิงห์จันทร์
2. นางสาววีรฐา  เที่ยงอ่อน
 
รวม12565
76 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ผิวสุข
 
1. นางสาวณิชาภา  ทองประเสริฐ
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงวงศ์สวรรค์  คำโสภา
 
1. นางกาญจนา  บุญพา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วิยาสิงห์
 
1. นางวาสนา  ศรีคำอ้าย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายธรรมธัช  รอดพิมพ์
 
1. นางวาสนา  ศรีคำอ้าย
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายคามิน  มีหมื่นไวย
 
1. นางวาสนา  ศรีคำอ้าย
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายดิศนุ  นิลบุตร
 
1. นางวาสนา  ศรีคำอ้าย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายพีรพล  ใจซื่อกุล
 
1. นายพิบูลย์  อินนา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นางสาวพัชลดา  พอนพรมราช
 
1. นายพิบูลย์  อินนา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายพีรพล  ใจซื่อกุล
 
1. นายพิบูลย์  อินนา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายคามิน  มีหมื่นไวย
 
1. นายพิบูลย์  อินนา
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กชายชัยประเสริฐ  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขุนพรหม
 
1. นางสาวอุษา  โตแก้ว
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวีย์  พัดไสว
2. เด็กหญิงสิริกาญจน์  คนใหญ่บ้าน
3. เด็กชายอรรถพล  ไหลยิ้ม
 
1. นางสาวนภชนัตร  กีรติขัติยา
 
รวม1512
88 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศรีทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เจริญสมบัติ
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวณัฐมน  สุขเกษมฤทัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เจริญสมบัติ
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงสุพัตรา  มีใจปราณี
 
1. นางสาวอัจฉรา  แสงทับทิม
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วแกมทอง
 
1. นายนิติพันธ์  ฉิมสุนทร
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวญาดา  สุวรรณสุทธิ์
 
1. นายนิติพันธ์  ฉิมสุนทร
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงณัฐชยา  น้อยคุณ
2. เด็กชายนพรัตน์  พรมมิ
3. เด็กชายเอกราช  ฝั้นสกุล
 
1. นางสาวรจนา  ล้ำเลิศ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา  เอี่ยมทิพย์
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงนฤมล  นาคแท้
2. เด็กหญิงรัตนาภร  สังวาลย์ไพร
3. เด็กหญิงสุภานิดา  บำรุงเขต
 
1. นางสาวสุมาพร  ดิลกโชคบำรุง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา  เอี่ยมทิพย์
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวภาวิดา  เลิศสุริยกาญจน์
2. นายรัฐพล  ผันสืบ
 
1. นายจิตกร  อารีย์วงศ์สถิตย์
2. นางสาวกาญจนา  วิวัฒน์รุ่งเรืองดี
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุกทองดี
2. เด็กหญิงจิราพร  รัตนบำรุง
3. นางสาวณัฐกมล  สุนทรวิภาค
4. นางสาวทิพวรรณ  แซ่ตัน
5. เด็กหญิงนงนภัส  ศรีสำราญ
6. นางสาวปนัดดา  คำคุ้ม
7. นางสาวรักษิณา  นิลโท
8. นางสาวศศิธร  คล้ายคลัง
 
1. นางสาวปนัดดา  คำจันทร์
2. นายเมธาสิทธิ์  มิตรดี
3. นายจตุรงค์  สาสิงห์
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายชุติเทพ  แย้มฉำ่ไพร
2. เด็กชายสมบูรณ์  กาพย์แก้ว
3. เด็กชายเจษฎาพร  ทองร้อยยศ
 
1. นายถาวร  สุขนา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายธนพล  บุญญสิทธิ์
2. นายนาวิน  มีดี
3. นายพลชวัช  คงมา
4. นายภานุพงศ์  แซ่ไหล
5. นายอานนท์  แสงทอง
 
1. นายสราวุธ  ชวาลตันพิพัทธ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงจันทนา  สงฆ์มีสุข
 
1. นายสราวุธ  ชวาลตันพิพัทธ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงดวงพร  ประทุมสูตร
2. เด็กหญิงนิชาภา  ทิพย์พานทอง
3. เด็กหญิงประภัสสร  พัดไสว
4. เด็กหญิงวริศรา  ศิริมงคล
5. เด็กหญิงสุญาณี  ทองเปลี่ยว
6. เด็กหญิงเบญญาพร  เจริญมี
 
1. นายจิรภัทร  กลีบลำดวน
2. นายถาวร  สุขนา
3. นางสาวดวงกมล  ศิลปนารายณ์
4. นางสาวปนัดดา  คำจันทร์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวกัลยา  สุกานนท์
2. นางสาวจิราภา  โปรก
3. นางสาวฐิติพร  ห้วยชะนาง
4. นางสาวธรรณพร  หลำเล็ก
5. นางสาวธัญชนก  วงษ์คำทอง
6. นายธีรวัฒน์  เนตรนิยม
7. นางสาวศศิธร  ศรีทองอินทร์
 
1. นายจิรภัทร  กลีบลำดวน
2. นางสาวดวงกมล  ศิลปนารายณ์
3. นายปนัดดา  คำจันทร์
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา  เอี่ยมทิพย์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายพลพล  นาสุรินทร์
2. นายพลวัตร  สระทองยุ้ง
3. เด็กชายภูตะวัน  รุ่งเรืองยั่งยืน
4. นายสิทธิชัย  ยิ้มละไม
5. เด็กชายเจนธนพล  มั่งคงดี
 
1. นายถาวร  สุขนา
2. นายธวัชชัย  สัสดีทอง
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  น้ำใจดี
2. เด็กหญิงพรนภา  ศรีอ่อน
3. เด็กหญิงมินตรา  ทินกร ณ อยุธยา
4. เด็กชายอธิวัฒน์  ใจซื่อกุล
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เอื้อเฟื้อ
 
1. นางสาวณิชากานต์  น่วมนิ่ม
 
104 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายณฐกานต์  อุณหกานต์
2. นางสาวนฤมล  พันธ์หนองแห้ว
3. นางสาวพุทธรักษา  นกแก้ว
 
1. นายจิตกร   อารีย์วงศ์สถิตย์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายณัฐกานต์  หิรัญวิทย์
2. เด็กชายธนกฤต  โพธิ์งาม
3. เด็กชายนพรัตน์  จ้อยศรีเกตุ
 
1. นายนิรุจน์  กัณหา
2. นางเรืองรำไพ  กัณหา
 
106 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายจิรภัทร  บัวบาน
2. เด็กหญิงอรจิรา  เขียวสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วมณี
 
1. นางสาวอินทิรา  อินทะเเสน
2. นายภาณุพงศ์  เสือมี
 
รวม6233
107 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชุติกาญจน์  กลัดเพชร
2. นางสาวสิริกร  โชระเวก
 
1. นายบรรหาร  เชื้อทอง
2. นายเจริญ  โพธิ์ทอง
 
108 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติโรจน์  จรไพร
 
1. นางสาวสุภาวดี  พุทธรักษา
 
109 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภัทรพร  ธรรมรักษ์
2. เด็กหญิงลลิตา  โสมภีร์
3. เด็กชายสหภพ  ดอกระกำ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ประดาสุข
2. นางสาวรุ่งกาญจน์  เกตุขาว
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีรวัศ  สะสุพันธ์
2. เด็กชายศรายุท  กรับทอง
3. เด็กหญิงเกณิกา  ปั้นเหน่ง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ประดาสุข
2. นางสาวรุ่งกาญจน์  เกตุขาว
 
111 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพล  อาราเม
2. เด็กชายธีรวุฒิ  สระทองทา
 
1. นางบัณฑิตา  เพิ่มพูล
2. นางสาววิลัยพร  ศรีบุระ
 
112 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปาริตา  คำอาจ
2. เด็กชายอนาวิน  แผนสมบูรณ์
 
1. นางบัณฑิตา  เพิ่มพูล
2. นางสาวมยุรา  บุญมาก
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกมลทิพย์  ทับทิม
2. นางสาวณัฐนิชา  พึ่งนุสนธิ์
3. นางสาวพรสวรรค์  ขุนทอง
4. นางสาวพิมลพรรณ  สิงห์พันธ์ม่วง
5. นางสาวเวธนี  ดิษฐกระจันทร์
 
1. นายอิสรารัตน์  รัตนวงค์วาคิน
2. นางสาวปิยะพร  อินมอญ
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธณัญญา  แคโอชา
2. เด็กหญิงฟ้ารุ้ง  วงแวง
3. เด็กหญิงวรรณษา  เล็กอินทร์
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ขาวฟอง
5. เด็กหญิงเบญจา  เอกสะพัง
 
1. นายชูศักดิ์  ชิวปรีชา
2. นายบรรหาร  เชื้อทอง
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพิจักษณ์  อสัมภินพงศ์
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  แผนสมบุญ
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธณัชพร  มีศรี
 
1. นายองอาจ  จันทร์คลาย
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอัครพล  เชื้อนาม
 
1. นายวิชชุ  สุภาพเสรีพงศ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอริสา  แผนสมบูรณ์
 
1. นายวิชชุ  สุภาพเสรีพงศ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนพรุจ  อสัมภิพงศ์
 
1. นายวิชชุ  สุภาพเสรีพงศ์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกมลเทพ  ทองนรินทร์
2. เด็กชายธนวินท์  นาแข็ง
3. เด็กชายธีรเมธ  พันธ์ุมาตร์
4. เด็กชายธเนตรพล  ใหญ่ยิ่ง
5. เด็กหญิงปภัสสร  ฟักเขียว
6. เด็กหญิงพิยดา  พัดเพ็ชร
7. เด็กหญิงสุกัญญา  พันธุ์สุข
8. เด็กหญิงสุชาวดี  ทวีศรี
9. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ลิ้มประจันต์
 
1. นางสาวดวงรัตน์  รัตนพงษ์
2. นางสาวกนิษฐา  สุธารักษ์ศักดา
3. นางสาวศิวพร  พรมขำ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายขวัญเมือง  ศรีคำ
2. นายชัชชัย  แก้วเณร
3. นางสาวณัฐธิดา  เขียวหวาน
4. นายภานุวัฒน์  แป้นเขียว
5. นางสาววิภา  เพชร์รัตน์
6. นายสิทธิโชค  นิ่มอนงค์
7. นางสาวสุณี  ศรีบุญรอด
8. นางสาวเบญจวรรณ  แสงอินทร์
 
1. นางสาวดวงรัตน์  รัตนพงษ์
2. นางสาวราตรี  ศรีสองเมือง
3. นางสาวรุ่งรัตน์  แผนสมบุญ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนาราลักษณ์  สระเสียงดี
 
1. นางสาวเมธินี  เบ็ญพาด
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวทิวาวรรณ  จิตต์จันทร์
2. นายวิทวัส  พระลีสังข์
3. นายหฤษฎ์  ล้อมวงษ์
4. นายอานนทการ  ชาวท่าไชย
5. นางสาวไอริน  พรมมนตรี
 
1. นางสาวราตรี  ศรีสองเมือง
2. นางสาวนิสา  คำหอมกุล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เรียนเวช
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ชัยวงษ์
 
1. นางสาวยุวดี  ศิลาดี
2. นางธนิฐา  ก่ำพันธ์ดี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายไชยภัทร  พุ่มโยนก
 
1. นางสาวยุวดี  ศิลาดี
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายณัฐกรณ์  รุ่งเรือง
2. นางสาวอัมภิกา  คุณโท
3. นางสาวอาทิตยา  เพ็งปาน
 
1. นางสาวกุลิสรา  มากศิริ
2. นางสาวลักษิกา  ศรีบรรพต
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจินดา  ผิวอ่อนดี
2. เด็กชายธันวา  เกิดโภคา
3. เด็กชายศุภกร  ปางพรหม
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ลักขณาพินิจ
2. นายบรรหาร  เชื้อทอง
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายชินวัตร  วรสูตร
2. นายภาสกร  โพธิ์พรหม
3. นางสาวอโนชา  พรประสาตร์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ลักขณาพินิจ
2. นายเสกสันต์  เทียนสมใจ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกิตติยา  คำเบ้าเมือง
2. เด็กหญิงธันยพร  พรมแก้ว
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  แช่มลออ
 
1. นางเวชิตา  บางแก้ว
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ลักขณาพินิจ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกนกวรรณ  สีน้ำเงิน
2. นางสาวนฤมล  ดอกกะถิน
3. นางสาวอัญชัญ  มากะเรือน
 
1. นางเวชิตา  บางแก้ว
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ลักขณาพินิจ
 
รวม6942
รวมทั้งหมด363221