คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 207
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 206
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 626
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.97 ทอง ชนะเลิศ


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 625
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 203
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 70 เงิน ชนะเลิศ


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 202
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 192
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.80 ทอง ชนะเลิศ
2 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 70.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 191
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92.37 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 614
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.50 ทอง 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 611
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 613
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90.25 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 612
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84 ทอง 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 270
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 161
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.67 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 160
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.68 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81 ทอง 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 159
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.98 ทอง 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 158
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 157
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 141
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.50 ทอง 4
5 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.66 ทอง 5


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 140
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.33 ทอง 4


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 301
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.60 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.80 ทอง 4


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 661
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.40 ทอง ชนะเลิศ


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.34 ทอง 4


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 307
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84 ทอง 4


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 300
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 89.60 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84 ทอง 4


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 663
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง ชนะเลิศ


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 662
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91 ทอง ชนะเลิศ