สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 4]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประชามงคล 58 13 12 7 83
2 บ่อพลอยรัชดาภิเษก 56 12 4 1 72
3 หนองรีประชานิมิต 40 15 9 6 64
4 เลาขวัญราษฎร์บำรุง 38 12 10 12 60
5 หนองปรือพิทยาคม 22 6 2 3 30
6 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 10 4 7 10 21
รวม 224 62 44 39 369