::sm-kri3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธีรา ใจอาดโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชาภา ทองประเสริฐโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
3. นายรุจิกร ตุลาธารโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ สิงหวัฒนศิริโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางอรุณศรี บงกชโสภิตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมมิกา แสนสุวรรณ์โรงเรียนอุดมสิทธฺิศึกษากรรมการ
3. นางสาวนริศรา อ่วมอ่องโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นางสาวจีระวรรณ พรศิริโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิติพร พลศรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ พัฒนมาศโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์)กรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา หอมสวาสดิ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี โชคสมกิจโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางรำเพย อนันตชัยลิขิตโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ สุวรรณสุขโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวฑีรณัฐ ทองหลีโรงเรียนเทพมงคลกรรมการ
4. นายไชยวัฒน์ อารีย์โรจน์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางรัตนา เพ็ชร์เจริญโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ แจ้งประจักษ์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวกัตติกา จันทจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยะราชรมณียเขต กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสุวนี บุญน้อมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นายฐิติโชต ชูธัญญะโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ภูวประภาชาติโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางอิสรีย์ น้อยมิ่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางสาวอังศุวีร์ ชาญประเสริฐโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุตรตรี บานบุรีโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางนฤมล อังคณาแสงมณีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางสาวก้านมะลิ ศรีโมราโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายกันต์กวี ครุรัตนศิริพิมุกโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางปุณณิศา ชนะฤทธิ์โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศันสนีย์ ชีวังกูรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา พึ่งฮั้วโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ พึ่งกริมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวณัฐฐศศิ จันทร์แย้มโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญจันทร์ ไชยคำวังโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชื่นชอบกมลโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางพัทธ์ธิรา พุทธิมาโนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางมาณี ปรักมานนท์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางพจนารถ มีเครือโรงเรียนหนองขาวโกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา เกตุพันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวปรียา พลายพงษาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
1. นางสาวิตรี วงษ์ปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายยุทธพิชัย บุตรน้ำเพ็ชรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวปรียานุช ธะนะฉันโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางอารีย์ นะเสือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดานันทน์ บุญเพิ่มโรงเรียนสมเด็จพระปิยะราชรมณียเขต กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณ์สุดา ขยันการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิตตินันท์ เพิ่มพูนสุขยิ่งโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวบุณยาพร เคนไชยวงค์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสุจิฬา ไก่แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษดาพร ขำเลิศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทรรศิกา อุไรประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวจีระนันท์ จับใจโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางดวงสุดา บุรเนตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสิริวรรณ เสวกฉิมเจ้าพนักงานชำนาญการ สพป. กจ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวลี บัวแก้วพนักงานบริหารทั่วไป ๖ กกท จ.กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายอนุชา รัศมีโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวสาลิณี -โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายสิทธิชัย บวบทองโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
7. นายสุโชติ นิลเพ็งโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
8. นายสมทรง วงศ์ระพีโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
9. นายสมเจต บุญมีโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
10. นายสุกิจ ภู่ไพโรจน์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
11. นายภาวิณี เพชรสุวรรณโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. ดร.วัฒนา ตรงเที่ยงศึกษานิเทศก์ สมพ เขต ๘ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุญมาโรงเรียนหนองปล้อง สพป. กจ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายนที สงวนรัตน์โรงเรียนหนองปล้อง สพป. กจ เขต ๑กรรมการ
4. นางวัชรปาณี สืบพิมพาวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งโก สพป. กจ เขต ๑กรรมการ
5. นางนีรนารถ โรจน์รัตนพลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
6. นายพรหมมาตร ศรีนิลโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
7. นายพันธกานต์ นุชนารถโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
8. นายสุริยัน อิ่มรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
9. นายประกฤษณ์ คันทกาสโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
10. นายนิคม อินทร์จีนโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
11. นายสุวิทย์ จำนงโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
12. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. ดร.วัฒนา ตรงเที่ยงศึกษานิเทศก์ สมพ เขต ๘ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุญมา โรงเรียนหนองปล้อง สพป. กจ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายนที สงวนรัตน์โรงเรียนหนองปล้อง สพป. กจ เขต ๑กรรมการ
4. นางวัชรปาณี สืบพิมพาวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งโก สพป. กจ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวพิไลลักษณ์ ประพาพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
6. นายธนวิทย์ มีล้อมโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
7. นายณัฐวัตร เปียสนิทโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
8. นายอนุชา หิรัญลำไยโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
9. นายสราวุธ ขันแก้วโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใบบัวโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
11. นายสกล ประกอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. ดร.วัฒนา ตรงเที่ยงศึกษานิเทศก์ สมพ เขต ๘ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุญมาโรงเรียนหนองปล้อง สพป. กจ เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายนที สงวนรัตน์โรงเรียนหนองปล้อง สพป. กจ เขต ๑กรรมการ
4. นางวัชรปาณี สืบพิมพาวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งโก สพป. กจ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวพิไลลักษณ์ ประพาพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
6. นายธนวิทย์ มีล้อมโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
7. นายณัฐวัตร เปียสนิทโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
8. นายอนุชา หิรัญลำไยโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
9. นายสราวุธ ขันแก้วโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใบบัวโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
11. นายสกล ประกอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร เฉลิมชัยวินิจกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ดอกเข็มโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทองสุข ทองไพรวรรณโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นายจรัญ มูลจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายพชร ดฤษณะเสรณีโรงเรียนทองภาภูมิวิทยากรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สุรินทร์จันทร์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
7. นางสาวพัชรา ใจตรงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป เขต ๔กรรมการ
8. นายธามชัยพัฒน์ ชูสินโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
9. นายพงษ์พัฒน์ คุ้มภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
10. นายธงชัย ศรีราจันทร์โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย สพป. กจ เขต ๓กรรมการ
11. นายพรพระกาฬ ทองแก้วโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
12. นายอดิศักดิ์ จุลกิจวัฒน์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
13. นายไพโรจน์ สารารัมย์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
14. นายนพรัตน์ นิลเพ็ชรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
15. นายวุฒิชัย สุวรรณรัฐโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
16. นางสาวอริศ วรเลขาโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอดิศร์ พงษ์พัวโรงเรียนพังตรุราษฏร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์ ปานดำรงค์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฆลิษา กล้าหาญโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายสุริยะ ภูฆังโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ บุญยมัยโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
6. นางสาวปวันุช เมฆฉายโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
7. นางสาวมีนา รักคล้ำโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
8. นายพีท ลิมเสนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางสาวกมลชนก บุญมีโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
10. นางสาวสุปรียา ภานุภัสสรกุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
11. นายสิขรินทร์ เครือน้อยโรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพป. กจ เขต ๓กรรมการ
12. นายนัฐวุฒิ ศรีสุขงามโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
13. นายนราวุฒิ ยอดจันทร์โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
14. นายยุทธพล ไสยวิจีณโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีกมล นิลโรจน์โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวสุกัญญา ศิริคำโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯประธานกรรมการ
2. นายถาวร สุขนาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี จารุจินดา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธงชัย สังขวิภาส โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางประไพ นิลพานิชโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯประธานกรรมการ
2. นายถาวร สุขนาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธงชัย สังขวิภาส โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางประไพ นิลพานิชโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯประธานกรรมการ
2. นายถาวร สุขนาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธงชัย สังขวิภาส โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางประไพ นิลพานิชโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯประธานกรรมการ
2. นายถาวร สุขนาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธงชัย สังขวิภาส โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางประไพ นิลพานิชโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯประธานกรรมการ
2. นายถาวร สุขนาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯประธานกรรมการ
2. นายถาวร สุขนาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธงชัย สังขวิภาส โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางประไพ นิลพานิชโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯประธานกรรมการ
2. นายถาวร สุขนาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ อรุณทองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี จารุจินดาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธงชัย สังขวิภาส โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางประไพ นิลพานิชโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สุฐาปัญณกุลโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
3. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
3. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
3. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
3. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
3. นายสุเมธ สุฐาปัญณกุลโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
3. นายสุเมธ สุฐาปัญณกุลโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
3. นายสุเมธ สุฐาปัญณกุลโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
3. นายสุเมธ สุฐาปัญณกุลโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐา เกียรติศิริกุลโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นายณัฐกาญจน์ จานแก้วโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯประธานกรรมการ
2. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก เปรมปรีดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯประธานกรรมการ
2. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก เปรมปรีดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้วโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐา เกียรติศิริกุลโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดา พืชนะโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้วโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการ
3. นางสาวณัฎฐา เกียรติศิริกุลโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการ
3. นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้วโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการ
3. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนนทวรรธน์ เจริญบุตรนนท์โรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการ
3. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายนนทวรรธน์ เจริญบุตรนนท์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาววัลย์ลิกา นิยายโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชระ พาณิชย์วิจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายณัฐกาญจน์ จานแก้วโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐา เกียรติศิริกุลโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายนนทวรรธน์ เจริญบุตรนนท์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุเมธ สุฐาปัญณกุลโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายนนทวรรธน์ เจริญบุตรนนท์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุเมธ สุฐาปัญณกุลโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอภิชาติ ทัพวิเศษโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายนนทวรรธน์ เจริญบุตรนนท์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุเมธ สุฐาปัญณกุลโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายทศพล โครพโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายทศพล โครพโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายทศพล โครพโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายทศพล โครพโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ เขียวเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโชค แกมไทยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ เขียวเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสรายศ จันโทมาโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฏ์ เตชะนิติโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นายเมธัส เพิ่มฉิมโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสรายศ จันโทมาโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฏ์ เตชะนิติโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นายเมธัส เพิ่มฉิมโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายสมภพ โพธิ์ล้อมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการ
3. นายสมภพ โพธิ์ล้อมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการ
3. นายสมภพ โพธิ์ล้อมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายสมภพ โพธิ์ล้อมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวรชยา ทองสุโขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายทรรศน์ ปฏิทัศน์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
4. นายนรรฆพล สังวรโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวรชยา ทองสุโขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายทรรศน์ ปฏิทัศน์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กรรมการ
4. นายนรรฆพล สังวรโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวรชยา ทองสุโขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายทรรศน์ ปฏิทัศน์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
4. นายนรรฆพล สังวรโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวรชยา ทองสุโขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายทรรศน์ ปฏิทัศน์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
4. นายนรรฆพล สังวรโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธาดาธร ประเสริฐกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวรากร จอดนอกโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นายสราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธาดาธร ประเสริฐกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวรากร จอดนอกโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นายสราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธาดาธร ประเสริฐกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวรากร จอดนอกโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นายสราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธาดาธร ประเสริฐกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวรากร จอดนอกโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นายสราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายทศพล โครพโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายทศพล โครพโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายทศพล โครพโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายทศพล โครพโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวอภัสสรา เจริญผลโรงเรียนเทศบาล๑ วัดประตูสาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวอภัสสรา เจริญผลโรงเรียนเทศบาล๑ วัดประตูสาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวอภัสสรา เจริญผลโรงเรียนเทศบาล๑ วัดประตูสาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวอภัสสรา เจริญผลโรงเรียนเทศบาล๑ วัดประตูสาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวอภัสสรา เจริญผลโรงเรียนเทศบาล๑ วัดประตูสาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวอภัสสรา เจริญผลโรงเรียนเทศบาล๑ วัดประตูสาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวอภัสสรา เจริญผลโรงเรียนเทศบาล๑ วัดประตูสาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พรมฝ้ายโรงเรียนบ้านอูล่องกรรมการ
3. นางสาวอภัสสรา เจริญผลโรงเรียนเทศบาล๑ วัดประตูสาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายทศพล โครพโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายธัชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต คำลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปานอำพันธ์โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นายทศพล โครพโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภินันท์ จริยาประเสริฐ โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางระพีพรรณ เจริญทัศนศิริโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล กำเนิดรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวโกศล แป้นเขียวโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางภารดี แซ่โง้วโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
5. Mr.Riaan Christo Von Wykโรงเรียนอนุชนศึกษากรรมการ
6. MissMarneth M Daponโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
7. นายสุรกฤษณ์ รัตนประทุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวลลิตา อรรถประจงโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงกมล สาโรชสัมพันธ์โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ คงสายโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวิสูตร ปัญญาชัยรักษาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นายวีรพงษ์ สำมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. Mr.Kenneth James Stockโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. Mr.Christopher Hodgsonโรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรีกรรมการ
7. นางสาวกุมภา กัลยามงคลโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสมาพร หัสชัยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร รุจิวงศาสินโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณิศศา ณภาส์ณัฐโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 บ้านเก่าวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุทัยวรรณ ศรีรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
4. นางพนิดา เขียวเจริญโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. Mrs.Candida M. Daponโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
6. นายศราวุฒิ จิตบรรจงโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
7. นางรุ่งนภา จะชินรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยเสือกรรมการ
8. นางณิชนันทน์ ศรีวลีรัตน์โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรวรรณ ปรีชาโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ รูปสมโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาววิชชุลดา นรดีโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิกรานต์ แก้วพาราโรงเรียนสมาคมป่าไม้ฯกรรมการ
5. Mr.Jessie M. Ordonioโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. MissMichelle Hoโรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรีกรรมการ
7. นางอุษณี ผูกไมตรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรีกรรมการ
8. นางสาวพิมพร เยซอกู่โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวรมย์นลิญ งามขำโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัชปาณี ชนะผลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ฉิมอ่องโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวศรินยา ฤกษ์งามโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. MissLindsey Monroeโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษากรรมการ
6. นางวันทนี พฤกษ์ธาราธิกูลโรงเรียนอนุชนศึกษากรรมการ
7. นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุกัลยา เกตุแดงโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางยุวดี วงษ์น้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวี ธนะฤกษ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายนวมิตร ประธรรมสารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีกรรมการ
5. Mr.Gary John Fitzgibbonโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. Mr.Ian Erasmo Sumalinogโรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรีกรรมการ
7. นางสาวนันทพร วงษ์ละครโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพิชญาณ์ ปานกลางโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางปุณณภา ถ้ำจิตรธนากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45ประธานกรรมการ
2. นางเนตรดาว นิลเพ็ชรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวมัทนา แป้นรอดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 บ้านเก่าวิทยากรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ เหลืองรุ่งไพศาลโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอลิษา ถิ่นใหญ่โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
6. Mr.Jeroland Dominguez Celinoโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
7. นางกันยากร เหลืองสุดใจชื้นโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสาวณฐมน ชมจันทร์โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
9. นางสาววรรณรท ศรีคำบ่อโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวทษมน เอี่ยมสอาดโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางอภิกขณา ป้อมสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45กรรมการ
3. นางณวรา จารสิงห์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวณปภัช มูลรักษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 บ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นายอดิศร สุริยะคำวงษ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. Mrs.Snezana Markanovicโรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรีกรรมการ
7. นางสาวรชยา ทองสุขโขโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวราตรี ศรีสองเมืองโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางสาวชวิกา ทีเจริญโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวชมพูนุช ดวงแก้วโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิดาภา ณฐทองธณบพตโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล คำเรืองโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ร่มเกตุโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. MissXiong Yaoโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวกิติยา ศรีจันทร์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนิภาวรรณ วศินนิติวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายกิรพัฒน์ กิ่งทองโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดาทิพย์ อารินทร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงกมล ศิลปนารายณ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
5. MissLi Xiaohongโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไวโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชณัญชิดา อิทธิสังวรโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกุล เชาวน์ศิริโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัณฑิต ทองดีโรงเรียนทองผาผาภูมิวิทยากรรมการ
5. MissLiu Silinโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
6. นางสาวผกามาศ กุนาคำโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอารีวัล ศิริวัฒนธนาโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญญาพัชญ์ รักพวกโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ศุภวารโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวดวงใจ บุญแต่งโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์กรรมการ
5. MissXie Qianqianโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวพิทยรัศมิ์ แย้มประยูรโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอรทัย สุขเกษมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษิกา ศรีบรรพจโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก มังตาโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. MissGao Shuangโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์กรรมการ
5. MissWang Xiaoweiโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ ส่งกลิ่นโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวปัญจนา ก้อนชัยภูมิโรงเรียนประชามงคลประธานกรรมการ
2. นายอรรถพงษ์ ศรีท้าวโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวอิสริยาภรณ์ ยี่ประชาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวมาลัยพร สระทองจันทร์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสรารัตน์ จงงดงามโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายพีรพัฒน์ มนัสกุลโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวยุพา เกิดศิริโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
8. นายธนา ตันสกุลโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์กรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางนาตยา ศรสุวรรณโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสนันท์ เรือนอินทร์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ พันธุ์เจริญโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา อุดอินโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นางสาววาสนา สีแดงโรงเรียนห้วยกระเจาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนัททราย คนเจนดีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
7. นายสุภลักษณ์ เหมือนเขียวโรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรีกรรมการ
8. นางสาวพรทิพย์ เพ็งกลัดโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ ขำขจรผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ สงพะโยมผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ เจริญบุญครูโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายอรุณ สว่างเมฆครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายปราโมทย์ การะเกตุครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายสุทธิศักดิ์ จินดาเรืองครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
7. นางสาววรรณนิภา ฉิมพลีครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นายณัฐชนนท์ ยงทรัพย์อนันท์ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
9. นายศักดิ์ชัย สิงห์เสวกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
10. นายพัฒน์พันธ์ ตั้นซ้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. นางสาวสุภาพร ศรีพุทธาครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
12. นางสาวแสงเดือน วินทะไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายศักดา ภุมรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. ดร.ณรงค์ ศิริเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตรองประธานกรรมการ
3. นายกรภัทร์ สิทธิวะรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอธิวัฒน์ เสนาทับครูโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นายวันชาติ เฉิดฉินนภาครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย รักส้มครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
7. นายชัยณรงค์ ชัยมนตรีกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8. นายอนุวัฒน์ กองจำปาครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายชาติกุลพล สมยาภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลังประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ มีเย็นครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายวรพล จันทร์คำครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายอัสนัย สมานบุตรครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวปัทวรรณ เชื้อชายครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดชครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
7. นายเมธาสิทธิ์ มิตรดีพนักงานราชการโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
8. นางสาวณัฐธยาน์ นำพาครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายไชยพร มะลิลาผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพเยาว์ ชำนาญกำหนดรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ มะลิลาครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายยุทธิชัย อวยชัยครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นายปฐมพงศ์ พรหมสังคหะครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตฯกรรมการ
6. นางสาวชิดชนก ทองใบครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาววารี พรหมมาครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
8. นายสิริชัย โพธิ์ศรีทองครูโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
9. นางศุภมาส ศรีแดงบุตรครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
10. นางนัยนา รัศมีครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นางธนัฎฐา เหรียญเครือครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวขวัญหทัย ไชยวังราชครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวสุปราณี บทศรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการ
14. นางสุนีย์ ศรีแก้วครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
15. นายชญาณ์นันทน์ นงศ์ทองครูโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
16. นางสาวณัฐชกานต์ วงศ์ศัยครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
17. นายอโศก ครสวรรค์ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
18. นางสาวจุฑาทิพย์ อภิภัชผ่องใสครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
19. นางสาวนพรัตน์ พัสดุสารครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
20. นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่นครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายไชยพร มะลิลาผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโคน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพเยาว์ ชำนาญกำหนดรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ มะลิลาครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายยุทธิชัย อวยชัยครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นายปฐมพงศ์ พรหมสังคหะครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตฯกรรมการ
6. นางสาวชิดชนก ทองใบครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาววารี พรหมมาครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
8. นายสิริชัย โพธิ์ศรีทองครูโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
9. นางศุภมาส ศรีแดงบุตรครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
10. นางนัยนา รัศมีครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นางธนัฎฐา เหรียญเครือครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวขวัญหทัย ไชยวังราชครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวสุปราณี บทศรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการ
14. นางสุนีย์ ศรีแก้วครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
15. นายชญาณ์นันทน์ นงศ์ทองครูโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
16. นางสาวณัฐชกานต์ วงศ์ศัยครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
17. นายอโศก ครสวรรค์ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
18. นางสาวจุฑาทิพย์ อภิภัชผ่องใสครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
19. นางสาวนพรัตน์ พัสดุสารครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
20. นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่นครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายมณฑกานต์ จิตกล้าครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ประวาลวิมุติครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริกาญจน์ การตรงครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกุลิสรา มากศิริครูโรงเรียนเลาขวัญราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวเสาวภา กล่อมเมฆครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
7. นางดุจดาว นุชนุ่มครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพนิดา นราศรีครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกัณฐิกา คงคาใสครูโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
10. นางสาวนริศรา อ่วมอ่องครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
11. นางสาวนีรนุช แห้วเพชรครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
12. นางสาวมารินทร์ จานแก้วครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายมณฑกานต์ จิตกล้าครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ประวาลวิมุติครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริกาญจน์ การตรงครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกุลิสรา มากศิริครูโรงเรียนเลาขวัญราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวเสาวภา กล่อมเมฆครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
7. นางดุจดาว นุชนุ่มครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพนิดา นราศรีครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกัณฐิกา คงคาใสครูโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
10. นางสาวนริศรา อ่วมอ่องครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
11. นางสาวนีรนุช แห้วเพชรครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
12. นางสาวมารินทร์ จานแก้วครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สังข์มาครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวรสิทธิ์ ธิหล้าครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นายศรายุทธ ยิ้มใหญ่หลวงครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางภัณฑิล สนธิศรีครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
6. นางชัญญานุช สิทธิปลื้มครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตฯกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี ยาขันทิพย์ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายเจริญ พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สังข์มาครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวรสิทธิ์ ธิหล้าครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
4. นายศรายุทธ ยิ้มใหญ่หลวงครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางภัณฑิล สนธิศรีครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
6. นางชัญญานุช สิทธิปลื้มครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตฯกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกยุพดี ยาขันทิพย์ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสรายศ จันโทมาโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฏ์ เตชะนิติโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นายเมธัส เพิ่มฉิมโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]