.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับภาค :.
1. โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภูมิภาค            ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
2. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค      29 พฤศจิกายน 2561
3. แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค        29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561
4. ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน
    ครู ระดับภาค                                       5 - 10 ธันวาคม 2561
5. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค    16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
  (การUpload รูปภาพเพื่อใช้พิมพ์บัตรประจำตัว 
   สามารถ Upload ได้โดยไม่มีกำหนดปิดระบบ)
6. การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม     25 - 27 ธันวาคม 2561
วันจันทร์ ที่ 08 ตุลาคม 2561 เวลา 16:55 น.