กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 207
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง 4
5 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง 4
6 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง 4
7 ห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง 4


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 206
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 ห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 121
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 624
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 606
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92.60 ทอง ชนะเลิศ
2 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 626
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.32 ทอง ชนะเลิศ
2 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 625
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 203
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง ชนะเลิศ


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 202
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 71 เงิน ชนะเลิศ


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 199
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.85 ทอง ชนะเลิศ


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 192
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65.40 ทองแดง ชนะเลิศ


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 191
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.64 ทอง ชนะเลิศ


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 686
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 4
5 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 5
6 ท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65 ทองแดง 6
7 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63 ทองแดง 7


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 657
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66 ทองแดง 4
5 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66 ทองแดง 4
6 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63 ทองแดง 6


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 658
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุชนศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง 4
5 ห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 5
6 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 0 เข้าร่วม


ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.99 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 40.10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 37.32 เข้าร่วม 4
5 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 30.50 เข้าร่วม 5
6 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 3 เข้าร่วม 6


ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 276
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง 4
5 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 76 เงิน 5
6 ห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66 ทองแดง 6
7 ท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 62 ทองแดง 7
8 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 0 เข้าร่วม


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 653
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77 เงิน 4
5 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72 เงิน 5


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 652
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุชนศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88 ทอง 4
5 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78 เงิน 5
6 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 76 เงิน 6
7 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 7
8 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74 เงิน 8
9 ท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 73 เงิน 9
10 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65 ทองแดง 10


ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 655
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 60 ทองแดง 4
5 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 58 เข้าร่วม 5
6 ท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 55 เข้าร่วม 6
7 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 55 เข้าร่วม 6


ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 654
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 70 เงิน 4
5 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 64 ทองแดง 5
6 ท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 62 ทองแดง 6
7 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 58 เข้าร่วม 7


ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 651
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67 ทองแดง 4
5 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 58 เข้าร่วม 5
6 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 56 เข้าร่วม 6
7 ห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 56 เข้าร่วม 6


ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 650
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 4
5 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74 เงิน 5
6 ท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 71 เงิน 6
7 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 71 เงิน 6
8 ห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 70 เงิน 8


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 273
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 62 ทองแดง 4
5 ท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 50 เข้าร่วม 5
6 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 50 เข้าร่วม 5
7 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 50 เข้าร่วม 5
8 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 50 เข้าร่วม 5
9 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 50 เข้าร่วม 5
10 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 50 เข้าร่วม 5
11 ห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 50 เข้าร่วม 5


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 272
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63 ทองแดง 4
5 ท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63 ทองแดง 4
6 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 61 ทองแดง 6
7 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 45 เข้าร่วม 7
8 อนุชนศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 45 เข้าร่วม 7
9 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 42 เข้าร่วม 9
10 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 41 เข้าร่วม 10
11 ห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 41 เข้าร่วม 10
12 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 40 เข้าร่วม 12


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.40 ทอง ชนะเลิศ
2 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 76.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75.40 เงิน 4
5 ห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72.80 เงิน 5


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 262
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 614
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90.40 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.80 ทอง 4
5 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.60 ทอง 5
6 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.90 ทอง 6
7 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.60 ทอง 7


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 613
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.67 ทอง ชนะเลิศ
2 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุชนศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.97 ทอง 4
5 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 612
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.10 ทอง 4
5 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) - -