สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ท่ามะกาวิทยาคม 80 16 11 2 107
2 พระแท่นดงรังวิทยาคาร 51 13 12 10 76
3 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 43 8 3 11 54
4 พนมทวนชนูปถัมภ์ 39 17 8 10 64
5 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 24 15 2 8 41
6 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 19 11 6 8 36
7 อนุชนศึกษา 18 4 4 2 26
8 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 12 6 6 8 24
9 ท่าเรือพิทยาคม 10 7 5 4 22
10 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 10 3 2 6 15
11 ห้วยกระเจาพิทยาคม 7 10 10 6 27
12 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 6 13 8 11 27
รวม 319 123 77 86 519