สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ท่ามะกาวิทยาคม 56 25 14 95 80 16 11 2 107
2 พนมทวนชนูปถัมภ์ 24 15 11 50 39 17 8 10 64
3 พระแท่นดงรังวิทยาคาร 23 27 12 62 51 13 12 10 76
4 ราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 23 13 7 43 43 8 3 11 54
5 อนุชนศึกษา 9 9 4 22 18 4 4 2 26
6 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 9 5 10 24 24 15 2 8 41
7 ท่าเรือพิทยาคม 7 3 1 11 10 7 5 4 22
8 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 4 8 13 25 19 11 6 8 36
9 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 4 5 3 12 10 3 2 6 15
10 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 2 10 4 16 12 6 6 8 24
11 พนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 1 7 4 12 6 13 8 11 27
12 ห้วยกระเจาพิทยาคม 1 5 7 13 7 10 10 6 27
รวม 163 132 90 385 319 123 77 86 519