สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  วงษ์ศิลป์
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์  คล้ายบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 9 1. นางสาวชลธิชา  สัมพดา
 
1. นางอารีย์  นะเสือ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนากร  บูรณะพงษ์
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์  คล้ายบุตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรศรี  จำรัสธรรมกุล
 
1. นางอารีย์  นะเสือ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายนนทพัฒน์  อนุตรปรีชาวงศ์
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์  คล้ายบุตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศศิกานต์  จันก้าน
 
1. นางอารีย์  นะเสือ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงชดาพร  มีแก้ว
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์  คล้ายบุตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84.5 ทอง 5 1. นางสาวพรจิต  จำรัสธรรมกุล
 
1. นางอารีย์  นะเสือ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงลลนา  สอนใจ
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์  คล้ายบุตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอติวิชญ์  ทัด
 
1. นางอารีย์  นะเสือ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรณี  มณีโชติ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำวงศ์
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์  คล้ายบุตร
2. นางสาวสุจิตรา  อุทก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  สุนทรวิภาต
2. นายเกียรติบุตร  กิจเจริญ
 
1. นางอารีย์  นะเสือ
2. นางสาวอุทัยทิพย์  คล้ายบุตร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  บัวขาว
2. เด็กหญิงปัณณัฐภัทร  ทูลธรรม
 
1. นางสาวสุจิตรา  อุทก
2. นางสาวอุทัยทิพย์  คล้ายบุตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวญาณีกร  เสาสีสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  อุทก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงญาณีนุช   เขียวอุไร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มไสว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาววราภรณ์   แซ่อึ้ง
 
1. นายนายคมสัน  ธรรมมา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ภู่ฉุน
2. เด็กชายจิรเมธ    แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงโสภิดา  ดีดอก
 
1. นางสาวโชติกา  พุฒเครือ
2. นางสาวปวีณา  ราวะรินทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงตรีชฎา  พินิจประชารมย์
2. เด็กหญิงรัตติกาล   ปานสุวรรณ
3. เด็กหญิงวันวิสา   ธนูทอง
 
1. นางสาวโชติกา  พุฒเครือ
2. นางสาวปวีณา  ราวะรินทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรี  คงอยู่
2. นางสาวภาวิณี   จานทอง
3. นางสาววัชรี  ตั้งวิไล
 
1. นางสาวศรัญญา  จินดา
2. นางสาวสุดารัตน์  ทิมหอม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทินนิลวงษ์
2. เด็กหญิงวรรณณิสา  โคกแก้ว
 
1. นายสัมฤทธิ์  สลักคำ
2. นางสาวกชพรรณ  ศรีภูมมา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 29.33 เข้าร่วม 5 1. นางสาวฤดีพร  ดอนบุญไทย
2. นางสาวอรุณโรจน์  หมื่นมี
 
1. นายสัมฤทธิ์  สลักคำ
2. นางสาวกชพรรณ  ศรีภูมมา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิจสมัคร
 
1. นายสุทัศน์  จันธุ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 4 1. นายประชา  ใจชุ่ม
 
1. นางสาวกรุณา  กังสนานนท์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายจิรายุ  นราทอง
2. เด็กชายนนทนันท์   กิ่งทอง
 
1. นางสาวสริตา  ดาบแก้ว
2. นางสาววีญาภัทร  มัชมี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวจีรวรรณ   หมีแรต
 
1. นางสาววีญาภัทร  มัชมี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 -    
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 1. นางสาวอนงค์นิจ   ตู้นิ่ม
 
1. นางสาวศรัญญา  จินดา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   กาญจนเพิ่มพูน
 
1. นางสาวศรัญญา  จินดา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงปริชาติ  วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สังข์เสม
3. เด็กหญิงวรรณิภา  เรืองศรี
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  อุ่มอารมย์
2. นางสาวสุทธิพร  ชุนใช้
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวนวพร  ยังวัล
2. นางสาวปูริดา  พรานพนัส
3. นางสาวพัฐชา   นิธิวรรธนา
 
1. นางสาวอรวรรณ  ประทุมวัลย์
2. นายปิยะ  ลิ้มฉาย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวธารารักษ์  ยิ้มมาก
2. นางสาววิภาดา  แสงงาม
3. นางสาวสโรชา  ละเภท
 
1. นางสาวพรรพิมล  ศุภสกุลอาภาพิบูล
2. นางสาววรัญญา  ธัญญาผล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  แตงคำ
2. เด็กหญิงณัชชา  ชิ้วบุตร
3. เด็กหญิงพิมพ์รดา  ดอกพุฒ
4. เด็กหญิงมณฑิตา  จิตอ่ำ
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ทองวิเศษ
 
1. นายสังวาลย์  มีผล
2. นางสาวธนวรรณสิริ   ทิมแก้ว
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวขวัญหทัย  ฤทัยทิพากร
2. นางสาวนัฐมล  ดวงสินธิ์
3. นางสาวปิยาพัชร  คุณสิทธิบุญญา
4. นางสาวสุพรรษา  ชูเลิศ
5. นางสาวเพชรี  เนตรสุวรรณ์
 
1. นางสาวอำพันธ์  สมบูรณ์
2. นางสาวสุมาลี  จุฑาผิว
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤษณา  ศิริปัญญาลักษณ์
2. เด็กหญิงธรรญชนก  อยู่สถิตย์
3. เด็กชายภูริณัฐ  หอมชื่น
4. เด็กหญิงสุพรรรณา  วัยวัฒนะ
5. เด็กหญิงอัญชลีพร  ชาติตำนาน
 
1. นายสุกิจ  ยิ้มสอาด
2. นายวรุณ  กาฬพันธ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายกิตติพงษ์  พุกเฮง
2. นายธวัชชัย  มุขชุ่ม
3. นางสาวพรชิตา  นวลละออ
4. นางสาววัชราภรณ์  เพิ่มนาม
5. นางสาวหทัยภัทร  มุ่งหมาย
 
1. นายปพนวัช  ปิยะพันธ์
2. นางอรวิภา  พิมพ์พระพรหม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงปานฝัน  ศรีอินทร์สุทธิ์
 
1. นางสาววิลาวรรณ์  ปั้นหุ่น
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.01 ทอง 5 1. นางสาวมะปราง  ผ่องทรัพย์
 
1. นางรสริน  แสงนวคุณ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.4 เงิน 10 1. เด็กชายปัญจพล  ทำนา
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ประเสริฐสุนทร
 
1. นางสาววิลาวรรณ์  ปั้นหุ่น
2. นางกนกรดา  สมานบุตร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.7 เงิน 8 1. นางสาวกานต์รัตน์  ผิวเกลี้ยง
2. นายปรเมศร์  รัตนวิศ
 
1. นางกนกรดา  สมานบุตร
2. นางสาวธนวรรณสิริ   ทิมแก้ว
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หมดทุกข์
2. นางสาวผกาวดี  บุญเผื่อน
3. นางสาวลักษิกา  นามศักดิ์
4. นางสาววิภาดา  สิทธิศักดิ์
5. นางสาวอรณี  เหมือนทัด
6. นางสาวอริษา  เนียมหอม
7. นางสาวอริสรา  โชขุนทด
 
1. นายอนุชา  รัศมี
2. นายวินสัน  ชาน
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ทินโทเม
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บำรุงเขต
 
1. นางสาวนิชาภา  บุรีกาญจน์
2. นายศักดินนท์  อ่อนสลุง
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวศิรินภา  โตทอง
2. นางสาวศิริษมา  ภูรีวิลาศ
 
1. นางสาวสาลิณี  ไตลังคะ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธราเทพ  ช่างปั้น
 
1. นางสาวฐิตาพร  ทัด
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายโสภณ  บุตรพิมพ์
 
1. นางสาวฐิตาพร  ทัด
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ไวทะยะบูลย์
 
1. นางสาวฐิตาพร  ทัด
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายธนาวุฒิ   เรืองเทศ
 
1. นางสาวฐิตาพร  ทัด
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐนนท์  นำเจริญ
 
1. นางสาวฐิตาพร  ทัด
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภกร  สิงห์เรือง
 
1. นางสาวฐิตาพร  ทัด
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฝนวดี   จานทอง
2. เด็กชายภูริทัศน์  สุขคุ้ม
3. เด็กชายอภิรักษ์  มีลาภ
 
1. นางสาวฐิตาพร  ทัด
2. นายธนวัฒน์  ปวุตตานนท์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิราเมศร์   ประเสริฐศักดิ์
2. นายอภิชัย   ปิ่นจุ
3. นายโสภณวิชญ์   ทองเนียม
 
1. นางสาวฐิตาพร  ทัด
2. นางประไพ   นิลพานิช
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัญธิกา  จันทร์เครือ
 
1. นางสาวสมลักษณ์  แก้วระย้า
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอชิระ  ปานเฟือง
 
1. นายสมพล  โครพ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.98 ทอง 4 1. นายอติวิชญ์  ทัด
 
1. นางสาวสมลักษณ์  แก้วระย้า
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรพิมล  โคกแก้ว
 
1. นายสมพล  โครพ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 5 1. นางสาวเพ็ญพักตร์  จันทร์พวง
 
1. นายสมพล  โครพ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวัชรากร  ขาวเพชร
 
1. นายสมพล  โครพ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายประพรรย์พงศ์  น้อยเทศ
 
1. นางสาวสมลักษณ์  แก้วระย้า
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เอี่ยมหนู
 
1. นางสาวสมลักษณ์  แก้วระย้า
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอารียา  สุดประเสริฐ
 
1. นายสมพล  โครพ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภาณุเดช  แต่งสง่า
 
1. นายสมพล  โครพ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอัจฉรา  ธนูศร
 
1. นางสาวสมลักษณ์  แก้วระย้า
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณิชกุล  หงษาวดี
 
1. นางสาวสมลักษณ์  แก้วระย้า
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญานิศา  นิยมสมบูรณ์
 
1. นายสมพล  โครพ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทรธร  สุภัทรากร
 
1. นางสาวสมลักษณ์  แก้วระย้า
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีรภัทร  เฮงเส็ง
 
1. นายสมพล  โครพ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิชญนาฏ  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวสมลักษณ์  แก้วระย้า
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยาพัชร  คุณสิทธิบุญญา
 
1. นางสาวสมลักษณ์  แก้วระย้า
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.98 ทอง 6 1. นางสาวสมัญญา  สุวอ
 
1. นางสาวสมฤดี  ตาลศรี
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนรพร  บุญเลิศ
2. นางสาวอลิชา  ฉัตรเตี้ยม
 
1. นายอานนท์  ไชยลังการณ์
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิรัชฌา   ยิ่งยวด
2. นางสาวพัชราภรณ์  คงนิ่ม
3. นางสาวพิยดา  ลิ้มเจริญ
4. นางสาวศศมนต์  พักต์เพียงจันทร์
5. นางสาวศิริวรรณ  บุญเลิศ
 
1. นายอานนท์  ไชยลังการณ์
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรางทอง  จันทรวัฒน์
 
1. นางสาวอุษณา  อินก๋ง
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  แสวงทรัพย์
2. เด็กหญิงอิงค์ลดา  หมื่นมี
 
1. นายณัฐพล  วุฒิปรีชา
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายโอฬาร   อัครชวนันท์
 
1. นายณัฐพล  วุฒิปรีชา
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.47 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร  สุปลีนางกูล
2. เด็กชายชลธี  มีเกล็ด
3. เด็กชายณัฐภัทร  กุ่ยตระกูล
4. เด็กชายธนวัฒน์  เซี่ยงเจ๊น
5. เด็กชายปัญญา  แซ่อึ้ง
6. เด็กชายภานุวัฒน์  แดงพร้อม
7. เด็กชายภูเบศ  โพธิ์ศรี
8. เด็กชายอาทิตย์  เย็นกลม
 
1. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
2. นางสาวแสงอรุณ  ประสพกาญจน์
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลิต  สมคิด
2. นายพงศกร  มากมี
3. นายภานุวัฒน์  จิตรีญาติ
4. นายวุฒิชัย  นาคพงษ์
5. นายสินชัย  ทองแย้ม
6. นายอัครเดช  กัลปิยะภัณฑ์
 
1. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
2. นางสาวแสงอรุณ  ประสพกาญจน์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แม้นเดช
2. เด็กหญิงปกรณ์รุจิรา  ศักดิ์สงคราม
3. เด็กหญิงวิวรรยา   เล้าสวย
 
1. นางกานดา  ยศศักดิ์ศรี
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราภรณ์  ทองขาว
2. นางสาวสุนิตา  ตันทรัพย์
3. นางสาวหทัยชนก  สุขสุทธิ
 
1. นางกานดา  ยศศักดิ์ศรี
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงเกศรา  ธงจันทร์
2. เด็กชายเขตสยาม  เนตรประไพ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ศีลแดนจันทร์
2. นายจีรพัฒน์  กุลธนวิวัฒน์
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนโชติ  อ้นพันธ์
2. เด็กชายสุรภัทร  พ้นภัย
 
1. นางสาวธารินี   ศักดิ์สงคราม
2. นายคุณาพจน์  ฟักจีน
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลิศาน์  ธนาธีระไพศาล
2. เด็กหญิงสุนิสา  กลีบเมฆ
 
1. นายจีรพัฒน์  กุลธนวิวัฒน์
2. นางสาวพรทิพย์  ศีลแดนจันทร์
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรรถพร  แม้นทิม
2. เด็กหญิงนิศานาถ  เพิ่มพูล
3. เด็กหญิงศศิธร  ประสม
 
1. นางสาวอุทุมพร  พันธ์หนอย
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 4 1. นายลัทธพล  รอดเพ็ชร์
2. นายวีรภัทร  เอกบุตร
 
1. นางสาวธารินี   ศักดิ์สงคราม
2. นายคุณาพจน์  ฟักจีน
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวีณา  แสงนิล
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เหลืองเอี่ยม
3. เด็กหญิงอัมพร  รุ่งเรืองยั่งยืน
 
1. นายสุนทร   ทองสุขใส
2. นางสาวนิภา  คู้เจริญ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาริณี  เรืองศรี
2. เด็กหญิงวาณิศา  หว่านพืช
3. เด็กหญิงเพ็ญรดี  ศรีทอง
 
1. นายสุนทร   ทองสุขใส
2. นางสาวสมใจ  ขุนพิทักษ์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐมล  แก้วชุม
2. นางสาวนฤภร  ฟักช้าง
3. นายศุภกร  แสงแพร
 
1. นางสาวสมใจ  ขุนพิทักษ์
2. นางสาวนิภา  คู้เจริญ
 
86 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สงวนพันธ์
2. เด็กหญิงวิชุดา  หลวงศรี
3. เด็กหญิงศศิธร   บุญเจริญ
 
1. นางสาวสมใจ  ขุนพิทักษ์
2. นายสุนทร   ทองสุขใส
 
87 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทกานต์  แซ่โค้ว
2. นางสาวนลินทิพย์   ทิพปราสัย
3. นางสาวเกศแก้ว  สกุลการะเวก
 
1. นางสาวสมใจ  ขุนพิทักษ์
2. นางสาวนิภา  คู้เจริญ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แต้มลึก
2. เด็กหญิงฐานิดา  คงจร
3. เด็กหญิงนุชจรินทร์  สังข์เสวก
 
1. นายสุนทร   ทองสุขใส
2. นางสาวนิภา  คู้เจริญ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิตฐิตา  พิทักษ์สกุล
2. นางสาวปิยะวดี  ศรีอำไพวิวัฒน์
3. นางสาวพรรณนารายณ์  จีนาภักดิ์
 
1. นายสุนทร   ทองสุขใส
2. นางสาวสมใจ  ขุนพิทักษ์
 
90 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ก้อนแหวน
2. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วอินชัย
3. เด็กหญิงรดา  แก้วอินชัย
 
1. นางสาวรัตยา  รัฐถาวร
2. นางสาวนิภา  คู้เจริญ
 
91 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิษา  รุ่งสิริกาญจน์
2. นางสาวณัฐริกา  ทับบุรี
3. นางสาวปรีชญา  จันทร์เจ้า
 
1. นางสาวรัตยา  รัฐถาวร
2. นางสาวสมใจ  ขุนพิทักษ์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรชวัล  จันเจริญ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เทียมสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงเปรมกมล  จันทนะโสตถิ์
 
1. นางสาวรัตยา  รัฐถาวร
2. นางสุดา  วงศ์ระพี
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวจริยา  วงค์พุทธคำ
2. นางสาวศิรินดา  รอดด้วง
3. นางสาวอริสา  ปราณปราชญ์
 
1. นางสาวรัตยา  รัฐถาวร
2. นางสาวสุนารี  มิ่งขวัญ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชินณิชา  โตไร่
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  เย็นกลม
3. เด็กหญิงสาธิตา  พลอยศรี
 
1. นางสาวรัตยา  รัฐถาวร
2. นางสาวสุนารี  มิ่งขวัญ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรัชยา  เพิ่มนาม
2. นางสาวปาริชาติ  ประนอมศิลป์
3. นางสาวเกวลิน  หนูหว่าง
 
1. นางสุดา  วงศ์ระพี
2. นางสาวรัตยา  รัฐถาวร