.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับภาค :.
1. โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภูมิภาค              ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
2. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค        29 พฤศจิกายน 2561
3. แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค         29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561
4. ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน
    ครู ระดับภาค                                         5 - 10 ธันวาคม 2561
5. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค      16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
   (การUpload รูปภาพเพื่อใช้พิมพ์บัตรประจำตัว 
    สามารถ Upload ได้โดยไม่มีกำหนดปิดระบบ)
6. การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม       25 - 27 ธันวาคม 2561
วันจันทร์ ที่ 08 ตุลาคม 2561 เวลา 16:36 น.