เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิชา ถาวรศิริ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2 นายวิโรจน์ เยี่ยมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 นางขวัญแก้ว มีเหมือน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 นางสาวชัชชญา กลั่นบุศย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5 นางสาวอุทัยรัตน์ รื่นจิตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6 นายอัครพล จ้อยทองมูล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7 นายอนุชา ไกรงาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
8 นางกฤษณา เนื่องปฐม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 นางสาวจันทร์เพ็ญ จิระประพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
10 นางสาวแสงเดือน วินทะไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
11 นายปิยวิทย์ เหลืองระลึก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12 นางสาวประภัสศร เทียมทัศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
13 นางวรรณภา นิติประพุทธ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการตัดสินการประท้วงการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
15 นางธิดา ภูมิอุไร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการตัดสินการประท้วงการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
16 นายประคอง รักษาศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการประท้วงการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
17 นายทวนทอง ปรักมานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการประท้วงการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
18 นางสาวแสงเดือน วินทะไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการประท้วงการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
19 นางวรรณภา นิติประพุทธ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการประท้วงการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
20 นายปิยวิทย์ เหลืองระลึก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประท้วงการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
21 นายสิทธิพล ถือความสัตย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 นางวรวรรณ เรืองพยุงศักดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 นางโชติกา เหลืองตระกูล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
25 นางสาวปิยรัตน์ แสงทอง ลูกจ้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล สนามแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
27 นายธนะวันท์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
28 นายหงษ์ดี ศรีเสน ประธานเครือข่าย สมป. จังหวัดกาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
29 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
30 นางสาวณัฐกาญจน์ สุภาพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกสรแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
31 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี(วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย และภาษาอังกฤษ)
32 นางสาวณัฐกาญจน์ สุภาพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี(วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย และภาษาอังกฤษ)
33 นายสุทัศน์ ไคลมี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี(วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย และภาษาอังกฤษ)
34 ว่าที่ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์ เลขานุการศูนย์วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี(วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย และภาษาอังกฤษ)
35 นางบุษราภรณ์ กล่อมจิตต์ เลขานุการศูนย์ภาษาอังกฤษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี(วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย และภาษาอังกฤษ)
36 นางสมถวิล โพธิสาร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
37 นางศิริอัมพร ปินตาเชื้อ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
38 นางสาวเขมิกา เยียวยา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
39 นางสาวแสงดาว สืบด้วง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
40 นายสุทัศน์ ไคลมี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล
41 นายวิโรจน์ สามสี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล
42 นายทินกร ชูช่วย ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
43 นายธีรเสฎฐ์ โพธิ์นิล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
44 นางสาวอุษณีย์ จันทาวุฒิ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
45 นายณัฐพิสิฐ นิยมทรัพย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
46 นางดาราณี ถือความสัตย์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
47 นางสาวสุชาดา หร่ายซี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
48 นายศิริณัฐ ปานดำ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
49 นายอนุรักษ์ ศรีไตรรัตน์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
50 นางสาวหทัยรัตน์ เมฆจินดา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
51 นายวีรพัฒน์ ไสยาวัน ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
52 นายไกรสิภณณ์ พงษ์วิทยภานุ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
53 นางสาวสายชล เรียงสันเทียะ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายพยาบาลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
54 นางธัญญาภรณ์ แก้วตาล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพยาบาลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
55 นายธวัช พวงแก้ว ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรการแข่งขันมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
56 นายรัฐวุฒิ ชินวง์เกตุ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรการแข่งขันมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
57 นายอำนาจ อดุลย์ศิริอังกูร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรการแข่งขันมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
58 นายศิรสิษฐ์ เชื้อทอง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการแข่งขันความสามารถทางสิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
59 นางสาวพิกุล วนาพิทักษ์กุล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางสิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
60 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ประธานสหวิทยาเขตท่ามะกา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
61 นายณรินทร์ ชำนาญดู ประธานสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
62 นายสุริยะ จันทร์สนอง ประธานสหวิทยาเขตพลอยไพลิน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
63 นางกรรณิการ์ ไผทฉันท์ ประธานสหวิทยาเขตแควน้อย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
64 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม. เขต ๘ กาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
65 นายวัฒนา ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพม. เขต ๘ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
66 นางสุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๘ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
67 นางฉัฐมา สินธุเสน ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๘ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
68 นายบุญเลิศ แสวงยุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี(วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย และภาษาอังกฤษ)
69 นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี(วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย และภาษาอังกฤษ)
70 นายอำนาจ ทัดสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี(วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย และภาษาอังกฤษ)
71 นายพิทักษ์ อยู่เป็นสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี(วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย และภาษาอังกฤษ)
72 นางนงนุช เกษมจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี(วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย และภาษาอังกฤษ)
73 นางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี(วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย และภาษาอังกฤษ)
74 นายพิสิทธิ์ ธรรมวิเศษ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี(วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย และภาษาอังกฤษ)
75 นายศิรสิษฐ์ เชื้อทอง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี(วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย และภาษาอังกฤษ)
76 นางสาวอรอนงค์ โอษคลัง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
77 นางสาวชวนพิศ ผ่องศิริ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
78 นางสาวอาริสา คล้ายขำ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
79 นางสาวจุฑามาส สามทอง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
80 ว่าที่ ร.ต.หญิงอภัสตรา พันธ์เปรม ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
81 นางสาวดารารัตน์ ปุณณะการี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
82 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์ผาย ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
83 นางสาวสุรีรัตน์ กองนิมิตร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. การแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
84 นางปิยกาญจน์ แก้วล้อมทรัพย์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. การแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
85 นายทรงชัย แซ่ย่าง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. การแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
86 นายกฤษณะ สุขเจริญ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. การแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
87 นายวีระพงษ์ ทิแพง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. การแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
88 นางสาววันทนา พวงแก้ว ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล
89 นางสาวอรอุมา พันธ์คงอดิศักดิ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล
90 นางสาวกัญญาณัฐ เขียวบ้านยาง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล
91 นางสาวจิราพร แสนวันดี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล
92 ว่าที่ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
93 นางสาววันทนา พวงแก้ว ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
94 นายรภัทกร สุขช่วย ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
95 นางสาวกัญญาณัฐ เขียวบ้านยาง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
96 นายเฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
97 นางสาวสายฝน ตะบานขวา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
98 นายศิวัช ภู่ระหงษ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
99 นางลักขณา รัตนพิทยาภรณ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
100 นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
101 นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
102 นางสาวพัชรี สรวยล้ำ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
103 นางสาวแสงดาว สืบด้วง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
104 นางสาวเขมิกา เยียวยา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
105 นางสาวกมลชนก มังเขตแขวง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
106 นายประสาร ภุมรินทร์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
107 นายนคร สำฤทธิ์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
108 นายโสภณ งามขำ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
109 นายสมชาย สุดท้วม ลูกจ้างประจำโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
110 นางสาวจุฑามาศ บัญญัติ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
111 นางสาวชนธิชา นัยเนตร ลูกจ้างประจำโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
112 นางบุญยานุช อินทร์สำราญ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
113 นายพิบูลย์ จิตสดศรี ลูกจ้างประจำโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
114 นางสาวเพ็ชรธีญา แสงเทพ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
115 นางสมจิต เดชณรงค์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
116 นายมานิตย์ ปานธรรม ลูกจ้างประจำโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
117 นายประพจน์ ต้นทอง ลูกจ้างประจำโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
118 นางเจริญ วาจะเสน ลูกจ้างประจำโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
119 นางสาวอารยา เกิดฤทธิ์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
120 นางสาวระพีพรรณ พวงมาลัย ลูกจ้างประจำโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
121 นางสาวฐานมาศ พานทอง ลูกจ้างประจำโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
122 นางสาวสังวร ชำนาญกำหนด แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
123 นางเล็ก อำไพกุล แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
124 นางน้ำวัง ด้วงเดช แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
125 นางจรูญ ใบผล แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
126 นางอาจินต์ สุขคมคำ แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
127 นางลำพึง แก้วเกตุ แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
128 นางบุญยิ่ง วิเศษสิงห์ แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
129 นางกิมยู้ แซ่จิ้ว แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
130 นางฉลวย พรหมมา แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
131 นายปราโมทย์ การะเกตุ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
132 นายณัฐพล กำเนิดรัตน์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
133 นายชฎิล อินทรักษ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
134 นายจิระวิน แจ้งใจดี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
135 นายอภิสิทธิ์ พรมดี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
136 นายวิโรจน์ สามสี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
137 นายเฉลิมชัย กาญจนเชนทร์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
138 นางสาวอรอุมา พันธ์คงอดิศักดิ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
139 นางสาววันทนา พวงแก้ว ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
140 นายรภัทกร สุขช่วย ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
141 นางสาวกัญญาณัฐ เขียวบ้านยาง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
142 นางสาวสายฝน ตะบานขวา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
143 นายศิวัช ภู่ระหงษ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
144 นางลักขณา รัตนพิทยาภรณ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
145 นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
146 นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
147 นางสาวพัชรี สรวยล้ำ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
148 นางสาวแสงดาว สืบด้วง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
149 นางสาวเขมิกา เยียวยา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
150 นางสาวกมลชนก มังเขตแขวง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
151 นางสาวรวิสรา เหล่าม่วง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
152 นางสาวพัชรี ศรีนิล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
153 นางสาวกรรณิการ์ ร่มเกตุ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
154 นางสาวพรสวรรค์ ลิ้มสินโสภณ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
155 นายอภิสิทธิ์ พรมดี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
156 นางสาวเกษร เหมะรักษ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
157 กรรณิการ์ ร่มเกตุ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
158 นางสาวกมลชนก บุญมี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
159 นางสาวพรสวรรค์ ลิ้มสินโสภณ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
160 นางสาวนุชจรี หล้าเครือ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
161 นางสาวอจินไตย พวงทอง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
162 นางสาวสุชาดา หร่ายซี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
163 นางสาวอริญชยา ตะพังพินิจการ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
164 นางสาวอาภาภัทร รัตนโอภา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
165 นางสาวอาริสา คล้ายขำ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
166 นางสาวจิราพร แสนวันดี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
167 นางสาวจิราพร ศานติกาญจน์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
168 นางสาวกฤติกาญจน์ อินมี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
169 ว่าที่ร้อยตรีปิยะวุฒิ สมบุญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์การแขางขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัคถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
170 นายเศรษฐพันธ์ ชุมโกมล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์การแขางขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัคถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
171 นางสาววริศรา แย้มแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายพยาบาลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
172 นางสาวชลิตา แซ่กำ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายพยาบาลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
173 นายอัสนัย สมานบุตร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
174 นายปราโมทย์ การะเกตุ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
175 นายสุโชติ พิลเพ็ง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
176 นายอนุชา หิรัญลำไย ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
177 นายพรหมมาตร์ ศรีนิล พนักงานราชการโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
178 นายประกฤษฎิ์ ทัณกาศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
179 นายทวีทรัพย์ เพิ่มพูน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
180 นายจิรกฤต คำบ้านฆ้อง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
181 นางสาวโสภิญ ไชยแก้ว ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
182 นางสาวพิมพ์ชนก ปทุทธนรักษ์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
183 นางสาวนัดดา ทำจะดี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
184 ว่าที่ ร.ต.หญิงอภัสตรา พันธ์เปรม ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
185 นางสาวพรพรรณ ฉ่ำฟ้า ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
186 นางสาวชัญญา สีเหลือง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
187 นางสาวดารารัตน์ ปุณณะการี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
188 นางสาวอุทุมพร โคกแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
189 นางสาวอนันตพร สิมมาเลาเต่า ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
190 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
191 นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคาร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
192 นายบุญเลิศ แสวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
193 นางธิดา ภูมิอุไร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
194 นายประคอง รักษาศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
195 นายทวนทอง ปรักมานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
196 นางสาวแสงเดือน วินทะไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
197 นายปิยวิทย์ เหลืองระลึก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
198 นางสาวประภัสศร เทียมทัศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
199 นางวรรณภา นิติประพุทธ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
200 นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)
201 นางสาวจุฑามาศ พุ่มไสว ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)
202 นายกรกฎ สะลิม ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)
203 นางสาวธิติมา เณรจาที ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)
204 นางกฤษณา เนื่องปฐม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)
205 นางสาวสุดารัตน์ ทิมหอม ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
206 นางกาญจนา วงศ์อร่าม ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
207 นายอรรถพล ศรัทธาผล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
208 นางสาวโสภิดา แสนแก้ว ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
209 นางขวัญแก้ว มีเหมือน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
210 ดร.วลีพร ตะพัง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)
211 นางสาวสุปราณี มณีจันทร์ ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)
212 นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)
213 นางสาวนันทินี ภุมรินทร์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)
214 นายคชานนท์ ธนะสกุล ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)
215 นางสาวอุทัยรัตน์ รื่นจิตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)
216 ผศ.ดร.ภูชิต ภูชำนิ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)
217 นางสาวนิภาพร พรพิไลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)
218 นางสาวกิติยา ธรรมลังกา ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)
219 นางสาวภัททิรา ศุภมาศ ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)
220 นางสาวจินดาพร ทองอ้ม ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)
221 นางสาวชัชชญา กลั่นบุศย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)
222 อาจารย์วัจนานุค์ กุลคลัง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)
223 นางสาวยุพิน กระต่ายทอง ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)
224 นางสาวณีรวัลย์ เกษมสุข ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)
225 นางสาวนัฏฐ์ติกาญ เจียวยี่ ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)
226 นายประณต ฉัฐมะ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)
227 นางวรรณภา นิติประพุทธ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๓ คน)
228 ผศ.สมพร เรืองสินชัยวานิช อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)
229 นางจิรัชยา สามสี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)
230 นางสาววรรณิภา ฉิมพลี ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)
231 นางวิพาดา อินทวิชัย ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)
232 นายวิภู สุขยิ่ง ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)
233 นางสาวประภัสศร เทียมทัศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๓ คน)
234 นายสุวิทยา เพชรสุวรรณ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน)
235 นางสาวปรางทิพย์ จำเริญรัตน์พันธุ์ ครูโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน)
236 นางสาววาสนา พิมพขันธ์ ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน)
237 นายบรรหาร เชื้อทอง ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน)
238 นายวิโรจน์ เยี่ยมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน)
239 นางนิฬฐ์ธรีย์ ดวงอาทิตย์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ (ทีม ๒ คน)
240 นางสาวปานรวี ภูศรี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ (ทีม ๒ คน)
241 นางสาวกัลยาณี ปัญญาชัยรักษา ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ (ทีม ๒ คน)
242 นางสาวปริศนา กุลศรี ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ (ทีม ๒ คน)
243 นางสาวจันทร์เพ็ญ จิระประพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ (ทีม ๒ คน)
244 นางสาวสามชม หอมจันทร์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
245 นางสาวกรุณา กังสนานนท์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
246 นางสาวกมลรัตน์ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
247 นางสาวเสาว์ณี วงษ์พัฒน์ ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
248 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
249 นางสาวศศิภา โตสงคราม ครูโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
250 นางจันธ์จิลา ห้วยหงษ์ทอง ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
251 นายรัฐสิทธิ์ เบ้าอาสา ครูโรงเรียนบ้านท่าดินแดง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
252 นางสาวอรัญญาพร โพธิ์พันธ์ ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
253 นายนพดล เขียววิราช ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
254 นายอุดร มีทรง ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
255 นางยาใจ เหมือนว้า ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
256 นายอนุชา ไกรงาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
257 นางอรสุชา ภัทรสิริวรกุล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
258 นางสาวถีระจิต บุญเจริญ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
259 นายนพสรรค์ ฉวีรัตน์ ครูโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
260 นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
261 นางสาวเกศวลี เนียมอุทัย ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
262 นางสาวศิริพร แกล้วการไร่ ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
263 นายวันเฉลิม ฝางนายาง ครูโรงเรียนประชามงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
264 นายอัครพล จ้อยทองมูล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ม.๑-ม.๓ และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
265 นางสาวหทัยรัตน์ เมฆจินดา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน) และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
266 นางสาวชลธิชา โต๊ะน้อย ครูโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน) และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
267 นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถ ครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน) และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
268 นางสาวขวัญชนก กาญจนสาธิต ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน) และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
269 นายอนุชา ไกรงาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๒ คน) และ ม.๔-ม.๖ (เดี่ยว)
270 นางสาวศรัญญา จินดา ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)
271 นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)
272 นางบุษรา ประชากุล ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)
273 นางสาวอริสา พงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)
274 นางกฤษณา เนื่องปฐม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต ม.๑-ม.๓ (เดี่ยว)
275 นางขวัญแก้ว มีเหมือน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
276 นางสาวอุทัยรัตน์ รื่นจิตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
277 นางอุไรวรรณ มะลิลา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
278 นางสาวสุปราณี บทศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
279 นางสาวมณทิชา แตงอ่อน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
280 นางสาวชัชชญา กลั่นบุศย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
281 นางสาวอุทัยรัตน์ รื่นจิตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
282 นางกฤษณา เนื่องปฐม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
283 นายอัครพล จ้อยทองมูล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
284 นายอนุชา ไกรงาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
285 นางสาวแสงเดือน วินทะไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
286 นายอรุณ แห้วเพ็ชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
287 นางศุภวรรณ แย้มมา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
288 นางบุญญพร ท่านกเอี้ยง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
289 นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
290 นายสมนึก แสงนรินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
291 นายวิชัย ประเสริฐสุข ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
292 นางสาวจำปี เอกฉันท์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
293 นางอุไรวรรณ มะลิลา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
294 นางลัดดา มะม่วงชุม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
295 นางสาวสุปราณี บทศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
296 นายกฤษฏกาณฑ์ สุทธิพิทยศักดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
297 นางสาวมณทิชา แตงอ่อน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
298 นายชาญ กวางทอง ลูกจ้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
299 นายสุวินัย ฟักช้าง ลูกจ้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
300 นางสาวนิดหน่อย สอนใจ ลูกจ้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
301 นางสาวน้องเล็ก สอนใจ ลูกจ้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
302 นายชูชาญ จันที ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
303 นายวรพล แอ้มอุตม์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
304 นางวรรณภา นิติประพุทธ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
305 นางขวัญแก้ว มีเหมือน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
306 นางสาวจันทร์เพ็ญ จิระประพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
307 นางดวงจิตร สิทธุวณิชเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
308 นางสาวพินวลัย จันทร เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
309 นางสาวนิดหน่อย สอนใจ ลูกจ้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
310 นางสาวน้องเล็ก สอนใจ ลูกจ้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
311 นางสาวชัชชญา กลั่นบุศย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
312 นายประคอง รักษาศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
313 นางมณีรัตน์ กาลสุวรรณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
314 นางดวงฤทัย ช่วงชัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
315 นางสาวประภัสศร เทียมทัศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
316 นางสาวดวงเดือน กาญจนเพิ่มพูน เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
317 นางสาวทิวาพร วิลัย เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
318 นางสาวพินวลัย จันทร เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
319 นางสุจิฬา ไก่แก้ว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
320 นายทวนทอง ปรักมานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
321 นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
322 นายสราวุธ เขียวเจริญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
323 นายวศิน พรรษา นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
324 นายฤทธากร ยิ่งมี นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
325 นายจัตริน ใจเอื้อย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
326 นายพีระพงศ์ สาลีผล นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
327 นายพุุฒิพงษ์ พ่อค้า นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
328 นายธนน ภัคธนาเดชานนท์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
329 นางสาวเบญจวรรณ ทันเจริญ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
330 นายชูชาญ จันที ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
331 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารักษ์ โมเล็ก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
332 นางสาวอรทัย สุขเกษม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
333 นายวิชา ถาวรศิริ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
334 นางกฤษณา เนื่องปฐม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
335 นายอนุชา ไกรงาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
336 นายอัครพล จ้อยทองมูล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
337 นางสาวอุไรวรรณ อนันตภูมิ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
338 นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประธานกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
339 นายศักดา ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี รองประธานกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
340 ดร.ณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
341 นายยงยุทธ สงพะโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
342 นายไชยพร มะลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
343 นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
344 นายมณูญ นิมิตรเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
345 นายโสภณ เรืองบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
346 นางสุดทัย ลอยเมฆ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
347 นายพยนต์ ขำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม
348 นายยงยุทธ สงพะโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม
349 นายสวัสดิ์ เจริญบุญ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม
350 นายอรุณ สว่างเมฆ ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม
351 นายสุทธิศักดิ์ จินดาเรือง ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม
352 นายปราโมทย์ การะเกตุ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม
353 นางสาววรรณนิภา ฉิมพลี ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม
354 นายณัฐชนนท์ ยงทรัพย์อนันต์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม
355 นายศักดิ์ชัย สิงห์เสวก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม
356 นายพัฒน์พันธ์ ตั้นซ้าย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม
357 นางสาวแสงเดือน วินทะไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม
358 นายศักดา ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
359 ดร.ณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
360 นายกรภัทธ์ สิทธิวะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
361 นายอธิวัฒน์ เสนาทับ ครูโรงเรียนประชามงคล กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
362 นายวันชาติ เฉิดฉินนภา ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
363 นายสมชาย รักสม ครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
364 นายชัยณรงค์ ชัยมนตรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
365 นายอนุวัฒน์ กองจำปา ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
366 นายชาติกุลพล สมยาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน
367 นายโกวิทย์ มีเย็น ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน
368 นายวรพล จันทร์คำ ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน
369 นายอัสนัย สมานบุตร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน
370 นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน
371 นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน
372 นายเมธาสิทธิ์ มิตรดี พนักงานงานราชการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน
373 นางสาวณัฐธยาน์ นำพา ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน
374 นายไชยพร มะลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
375 นางสาวพเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
376 นางอุไรวรรณ มะลิลา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
377 นายยุทธิชัย อวยชัย ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
378 นายปฐมพงศ์ พรหมสังคหะ ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
379 นางสาวชิดชนก ทองใบ ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
380 นางสาววารี พรหมมา ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
381 นายสิริชัย โพธิ์ศรีทอง ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
382 นางศุภมาส ศรีแดงบุตร ครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
383 นางนัยนา รัศมี ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
384 นางธนัฎฐา เหรียญเครือ ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
385 นางสาวขวัญหทัย ไชยวังราช ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
386 นางสาวสุปราณี บทศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
387 นางสุนีย์ ศรีแก้ว ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
388 นายชญาณ์นันทน์ นงค์ทอง ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
389 นางสาวณัฐชกานต์ วงศ์ศัย ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
390 นายอโศก ครสวรรค์ ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
391 นางสาวจุฑาทิพย์ อภิภัชผ่องใส ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
392 นางสาวนพรัตน์ พัสดุสาร ครูโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
393 นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่น ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
394 นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก
395 นายมณฑกานต์ จิตกล้า ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก
396 นางสาวกนกพร ประวาลวิมุติ ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก
397 นางสาวศิริกาญจน์ การตรง ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก
398 นางสาวกุลิสรา มากศิริ ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก
399 นางสาวเสาวภา กล่อมเมฆ ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก
400 นางดุจดาว นุชนุ่ม ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก
401 นางสาวพนิดา นราศรี ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก
402 นางสาวกัณฐิกา คงคาใส ครูโรงเรียนประชามงคล กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก
403 นางสาวนริศรา อ่วมอ่อง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก
404 นางสาวนีรนุช แห้วเพ็ชร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก
405 นางสาวมารินทร์ จานแก้ว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลชานุการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก
406 นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน
407 นางนิตยา สังข์มา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน
408 นายวรสิทธิ์ ธิหล้า ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน
409 นายศรายุทธ ยิ้มใหญ่หลวง ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน
410 นางภัณฑิล สนธิศรี ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน
411 นางชัญญานุช สิทธิปลื้ม ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน
412 ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี ยาขันทิพย์ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน
413 นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่น ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
414 นายมณฑกานต์ จิตกล้า ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
415 นางสาวณัฐธยาน์ นำพา ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
416 นายอนุวัฒน์ กองจำปา ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
417 นางสาวกรรณิการ์ ผ่องใส นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
418 นางสาววรางคณา ไทยภักดี ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
419 นางสุดทัย ลอยเมฆ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
420 ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี ยาขันทิพย์ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
421 นางสาวสุปราณี ใจงาม ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
422 นางสาวจุฑามณี เธียรโกมลสกุล ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
423 นางสาวสุพัตรา บ่อบัวทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
424 นางวันเพ็ญ ภูมิสวัสดิ์ ลูกจ้างโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
425 นางสาววรางคณา ไทยภักดี ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
426 นางสุดทัย ลอยเมฆ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
427 นางสำลี สายสุด ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
428 นางสุดทัย ลอยเมฆ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
429 นางสาววรางคณา ไทยภักดี ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
430 นางสาวสุพัตรา บ่อบัวทอง ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
431 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ประธานคณะกรรมการดำเนินการกำกับ ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
432 นางสุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการกำกับ ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
433 นางณพิชญา เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการกำกับ ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
434 นายชยพล เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการกำกับ ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
435 นางช่อทิพย์ อินทรักษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการกำกับ ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
436 นางสาววนานุช แวงอุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการกำกับ ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
437 นางสาวรัตนาวดี นำนาผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการกำกับ ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
438 นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม
439 นางสาวสุพัตรา บ่อบัวทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
440 นายประทีป หวานชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
441 นายประทีป หวานชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
442 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังพิทยาคาร รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
443 นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
444 นายจำนงค์ ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
445 นายวชิระ ประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
446 นายประสาน สีสันต์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
447 นางนันทนา วิราศรี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
448 นางสาวไพเราะ กาฬภักดี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
449 นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
450 นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
451 นายก่อกิจ ธีราโมกข์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
452 นางนันทนา วิราศรี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
453 นายเคบอย สินสุพรรณ์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
454 นางเฉิดโฉม ลอยโพยม ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
455 นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
456 นางสาวน้ำค้าง สวนผึ้ง ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
457 นางสาวศุทธิชา เศรษฐบุตร เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
458 นางสาวเหมือนฝัน เชนะโยธิน เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
459 นางสาวสุพัตรา สุขศรี เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
460 นางสาวพิลาวรรณ ทัพชัย เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
461 นางสาวกัญญาณัฐญ์ ฉินทรงเกียรติ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
462 นายวิทวัส พุทธประเสริฐ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
463 นายรัชตะ ราชการดี นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
464 นายก้องเกียรติ กันภัย นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
465 นายอรรถพร อรัญรุตม์ นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
466 นายเกียรติศักดิ์ เรืองจรูญ นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
467 นายศุภกร แย้มไสว นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
468 นางสาวอภิญญา ศรีอ่อน นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
469 นางสาวธันย์ชนก มีความเจริญ นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
470 นางสาวณัฏฐา รังสี นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
471 นายอนุชา เข้มแข็ง นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
472 นางสาวแสงเดือน น้ำทิพย์ นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
473 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณนัจศิริ นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
474 นายปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์ นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
475 นางสาววรรณนิษา เฮียงเถื่อน นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
476 นางสาวอภิญญา ภูฆัง นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
477 นางสาวชมอินทร์ คนชม นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
478 นายศักรินทร์ พัดนาค นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
479 นางสาวจิรวดี ผ่องใส เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
480 นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
481 นายวชิระ ประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
482 นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
483 นายพีรพงศ์ ปลาสกุล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
484 นางวาสนา บัวแสง ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
485 นางสาวไพเราะ กาฬภักดี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
486 นางปราณี เทพเทียน ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
487 นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
488 นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
489 นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
490 นายเคบอย สินสุพรรณ์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
491 นางเฉิดโฉม ลอยพโยม ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
492 นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
493 นายอรรถพร อรัญรุตม์ นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
494 นายเกียรติศักดิ์ เรืองจรูญ นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
495 นางสาวแสงเดือน น้ำทิพย์ นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
496 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณนัจศิริ นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
497 นายปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์ นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
498 นางสาววรรณนิษา เฮียงเถื่อน นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
499 นางสาวอภิญญา ภูฆัง นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
500 นางสาวชมอินทร์ คนชม นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
501 นางสาวปัทมา พรหมชนะ นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
502 นางสาวกรรณิการ์ ผ่องใส นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
503 นายณรงค์กร จงวัชรสถิตย์ นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
504 นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
505 นางสาวจิดาภา แก้วบุญส่ง นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
506 นายภัทรพล แสงสุข นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
507 นางสาวจิรวดี ผ่องใส เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
508 นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
509 นางนันทนา วิราศรี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
510 นายก่อกิจ ธีราโมกข์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
511 นางสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
512 นางสาวมณีรัตน์ วนาพิทักษ์กุล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
513 นางสาวเหมือนฝัน เชนะโยธิน เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
514 นางสาวสุพัตรา สุขศรี เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
515 นางสาวพิลาวรรณ ทัพชัย เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
516 นางสาวกัญญาณัฐญ์ ฉินทรงเกียรติ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
517 นายวิทวัส พุทธประเสริฐ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
518 นางสาวจิรวดี ผ่องใส เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
519 นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
520 นายทวนทอง ปรักมานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
521 นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี รองประธานกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
522 นายสราวุทธ เขียวเจริญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
523 นายชูชาญ จันที ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
524 นายสิทธิพล ถือความสัตย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
525 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารักษ์ โมเล็ก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
526 นางสาวอรทัย สุขเกษม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี รองประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
527 นายวิชา ถาวรศิริ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
528 นางกฤษณา เนื่องปฐม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
529 นายอนุชา ไกรงาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
530 นายอัครพล จ้อยทองมูล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
531 นางสาวอุไรวรรณ อนันตภูมิ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
532 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังพิทยาคาร ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
533 นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
534 นายจำนงค์ ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
535 น.ส.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
536 นางนุชนาถ สอนสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
537 นายวชิระ ประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
538 นายประสาน สีสันต์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
539 นางนันทนา วิราศรี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
540 นางสาวไพเราะ กาฬภักดี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
541 นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
542 นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
543 นายประทีป หวานชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
544 นางนุชนาถ สอนสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
545 นายวชิระ ประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
546 นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
547 นางสาวณพชนก สุวรรณมณี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
548 นางนันทนา วิราศรี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
549 นายประสาน สีสันต์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
550 นางสาวไพเราะ กาฬภักดี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
551 นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
552 นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
553 นายก่อกิจ ธีราโมกข์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
554 นางนันทนา วิราศรี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
555 นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
556 นายพิสิฐ บุญมา ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
557 นางอโนทัย จิตบุญ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
558 นางสาวณพชนก สุวรรณมณี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
559 นางยุภา เกิดศิริ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
560 นายก่อกิจ ธีราโมกข์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
561 นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
562 นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
563 นายวิทวัส พุทธประเสริฐ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
564 นายแสงชัย แสงทอง นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
565 นายจตุรงค์ สุดประเสริฐ นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
566 นางสาวปัทมา พรหมชนะ นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
567 นางสาวจิรวดี ผ่องใส เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
568 นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
569 นางสาวณพชนก สุวรรณมณี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
570 นางสาวยุภา เกิดศิริ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
571 นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
572 นางอโนทัย จิตบุญ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
573 นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
574 นายวิทวัส พุทธประเสริฐ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
575 นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
576 นายวิทวัส พุทธประเสริฐ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
577 นายแสงชัย แสงทอง นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
578 นายจตุรงค์ สุดประเสริฐ นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
579 นางสาวจิรวดี ผ่องใส เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
580 นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
581 นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
582 นางดุจดาว นุชนุ่ม ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
583 นายไพรัฐ จารุจิระวงศ์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
584 นางสาวสุพัตรา สุขศรี เจ้าหน้าสำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
585 นางสาวพิลาวรรณ ทัพชัย เจ้าหน้าสำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
586 นางสาวกัญญาณัฐญ์ ฉินทรงเกียรติ เจ้าหน้าสำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายงบประมาณและการเงิน กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
587 นางนันทนา วิราศรี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
588 นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
589 นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
590 นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
591 นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
592 นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
593 นางสาวอลิสา ป่วนเดช ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
594 นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
595 นายวิทวัส พุทธประเสริฐ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
596 นายแสงชัย แสงทอง นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
597 นายจตุรงค์ สุดประเสริฐ นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
598 นางสาวจิรวดี ผ่องใส เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
599 นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
600 นายธีรพงษ์ เอี่ยมยัง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
601 นายทศพร ดวงสวัสดิ์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
602 นายวิรัช วิริยาลัย วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
603 นายโกวิทย์ เลื่อนแป้น วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
604 นายธีรพงษ์ เอี่ยมยัง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
605 นายทศพร ดวงสวัสดิ์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
606 นายวิรัช วิริยาลัย วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
607 นายโกวิทย์ เลื่อนแป้น วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
608 นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
609 นายก่อกิจ ธีราโมกข์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
610 นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
611 นายอลงกรณ์ สาเล็ก ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
612 นายศิลปกร สีลา ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
613 นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
614 นายก่อกิจ ธีราโมกข์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
615 นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
616 นายอลงกรณ์ สาเล็ก ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
617 นายศิลปกร สีลา โรงเรียนหนองรีประชานิมิต กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
618 นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์ ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
619 นายประภาส สาระศาสิน ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
620 นายทวนทอง วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
621 นายอัษฎาวุธ ประเสริฐผล ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
622 นายยศวัฒน์ ทับทิม ครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
623 นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์ ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
624 นายประภาส สาระศาสิน ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
625 นายทวนทอง วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
626 นายอัษฎาวุธ ประเสริฐผล ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
627 นายยศวัฒน์ ทับทิม ครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
628 นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิต ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
629 นางสาวรภีพร เมืองวงษ์ ครูโรงเรียนประชามงคล รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
630 นายวิบูรณ์ วังกราน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
631 นายภูตะวัน สิงห์สม ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
632 นายยุทธนา ดอกบุก ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
633 นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิต ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
634 นางสาวรภีพร เมืองวงษ์ ครูโรงเรียนประชามงคล รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
635 นายวิบูรณ์ วังกราน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
636 นายภูตะวัน สิงห์สม ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
637 นายยุทธนา ดอกบุก ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
638 นายนคร เรืองศรี ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
639 นายชาตรี ทองดีเลิศ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
640 นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
641 นายปรีชา ร่มโพธิ์ชี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกประชาชนูทิศ กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
642 นายนิรุจน์ กัณหา ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
643 นายนคร เรืองศรี ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
644 นายชาตรี ทองดีเลิศ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
645 นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
646 นายปรีชา ร่มโพธิ์ชี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกประชาชนูทิศ กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
647 นายวิฑูรย์ สถิตยานุรักษ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
648 นายนเรศ คนรำ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
649 นายศุภโชติ บุญไว ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
650 นายพีรัชย์ เพิ่มพูล ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
651 นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
652 นางสาวปุณยนุช บัวทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
653 นายนเรศ คนรำ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
654 นายศุภโชติ บุญไว ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
655 นายพีรัชย์ เพิ่มพูล ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
656 นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
657 นางสาวปุณยนุช บัวทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กรรมการและเลนุการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
658 นางพรสวรรค์ วิษณุวงศ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
659 นางกัญจนพร ภัคพาณิช ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
660 นางสาวรัตยา รัฐถาวร ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
661 นางอาภรณ์ ย้อยดี ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
662 นายพรชัย สินสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าดินแดง กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
663 นางสุรีรัตน์ ยอดทอง ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
664 นางพรสวรรค์ วิษณุวงศ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
665 นางกัญจนพร ภัคพาณิช ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
666 นางสาวรัตยา รัฐถาวร ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
667 นางอาภรณ์ ย้อยดี ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
668 นางสุรีรัตน์ ยอดทอง ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
669 นางอรุณี ศรีสุทธิชูชาติ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 ประธานกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
670 นางสาวภิญโญ เอี่ยมน้อย ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รองประธานกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
671 นายส.สยมภู ลุ้ยทอง ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
672 นายปรัชญากร อินทร์วัน ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
673 นางสาวสุณิสา อุดมสุข ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
674 นายทวีรัชต์ ปานน้อย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รองประธานกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
675 นางสาววรางคณา ไทยภักดี ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
676 นายพรชัย สินสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าดินแดง กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
677 นายส.สยมภู จุ้ยทอง ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
678 นายธเนศ เหมือนว้า ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
679 นางสาวจำปี เอกฉันท์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
680 นายรักษ์พล ฝอยทับทิม ครูโรงเรียนวิสุทธิรังษี กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
681 นายนพเก้า พนาสิน ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
682 ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใบบัว ครูโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
683 นายปกรณ์กฤษ หวังกุ่ม ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
684 นางสาวพูนพิสมัย มีลาภ ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
685 นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
686 นางสาวภรณภา ตะกรุษ ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยฯ กาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
687 นางวันเพ็ญ รัตนโอภา ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
688 นางสารี่ เบ็ญจชาติ ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รองประธานกรรมการตัดสินการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
689 นางสาวเมตตา กัลยามงคล ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการตัดสินการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
690 นายจอมพล สังข์เงิน ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการตัดสินการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
691 นางสาวทิพวรรณ สีสม ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยฯ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
692 นางวันเพ็ญ รัตนโอภา ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
693 นางสารี่ เบ็ญจชาติ ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รองประธานกรรมการตัดสินการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
694 นางสาวเมตตา กัลยามงคล ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการตัดสินการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
695 นายจอมพล สังข์เงิน ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการตัดสินการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
696 นางสาวทิพวรรณ สีสม ครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยฯ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
697 นายสุวิทย์ ทองขาว ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
698 นางสาวพรทิพย์ ทองมาก ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
699 นางผ่องรัตน์ เพ็งประเดิม ครูโรงเรียนอบจ.กาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
700 นางสาวสมใจ ขุนพิทักษ์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
701 นางสาวพรปวีณ์ ชโยทิต ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
702 นายสุวิทย์ ทองขาว ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
703 นางสาวพรทิพย์ ทองมาก ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
704 นางผ่องรัตน์ เพ็งประเดิม ครูโรงเรียนอบจ.กาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
705 นางสาวสมใจ ขุนพิทักษ์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
706 นางสาวพรปวีณ์ ชโยทิต ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
707 นางอภิญญา เชียงทอง ครูโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
708 นางสาวสุทิตา ชมเชย ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
709 นางสาวกนกทิพย์ บุญล้ำ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
710 นางสาวกรรณิกา ทองคำรัตน์ ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
711 นางสาวหทัยรัตน์ งิ้วงาม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
712 นางอภิญญา เชียงทอง ครูโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
713 นางสาวสุทิตา ชมเชย ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
714 นางสาวกนกทิพย์ บุญล้ำ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
715 นางสาวกรรณิกา ทองคำรัตน์ ครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
716 นางสาวหทัยรัตน์ งิ้วงาม ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
717 นางศุภวรรณ แย้มมา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีนรินทร์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
718 นางรุ่งนภา ชิดชอบ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
719 นายนพดล กล้วยหอม ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
720 นางสาวนันทวัน รสหวาน ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
721 นางศุภวรรณ แย้มมา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีนรินทร์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
722 นางรุ่งนภา ชิดชอบ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
723 นายนพดล กล้วยหอม ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
724 นางเนาวรัตน์ สาระศาสิน ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
725 นางสาวนันทวัน รสหวาน ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
726 นางสาวเอกนารี คุ้นเคย ครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-๖
727 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
728 นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
729 นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
730 นางสาวพเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
731 นายกำธร สุทธิรัตน์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
732 นางนงเยาว์ สงวนทรัพย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
733 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา นาโคกูล ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
734 นายวุฒิชัย หอวรรธกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
735 นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี รองประธานฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
736 นายสุวิทย์ จำนง ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
737 นายวีระพล พานะกิจ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
738 นายอภิวัฒน์ หนูขาว ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
739 นางสาวสิริมา ลาโงน ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
740 นางสาวนัยนา สัตว์นาโค ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
741 นางสาวกันต์กนิษฐ์ เอี่ยมอิ่ม ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
742 นายสงกรานต์ บัวพิมพ์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่กิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
743 นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
744 นางสาวกนกทิพย์ บุญล้ำ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
745 นางสมพร เพ็งผล ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
746 นางสาวจินตนา จำปาแพง เจ้าหน้าที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
747 นางอมรรัตน์ กลิ่นแก่นจันทร์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและงบประมาณกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
748 นางสาวพเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
749 นางนงเยาว์ สงวนทรัพย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
750 นายธงไชย ศุภมานพ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
751 นางสุขศิริ กลิ่นดอกแก้ว ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
752 นางกมลชนก เรืองเดช ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
753 นางสาวพึ่งพร บุญสืบ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
754 นางสาวทาริกา โชคดี ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
755 นางสาวจริยา เฟืองแก้ว ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
756 นายวาสุกรี เพชรดำดี ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
757 นางศรีประภา โพธิวงษ์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
758 นางสาวปนิดา สืบบุก ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
759 นางสาววิจิตรตรา สีคำ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
760 นายพงศกร พัฒนกิตติเวทย์ นักศึกษาฝึกสอน กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
761 นายปรมัตถ์ แก้วเกต นักศึกษาฝึกสอน กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
762 นางสาวอุบลรัตน์ แสงโกมุท นักศึกษาฝึกสอน กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
763 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา นาโคกูล ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
764 นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพประชาสัมพันธ์และต้อนรับกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
765 นายธงไชย ศุภมานพ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพประชาสัมพันธ์และต้อนรับกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
766 นายประทวน ทองโสภา ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพประชาสัมพันธ์และต้อนรับกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
767 นายปราโมทย์ พุ่มเกิด ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพประชาสัมพันธ์และต้อนรับกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
768 นายภาษิต กาญจนธีรักษ์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพประชาสัมพันธ์และต้อนรับกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
769 นางสาวจารุวรรณ แช่มช้อย ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพประชาสัมพันธ์และต้อนรับกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
770 นางสาวสุกานดา บัวระภา ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพประชาสัมพันธ์และต้อนรับกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
771 นางพิชยา จิรธนานุวัฒน์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพประชาสัมพันธ์และต้อนรับกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
772 นายกำธร สุทธิรัตน์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
773 นายประทวน ทองโสภา ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
774 นางปุณยนุช โพธิ์เงินงาม ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
775 นางสาวกาญจนา อยู่เอี่ยม ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
776 นางขวัญตา ปฏิทัศน์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
777 นางนงเยาว์ สงวนทรัพย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
778 นางสาวปนิดา สืบบุก ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
779 นางศรีประภา โพธิวงษ์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
780 นางสาววิจิตรตรา สีคำ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
781 นายพนัชกร อ่อนนวล ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลกิจกรรมการแข่งขันศูนย์จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
782 นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
783 นางสาวมลฤดี โสภาพันธ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
784 นายเอกราช ไก่แก้ว โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
785 นางสาวกัลย์ณิศา จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
786 นางวีณา นาคะพันธุ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
787 นางสาวยุภาวดี เชื้อทอง โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
788 นางสาวชนกชนม์ มีน้อย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
789 นางสาวกันตินันท์ ปันร์นฉัตร์ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
790 นายวรากร ราชธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
791 นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
792 นายประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
793 นางสาววีรฐา เที่ยงอ่อน โรงเรียนประชามงคล รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
794 นายรัฐวุฒิ ชินวงษ์เกตุ โรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
795 นายอลงกรณ์ สาเล็ก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
796 นายภูทัด จันทร์พัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
797 ว่าที่ร้อยตรีวรานุรักษ์ เหลืองสด โรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
798 นางสาวภัททิรา ศรีนครินทร์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
799 นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
800 นางสาวภัทรานี ภู่ขวัญเมือง โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
801 ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
802 นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
803 นายวาที เจียงผา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
804 นายพีระพงษ์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
805 นางสาวอัมพร หวานใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
806 นายประทวน ทองโสภา โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
807 นายกฤษณ์ ยังดี โรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
808 นางนันทนา วิราศรี โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
809 นางสาวอัมพร หวานใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
810 นายวาที เจียงผา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
811 นางสาวนฤมล จับจิตต์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
812 นายปรีชา พึ่งเจียม โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน Motion Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
813 นางสาวปัทมา เครือวงศ์ โรงเรียนประชามงคล รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน Motion Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
814 นางสาววัชรี ทรัพย์พุ่ม โรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการตัดสินการแข่งขัน Motion Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
815 นายฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน Motion Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
816 นางสาวณพชนก สุวรรณมณี โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขัน Motion Infographic ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
817 นางสาวภัทรานี ภู่ขวัญเมือง โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
818 นายชาตรี ชะโลธร โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
819 นายฉลอม สิงห์จันทร์ โรงเรียนประชามงคล กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
820 นายปรีชา พึ่งเจียม โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
821 นายอำนาจ ชื่นบาน โรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
822 นางสาววิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editorr ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
823 นางเสาวนีย์ คูณทา โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editorr ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
824 นางสาวศศินันท์ หนองกุ่ม โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editorr ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
825 นายธงชัย แปลกไธสง โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editorr ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
826 นางปวีณา เกษมโสตร โรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editorr ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
827 นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง โรงเรียนท่ามะวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
828 ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
829 นายประกิต เกศูนย์ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
830 นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
831 นายสุขุม ดอกเข็ม โรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
832 นายศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
833 นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
834 นายภูตะวัน สิงห์สม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
835 นางสาวมนสิชา เปล่งเจริญศิริชัย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
836 นายประทวน ทองโสภา โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
837 นางสาวพรพรรณ ผาสุวรรณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
838 นางสาวฆลิตษา กล้าหาญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
839 นายพิรุณ ประภาจิตสุนทร โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
840 นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
841 นางเนาวรัตน์ สาระศาสิน ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
842 นายพนภาค ผิวเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพป. กจ.1 กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
843 นางสุปราณี อุทยานวรรธนะ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
844 นางจิรภา ศรีนวล โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
845 นางสิริญา พันนัทธี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
846 นางสาวพัชรียา แซ่เจา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
847 นางสาวณัฐรดา จณินชวดลเดชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
848 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
849 นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
850 นางประทุมพร พงษ์วานิชอนันต์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
851 นายวีรพัฒน์ ไสยาวัน โรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
852 นายคชานนท์ พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
853 นางสาวณพชนก สุวรรณมณี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
854 นางอโนทัย จิตบุญ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
855 นางยุภา เกิดศิริ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
856 นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
857 นายแสงชัย แสงทอง ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
858 นายประทีป หวานชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
859 นางนุชนาถ สอนสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
860 นายวชิระ ประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
861 นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
862 นางปราณี เทพเทียน ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
863 นางวาสนา บัวแสง ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
864 นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
865 นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
866 นางนันทนา วิราศรี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
867 นายประสาน สีสันต์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
868 นางสาวไพเราะ กาฬภักดี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขนุการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
869 นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
870 นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
871 นายก่อกิจ ธีราโมกข์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
872 นางวรวรรณ เรืองพยุงศักดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
873 นางสาวพจีกานต์ หว่านพืช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
874 นางโชติกา เหลืองตระกูล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี กรรมการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
875 นางสาวปิยรัตน์ แสงทอง ลูกจ้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
876 นายประสาน สีสันต์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-๓
877 นายประสาน สีสันต์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๔-๖
878 นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-๓
879 นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-๖
880 นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-๓
881 นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-๖
882 นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-๓
883 นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดโครงงานอาชีพ ม.๔-๖
884 นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-๓
885 นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-๖
886 นางปราณี เทพเทียน ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแปรรูปอาหาร ม.๑-๓
887 นางปราณี เทพเทียน ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแปรรูปอาหาร ม.๔-๖
888 นางสาวไพเราะ กาฬภักดี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-๓
889 นางสาวไพเราะ กาฬภักดี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔-๖
890 นางสาวไพเราะ กาฬภักดี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔-๖
891 นางสาวไพเราะ กาฬภักดี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑-๓
892 นางสาวไพเราะ กาฬภักดี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๔-๖
893 นางปราณี เทพเทียน ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ม.๑-๓
894 นางปราณี เทพเทียน ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ม.๔-๖

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]