สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน จังหวัดชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันเสาร์ที่ 10 และ วันอาทิตย์ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.4 ทอง 7 1. นางสาวมณฑิตา   สารฤทธิ์
 
1. นางนงนุช  จันทร์สวาท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ทองด้วง
 
1. นางสาวเครือวัลล์  เที่ยงพลับ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 75.25 เงิน 8 1. นางสาวอินทุกร อินทร์กลัด   อินทร์กลัด
 
1. นางสาวเครือวัลล์  เที่ยงพลับ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวปัณณพร  เขาเข็ม
 
1. นางนงนุช  จันทร์สวาท
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิวิมล   สังข์ขจร
 
1. นายวศิน  คล้ายแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริลักษณ์   สาลี
 
1. นายวศิน  คล้ายแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัฐฐาภรณ์    สังขจร
2. นางสาวนิพาวรรณ   ตุ้มคุ้ม
 
1. นายวศิน  คล้ายแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงครีมา   รอดทอง
2. เด็กหญิงปณิกกา   ผลโสด
 
1. นายวศิน  คล้ายแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวพรรพษา  สระแก้ว
 
1. นางสาวเครือวัลล์  เที่ยงพลับ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นายชนสรณ์  จงแสง
 
1. นายพุฒ  ก้อนทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอนัญญา   คงดี
 
1. นายจักรินทร์  บุญหนัก
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นายนายวัชรากร   เข็มพิมพ์
 
1. นางสาวจิราวัช  คมสัน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงภันทิลา    มณีรอด
2. เด็กหญิงแพรวา   ดัดศรี
 
1. นางสาวจิราวัช  คมสัน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภัณฑิลา   ชายะกูล
 
1. นายจักรินทร์  บุญหนัก
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายวงศ์ธกร   จวนชัยนาท
2. เด็กหญิงศรัญญา   ศรีแข
3. เด็กหญิงอลิตตา   แสงเรือง
 
1. นางน้ำฝน  อินทร์แสง
2. นายศรัณย์  เทพพักทัน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจรรยพร   ยี่สุ่น
2. นางสาวฐิติรัตน์   จุ่นเขียว
3. นางสาวสุวนันท์   ปานยอด
 
1. นายศรัณย์  เทพพักทัน
2. นางน้ำฝน  อินทร์แสง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   มากทิพย์
2. เด็กหญิงมณีกานต์   เจริญทัศน์
3. เด็กหญิงลักษิกา   โตเปียว
 
1. นางน้ำฝน  อินทร์แสง
2. นายศรัณย์  เทพพักทัน
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวกมลวรรณ   ศรีเถื่อน
2. นางสาวชัญญานุช   ช้างดี
3. นางสาวธณัฐฌา   ขุนเณร
 
1. นางสาวลักขณา   เกิดโพชา
2. นางสาวชญานี   สุ่ยหนองไผ่
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวนาตยา   มันพุก
2. นางสาวนุชวรา   จันทร์เจริญ
3. นางสาวปรัชญาพร   อ่อนสำลี
 
1. นายศรัณย์  เทพพักทัน
2. นางน้ำฝน  อินทร์แสง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงดนยา   เสนารัก
2. เด็กหญิงวานิสา  ทังสุบุตร
3. เด็กชายอัครวินทร์  สาดเชื้อ
 
1. นางจรุญลักษณ์  บุตรศรี
2. นางน้ำฝน  อินทร์แสง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 5 1. นายวัชรินทร์   ลอคำ
2. นางสาวสมฤทัย  ม่วงแป้น
 
1. นายศรัณย์  เทพพักทัน
2. นางน้ำฝน  อินทร์แสง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุมารี  กล่ำคุ้ม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  นิกรมมุนินทร์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พงษ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงภาสินี  อ่ำสุรา
5. เด็กหญิงศรัณย์พร  กลมศิลป
 
1. นางสาวนารถลัดดา  คิดการ
2. นายศตวรรษ  ยิ้มละมัย
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 4 1. นางสาวนริสา   พึ่งมอญ
2. นางสาวนิศมา   เที่ยงตรง
3. นางสาวศศิธร   สงหลำ
4. นางสาวสวรส   อ่องแช่ม
5. นางสาวอารียา  ยมนุช
 
1. นางสาวนารถลัดดา  คิดการ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรนภา    คำศรี
 
1. นางรสสุคนธ์   ขันกสิกร
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุญนภา   บุญแพ
 
1. นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงปรารถนา    อยู่ดี
2. เด็กชายวรวิช   จี่มุกข์
 
1. นางรสสุคนธ์   ขันกสิกร
2. นางสาวบัวลอย  รักเทศ
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายศิรวิทย์  ม่วงศักดิ์
2. เด็กชายศุภโชค   พรหมบาง
 
1. นายพลรบ  บุญคงมา
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวจีรพร   นาคชุ่ม
2. นางสาวอังธิมา   ชมแสง
 
1. นายเสกสรร  ไทยยิ้ม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพัตรา   ด้วงเพิ้ง
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศพัฒน์  ปานขวัญ
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจุฑาภรณ์   กลิ่นแจ่ม
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายติณณภพ   ทองมัน
2. เด็กชายนรภัทร   ไทยเลิศ
3. เด็กชายพงษ์เสถียร   มณฑา
4. เด็กชายสุทิวัส   เข็มเพชร
5. เด็กชายอนุภาพ   รอดทอง
6. เด็กชายเดชาวัต   จี่มุข
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
2. นายพิชชากร  พูลสวัสดิ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวธัญชนก   โพธิ์เงิน
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุพัตรา   ด้วงเพิ้ง
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเปรมมิกา  สวัสดี
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงมินตรา   เฟนดี้
 
1. นางบังเอิญ  ก้อนทอง
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงภัทราพร   บรรทัดจันทร์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   อยู่เจริญ
 
1. นางสาวดลพร  เอี่ยมจุ้ย
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 65.25 ทองแดง 5 1. นางสาวศิริณี   ศรีเถื่อน
2. นางสาวแสงแข   เจแสง
 
1. นางสาวดลพร  เอี่ยมจุ้ย
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติศักดิ์   บานเย็น
2. นางสาวธนพร    สวัสดี
3. นางสาวศศิชา   เรืองสังข์
4. นางสาวอารียา    รักษาภักดี
5. นางสาวเบญจพร   ม่วงเกิด
 
1. นางสาวดลพร  เอี่ยมจุ้ย
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74.28 เงิน 7 1. เด็กชายชัยนรินทร์    แจ้งเนียม
2. เด็กชายชินวัตร   เทศทนง
 
1. นางบังเอิญ  ก้อนทอง
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74.28 เงิน 6 1. นางสาวรัชนีกร  แสงเรือง
 
1. นางบังเอิญ  ก้อนทอง
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายธีรภัทร   อมรฤทธิ์ไทย
2. เด็กชายภาคภูมิ   พวงสายหยุด
 
1. นายสุเมธ  ราชประชุม
2. นางสาวสราลี  สุทธิศาสตร์
 
43 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชจิรา  ขุนนางจ่า
2. เด็กหญิงวราภา  เปี่ยมห้อย
3. เด็กหญิงวันวิสาห์  โพธิ์อ่อน
 
1. นายสุเมธ  ราชประชุม
2. นางสาวสราลี  สุทธิศาสตร์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุ  อันชัยศรี
2. เด็กชายนนทกร  อินทร์กลัด
3. เด็กชายอาทิตย์  บ่วงเพชร
 
1. นายมานพ  พลับเที่ยง
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนายอรรถพร  พลับจุ้ย
2. นายวรปรัชญ์  ก้อนทองดี
3. นายศุภกร  นาคชุ่ม
 
1. นายมานพ  พลับเที่ยง