สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน จังหวัดชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันเสาร์ที่ 10 และ วันอาทิตย์ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ทองด้วง
 
1. นางสาวเครือวัลล์  เที่ยงพลับ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นายชนสรณ์  จงแสง
 
1. นายพุฒ  ก้อนทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอนัญญา   คงดี
 
1. นายจักรินทร์  บุญหนัก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นายนายวัชรากร   เข็มพิมพ์
 
1. นางสาวจิราวัช  คมสัน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงภันทิลา    มณีรอด
2. เด็กหญิงแพรวา   ดัดศรี
 
1. นางสาวจิราวัช  คมสัน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภัณฑิลา   ชายะกูล
 
1. นายจักรินทร์  บุญหนัก
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 5 1. นายวัชรินทร์   ลอคำ
2. นางสาวสมฤทัย  ม่วงแป้น
 
1. นายศรัณย์  เทพพักทัน
2. นางน้ำฝน  อินทร์แสง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงมินตรา   เฟนดี้
 
1. นางบังเอิญ  ก้อนทอง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงภัทราพร   บรรทัดจันทร์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   อยู่เจริญ
 
1. นางสาวดลพร  เอี่ยมจุ้ย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 65.25 ทองแดง 5 1. นางสาวศิริณี   ศรีเถื่อน
2. นางสาวแสงแข   เจแสง
 
1. นางสาวดลพร  เอี่ยมจุ้ย
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายธีรภัทร   อมรฤทธิ์ไทย
2. เด็กชายภาคภูมิ   พวงสายหยุด
 
1. นายสุเมธ  ราชประชุม
2. นางสาวสราลี  สุทธิศาสตร์