สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน จังหวัดชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันเสาร์ที่ 10 และ วันอาทิตย์ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 75.25 เงิน 8 1. นางสาวอินทุกร อินทร์กลัด   อินทร์กลัด
 
1. นางสาวเครือวัลล์  เที่ยงพลับ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิวิมล   สังข์ขจร
 
1. นายวศิน  คล้ายแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงครีมา   รอดทอง
2. เด็กหญิงปณิกกา   ผลโสด
 
1. นายวศิน  คล้ายแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายวงศ์ธกร   จวนชัยนาท
2. เด็กหญิงศรัญญา   ศรีแข
3. เด็กหญิงอลิตตา   แสงเรือง
 
1. นางน้ำฝน  อินทร์แสง
2. นายศรัณย์  เทพพักทัน
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวกมลวรรณ   ศรีเถื่อน
2. นางสาวชัญญานุช   ช้างดี
3. นางสาวธณัฐฌา   ขุนเณร
 
1. นางสาวลักขณา   เกิดโพชา
2. นางสาวชญานี   สุ่ยหนองไผ่
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายศิรวิทย์  ม่วงศักดิ์
2. เด็กชายศุภโชค   พรหมบาง
 
1. นายพลรบ  บุญคงมา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวจีรพร   นาคชุ่ม
2. นางสาวอังธิมา   ชมแสง
 
1. นายเสกสรร  ไทยยิ้ม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศพัฒน์  ปานขวัญ
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74.28 เงิน 7 1. เด็กชายชัยนรินทร์    แจ้งเนียม
2. เด็กชายชินวัตร   เทศทนง
 
1. นางบังเอิญ  ก้อนทอง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74.28 เงิน 6 1. นางสาวรัชนีกร  แสงเรือง
 
1. นางบังเอิญ  ก้อนทอง