สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน จังหวัดชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันเสาร์ที่ 10 และ วันอาทิตย์ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.4 ทอง 7 1. นางสาวมณฑิตา   สารฤทธิ์
 
1. นางนงนุช  จันทร์สวาท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวปัณณพร  เขาเข็ม
 
1. นางนงนุช  จันทร์สวาท
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริลักษณ์   สาลี
 
1. นายวศิน  คล้ายแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวพรรพษา  สระแก้ว
 
1. นางสาวเครือวัลล์  เที่ยงพลับ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   มากทิพย์
2. เด็กหญิงมณีกานต์   เจริญทัศน์
3. เด็กหญิงลักษิกา   โตเปียว
 
1. นางน้ำฝน  อินทร์แสง
2. นายศรัณย์  เทพพักทัน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวนาตยา   มันพุก
2. นางสาวนุชวรา   จันทร์เจริญ
3. นางสาวปรัชญาพร   อ่อนสำลี
 
1. นายศรัณย์  เทพพักทัน
2. นางน้ำฝน  อินทร์แสง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงดนยา   เสนารัก
2. เด็กหญิงวานิสา  ทังสุบุตร
3. เด็กชายอัครวินทร์  สาดเชื้อ
 
1. นางจรุญลักษณ์  บุตรศรี
2. นางน้ำฝน  อินทร์แสง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุมารี  กล่ำคุ้ม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  นิกรมมุนินทร์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พงษ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงภาสินี  อ่ำสุรา
5. เด็กหญิงศรัณย์พร  กลมศิลป
 
1. นางสาวนารถลัดดา  คิดการ
2. นายศตวรรษ  ยิ้มละมัย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 4 1. นางสาวนริสา   พึ่งมอญ
2. นางสาวนิศมา   เที่ยงตรง
3. นางสาวศศิธร   สงหลำ
4. นางสาวสวรส   อ่องแช่ม
5. นางสาวอารียา  ยมนุช
 
1. นางสาวนารถลัดดา  คิดการ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรนภา    คำศรี
 
1. นางรสสุคนธ์   ขันกสิกร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุญนภา   บุญแพ
 
1. นายชัยณรงค์   เขียวแก้ว
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงปรารถนา    อยู่ดี
2. เด็กชายวรวิช   จี่มุกข์
 
1. นางรสสุคนธ์   ขันกสิกร
2. นางสาวบัวลอย  รักเทศ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพัตรา   ด้วงเพิ้ง
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายติณณภพ   ทองมัน
2. เด็กชายนรภัทร   ไทยเลิศ
3. เด็กชายพงษ์เสถียร   มณฑา
4. เด็กชายสุทิวัส   เข็มเพชร
5. เด็กชายอนุภาพ   รอดทอง
6. เด็กชายเดชาวัต   จี่มุข
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
2. นายพิชชากร  พูลสวัสดิ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวธัญชนก   โพธิ์เงิน
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุพัตรา   ด้วงเพิ้ง
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเปรมมิกา  สวัสดี
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
18 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชจิรา  ขุนนางจ่า
2. เด็กหญิงวราภา  เปี่ยมห้อย
3. เด็กหญิงวันวิสาห์  โพธิ์อ่อน
 
1. นายสุเมธ  ราชประชุม
2. นางสาวสราลี  สุทธิศาสตร์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุ  อันชัยศรี
2. เด็กชายนนทกร  อินทร์กลัด
3. เด็กชายอาทิตย์  บ่วงเพชร
 
1. นายมานพ  พลับเที่ยง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนายอรรถพร  พลับจุ้ย
2. นายวรปรัชญ์  ก้อนทองดี
3. นายศุภกร  นาคชุ่ม
 
1. นายมานพ  พลับเที่ยง