รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงชนกนันท์  มั่นคง
2. เด็กหญิงนวรัตน์  โหมดสง่า
3. เด็กหญิงมณีรินทร์  ชัชวาลย์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  บุญมี
2. นางสาวนิภาพร  วิริยะประกอบ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. นายพิรพัฒน์  เศวตศิลป์
 
1. นายสนธยา  ช่วยญาติ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1. เด็กหญิงซาร่าห์  ลิมบู
 
1. นางสาวนพธีรา  ฐิติกรภัทร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายธัญญะพัฒน์  มีมงคล
2. นางสาวนุชนารถ  แจ้งประเสริฐ
3. นางสาวพิมพ์พิชชา  ชูสาย
4. นางสาวสุพิชยา  ชารัมย์
5. นายเจษฎา  สุขารมย์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  อ่อนโยน
2. นายฆุสกิตติ์  ดากิ่งประทุม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายกิตติพงศ์  กลางเนิน
2. นางสาวสุภลักษณ์  เอมยงค์
 
1. นางสาวศิรินภา  รุ่งรัศมี
2. นางสาวเกสร  ถีสูงเนิน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวสโรชา  พร้อมเจริญ
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายพชธกร   เบ็ญจรัตน์
 
1. นางสาวกุลนันทน์  ทองนิ่ม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงชนนาถ  แจ่มแสง
 
1. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวบุญฑริกา  คำฟัก
 
1. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงกิตตินนภา  วงมา
2. นางสาวชมณัฐกาญจน์  ยังดี
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ญาณศิริ
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  รูปคม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงญาณิศา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวรพีพรรณ  เทียมเมฆ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จงกสิริ
2. เด็กชายกมลภพ  อนันตภูมิ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  งามนัก
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ขัตโท
5. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสนรัมย์
6. เด็กหญิงจินดารัตน์  แซ่อึ๊ง
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เปรมแปลก
8. เด็กชายชัยอนันต์  นนทะนำ
9. เด็กหญิงฐาณัชชา  ช้างแก้ว
10. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สองพล
11. นายณรงค์ฤทธิ์  สองพล
12. เด็กหญิงต้นข้าว  ราศรีจันทร์
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่อึ๊ง
14. เด็กหญิงบุญญารักษ์  ศรีกลิ่นดี
15. เด็กหญิงปวิสา  ชื่นศิริ
16. เด็กหญิงผริตา  ชูสวัสดิ์
17. เด็กหญิงพรจรัส  กัลยา
18. เด็กหญิงพรทิพย์  แสนสุข
19. เด็กหญิงพฤษชาติ  ถวิลวงษ์
20. เด็กหญิงพิยดา  นุชประไพ
21. เด็กหญิงภรภัทร  หวังประเสริฐ
22. เด็กชายภัทรนันท์  กุสุมาลย์
23. เด็กชายภาสวิชญ์  หมอเรือง
24. เด็กชายรชต  ขาวงาม
25. เด็กหญิงสิริขวัญ  เนื่องกันทา
26. เด็กหญิงสุชาดา  โพธิ์ศรี
27. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีวัฒนะ
28. เด็กหญิงอธิชา  เรงงัง
29. เด็กชายอนุรักษ์  เต่าเล็ก
30. เด็กหญิงอพาพร  ทองแม้น
31. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  นามรักษ์
32. เด็กชายอานัส  ประสพเหมาะ
33. เด็กชายเจษฎา  หล้ายิ้ม
34. เด็กหญิงเพชร  กัน
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
2. นายไพรัช  วัฒนกุล
3. นางสำรวย  อรรคบุตร
4. นางพูลสุข  อินทนพ
5. นายชัยโรจน์  วิสุทธิอัมพร
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยุงกลาง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เขตนิมิตร
3. เด็กชายภัคณัฐ  งามพจนวงศ์
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  เขตนิมิตร
5. เด็กหญิงภูษณิศา  วชิรเติมศักดิ์
6. เด็กชายวริทธิ์นันท์  เปียแก้ว
7. เด็กชายวัชรากร  หงษ์ขาว
8. เด็กหญิงอรรถวดี  ทนน้อย
9. เด็กชายอัครพล  เทพอุทัย
10. เด็กชายอัมรินทร์  เสาร์สูงเนิน
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวชนิดาภา  จันทร์สว่างรุ่ง
2. นายนิธิกร  รัตนศิลา
3. นางสาวปนัดดา  ศึกนอก
4. นางสาวสุภาภรณ์  กันอ่วม
5. นางสาวอรุณี  สนิทกูล
6. นายอานุภาพ  โพธิ์เอก
7. นายอำพล  โพนสร้างแก้ว
8. นายอำพล  เข็มเพ็ชร
9. นางสาวเจนจิรา  วิเชียรเทียบ
10. นายแดนสรวง  แสงเฉวตร
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นางสาวภัทราพร  พิทักษ์พูน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวกมลลักษณ์   เสนาเลี้ยง
2. นางสาวดวงกมล  อินทรประสาท
3. นางสาวธนัญญา  ปาจิตต์
4. นางสาวนริศรา  พลศรี
5. นางสาวนฤมล  ถ้ำอมร
 
1. นางสาวณัฐสุดา  สุภารัตน์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายภูมิธศิลป์  เคนแสนโคตร
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลาปรีย์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  จบศรี
2. นายวีรศิลป์   ฤกษ์เวียง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
2. นายนครินทร์   ทรัพย์วิริยา
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายคฑาทอง  ดีเด่น
2. นายพสุธร  กุลชาตสุวรรณ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงทอง
2. นายอัครพงษ์  ติงสะ
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวกรนภา  ศรีเรือง
2. นายธนรรธน์  จันทนา
3. นายธนโชติ   เอี่ยมสอาด
 
1. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ
2. นายวีระชัย  วัฒนจิตติ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทร์ภิรมย์
2. นางสาวชลธิชา  พงศ์กำพุฒ
3. นางสาวรัชนก  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวนุชนาฎ  เยียดยัด
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายอดิศักดิ์  คำหวาน
 
1. นางสาวธนกร  มหัทธนะกุลชัย