รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวปัณรส  อ้ายวงศ์
 
1. นายวิทยานันท์  บุญกอง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงรชฏ  กิจหัตถพร
2. เด็กหญิงเบญจพร   รุ่งเรืองพินิจ
3. เด็กหญิงโชติรัตน์   เต็มพงศ์ศรีสง่า
 
1. นางสาวรัชนี  สิทธิเสน
2. นางสาวจินตนา  อุตสารัมย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายยศพนธ์  มโนวรกุล
2. เด็กชายอดิเทพ  ทองเอี่ยม
 
1. นางกมลวรรณ  ประการะสังข์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายวิชญ์ภัทร์ไชย  ศิลาอ่อน
 
1. นางสาวพักตร์วิภา  มณีดำรงกิจ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 91.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  พุทธกุลสมศิริ
 
1. นางสาวปูน  บุตรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวกันต์  ตันคุณากร
2. นางสาวจิรัชญา  ใจงาม
3. นายธรรณธร  เนืองพุด
 
1. นายธนายุต  จันทราเขต
2. นางกัณปรีชาญาณ์  สุวรรณศิลป์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ภิญโญ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทวีพร
3. เด็กหญิงณิชา  แสนจันทร์
4. เด็กหญิงรุจิรดา  พรหมมานนท์
5. เด็กหญิงวารุณี  เที่ยงธรรม
6. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สุปิยะพันธ์
7. เด็กหญิงสโรชา  พรหมมานนท์
8. นางสาวอรวรรณ  สีเคน
9. นางสาวอรวรา  เตอินทร์
10. นางสาวโสภิตนภา  พงษ์ศรี
 
1. นางรวีวรรณ  นุชปาน
2. นางสาววรพร  หนูเสริม
3. นางสาวพัชรี  แสงขาว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงดาวประดับใจ  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวอนุสรา   สิงห์โต
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 1. นางสาวนางสาวจุฑามาศ   รัตนะพิบูลย์กุล
 
1. นายพุทธิพงศ์    พงศ์ศาสตร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายธีรภัทร  นิคม
2. เด็กหญิงพลอย  เนตรนภาไพศาล
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กมลนัย
 
1. นางวาสนา  วิสาโรจน์
2. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวปุณยนุช  จิตพูลผล
2. นายภูมิวณัฐ  โตนพคุณ
3. นายเปรมศักดิ์  จ่ามมาตย์
 
1. นางสาวดวงกมล  เครือทรัพย์
2. นางสาววีรยา  ลิ้มจี้จง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กชายศุภกร  เกตุวงศ์วีระชาติ
 
1. นางสาวสุภัทรา  อินทรารักษ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายพิชญพงษ์  ศรีโภคา
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงนภัส  กล้าเกิด
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพงศ์รวิชญ์   กระภูชัย
 
1. นายสุรศักดิ์   ดิษฐปาน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจรัสรวี   เทียมรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์   ดิษฐปาน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายพงศ์รวิชญ์  กระภูชัย
 
1. นายสุรศักดิ์   ดิษฐปาน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวเบญญาภา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจรัสรวี   เทียมรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงธัญชนก  ประมวลสุข
2. เด็กหญิงปณิดา  ถึงมีทรงเอก
3. นางสาวปทิตตา  โนรี
4. เด็กหญิงปาณิดา  สรรพรัตน์
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดิสธรรม
6. เด็กหญิงรุ้งพรายแสง  ฐิติพันธ์ปภา
7. เด็กหญิงวิชญาพร  เจียนมะเริง
8. เด็กหญิงเพ็ชรส่องแสง  ฐิติพันธ์ปภา
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
2. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
3. นางสาวนฤมล  กันตังกุล
4. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายชินาธิป  วิสุทรานันทชัย
2. นางสาวสุรภา   รัตนจันทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
2. นางสาวคัทลียา  อนุมาตร
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายภูธฤต  เติมวาณิช
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนธรรศ  พวงผล
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงดลพร  อัครพลศานต์
2. เด็กหญิงนวพร  มงคลธีระสกุล
 
1. นางสาวชวินันท์  สวัสดิ์วงษ์
2. MissHou  Xiaoyu
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวจีรนันท์  วิภวานี
2. นางสาวปัณฑารีย์  ก่อเลิศรัศมี
 
1. MissWu  Shengnan
2. นางสาวปิยฉัตร  จักรกระโทก
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกมลเนตร  ยินดีสุข
2. นางสาวณรัญญา  แย้มพักตร์
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
2. MissHYE RIN  KIM
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายธนกิตต์  สีใส
2. นางสาวเนตรนภา  พิณสำเนียง
 
1. นางสาวกุุลวรินท์  ญานประภาส
2. MissShengnan  Wu
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฐวรา  เรือนศิริสถิตย์
2. นางสาวรุจิรดา  แสงพิทักษ์
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
2. นางสาวพรสุชา  พงษ์เกิดลาภ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวธนพร  บูรณประทีปรัตน์
2. นางสาวลลิตา  ปาวิไลย
 
1. นางประทิน  อิศราประทีปรัตน์
2. นางสาวภวิสรา  ชูวงศ์อภิชาติ
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวจิรดา   เภาสูตร
2. นางสาวจิราพร   งามประดิษฐ์
3. นางสาวฏิฐิกานต์  คำสมวงษา
4. นายพาสกรณ์   เชื้อกลับ
5. นางสาวพิชญ์สินี   สมคิด
6. นางสาววณาวรรณ   สุวรรณเพ็ชร
7. นางสาวสายวรีย์    พลอำนวย
8. นางสาวสุกัญญา    สิรีปานเดย์
9. นางสาวสุธาสินี   โพธิ์นา
10. นางสาวสุรีพร   พบวันดี
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
2. นางสาวกนกกรณ์  ทองไพจิตร์
3. นางสาวพัลลภา  เกตุแก้ว
 
31 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายกันตพิสิฐ  ลิ้มศุภพุฒิกุล
2. เด็กชายณณณณณ  งามปัญญา
3. เด็กชายพงศธร  สุขเจริญเวช
 
1. นางยุภาพร  เปรมกมล
2. นายวิเชียร  ดอนแรม
 
32 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายเทวัญ  สว่างอารมณ์
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
33 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายคชวัฒน์  แจ้งเอี่ยม
 
1. นางอาภรณ์  ดวงรัตน์
 
34 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. เด็กหญิงสาลินี  รวมจำนงค์
 
1. นายวิทวัส  ชำนาญยา