รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกมลวรรณ  ชาวงษ์
2. นายธีรกานต์   วรรณกาญจน์
3. นางสาวสุทธิดา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสุกัลยา  วงค์ใหญ่
2. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายคงเดช  สมใจ
2. นายธนวัฒน์  แซ่แต้
3. นายปารเมศ  เกตุแก้ว
4. นายพัชระ  สุทธิโสม
5. นายภูมินทร์  คำขะ
6. นายรัตนกร  ต่อกำไร
7. นายเฉลิมเกียรติ  วงค์อ่อง
 
1. นางสาวอาณาดา  พรหมลัทธิ์
2. นายดิเรก  จันทร์ประทีป
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงระพีภร  ยุทรัมย์
 
1. นางชมัยนุช  วรรณพุฒ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวชุติมา  ตลอดไธสง
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์  พวงพิกุล
2. เด็กชายธนกฤต  นาคสวัสดิ์
3. เด็กชายวรวิทย์  พุทธประเสริฐ
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางชวนพิศ  พงษ์รอด
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายชัยสิทธิ์  อ่อนประเสริฐ
2. นายถาวร  ไกยบุตร
3. นายโยธิน  ผิวทองงาม
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นายนัฐพล  พิมพ์ทอง