รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  รวมทรัพย์
 
1. นางรัชนีวรรณ  พาลพ่าย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวอริสา  เกิดแก้ว
 
1. นายสมชาย  พิมพ์เงิน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกัญญาพัชร  ชื่นชม
2. นางสาวกัลยรัตน์  จาดฮามารด
3. นางสาวจีระนันท์  ปัญญะปูน
4. นางสาวฉันชนก  เทพกุญชร
5. นางสาวชนพร  จันทร์ทอง
6. นางสาวชมพูนุช  ทองอยู่
7. นางสาวฐนภร  สีล้ง
8. นางสาวณภัชนันท์  เสงี่ยมวงษ์
9. นางสาวณัฐยาน์  ศิริประเสริฐ
10. นางสาวณิชาพร  โพธิศิริ
11. นางสาวนวิยา  นิลสกุล
12. นางสาวนุชธิดา  พิพรพงษ์
13. นางสาวบุษยา  คันทะศร
14. นางสาวพิมพ์ชนก  ท้วมแก้ว
15. นางสาวภัทรจิรา  พันธ์น้อย
16. นางสาวมุทิตา  แก้วโคจร
17. นางสาววัชราภรณ์  ทิมสุกใส
18. นางสาวสิโรธร  ฤทธิเดช
19. นางสาวสุพิชญา  ด้วงพิบูล
20. นางสาวอัชญา  ยอดโถ
 
1. นางสาวปุณณฎา  พันธสี
2. นางสาวพรรณวรท  แก้วดวงตา
3. นายจุมพล  บุญมี
4. นางอรอนงค์  มีพึ่ง
5. นายจิระศักดิ์  คชสีห์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นายธนาทร  หินแก้ว
2. นางสาวยุพารัตน์  นิลแสง
 
1. นางสาวรติรส  รุ่งรส
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายสุรดิษ    สตางค์จันทร์
 
1. นายเจษฎา   นิ่มเจริญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายณัฐกิตต์  อรุณเจริญ
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสุริยะ  หอมประทิน
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวพันพัสสา    ไกรทัด
 
1. นางพนิตา   โรจนาภินันท์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.583 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยยงค์
2. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  แจ่มศรี
3. เด็กหญิงชิดชนก  นิรามิษ
4. เด็กหญิงปพิชญา  บุญคำ
5. เด็กหญิงปัณณธร  เจริญสุข
 
1. นางภัคภิณญา  แสงรักษา
2. นางสาวจรัณญา  โสภาทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงพรนภัส  รัตนพันธุ์
2. เด็กหญิงมุขชญา  เสาธงทอง
 
1. นางสาวศุทธินี  จตุรภักดิ์
2. นางสาวเกศทิพย์  จ้อยศิริ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายพชร  จันทวงศ์
2. นายภัทรพล  รัตนพงษ์
 
1. นายโชติก  ทรัพย์ดี
2. นางณัฐนิชา  เนื้อจันทา
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวยศวดี  หมื่นทิว
2. นางสาววิภาพรณ์  ใต้ชมภู
3. นางสาวสาธิดา  ประจวบ
 
1. นายนพดล  ศรประสิทธิ์
2. นางกัลยา  กลิ่นเชิดชู
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายภูมิวิพัส  ห้วยขันทอง
 
1. นางสาวกัณฐมณี  คงสวัสดิ์