รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  คงสอน
 
1. นางวันเพ็ญ  ฉัตรรัตนสกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกัญฐรส  จีนขจร
2. นางสาวพัสชา  หอมฉุน
3. นางสาวอาริยา  คำนวนเดช
 
1. นางสาวพรพิมล  ทดทะศรี
2. นางวรรณนภา  ธุววิทย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
2. นางสาวเนตรนภา  ผลสันต์
3. นายไกร  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวสุชาดา  อักษรกริช
2. นางสาวอุมาภรณ์  สุขขุม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายนิติภูมิ  ปรีชาชวลิต
2. นายภูชิสส์  ใจผ่อง
 
1. นายวิทวัฒน์  สีลาด
2. นางสุวรรณ  สาลีผล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวรังรอง  โกสิยาภรณ์
 
1. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายจิรภัทร  อินทร์เอี่ยม
2. นายนิลักษณ์บดี  ชูสังวาลย์
3. นายเสกสรรค์  ผดุงแพทย์
 
1. นายเอกภพ  คณะฤทธิ์
2. นายนที  สุริโย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทร์เรือน
2. เด็กหญิงขวัญมนัส  นาคสมบูรณ์
3. นางสาวขวัญเรือน  พรมใจรักษ์
4. นายคุณากร  วีระพงษ์
5. เด็กหญิงชลธิชา  ขาวสอาด
6. นางสาวณภัทร  อำมาตย์ชาดี
7. นายณัฐวุฒิ  ทองใบ
8. เด็กหญิงณิชชิศา  สนานพร
9. เด็กชายดลสุข  เพ็ชรสันทัด
10. เด็กชายธนาดล  มงคลทอง
11. นายธิติวุฒิ  เจริญกรุง
12. เด็กชายนพเก้า  กลึงกลม
13. นางสาวนฤมล  เฉลิมฤกษ์
14. นางสาวบุษกร  เรืองวัฒกี
15. นายปณชัย  ลาสิงห์
16. นายปรณัฐ  คำนวน
17. นางสาวปิรารัณย์  แจ่มฟ้า
18. เด็กชายพงศ์พัชร  ภูผาลา
19. นางสาวพรสวรรค์  มาลาหอม
20. เด็กหญิงพิยดา  นรสิงห์
21. เด็กชายพีรพัฒน์  มูลสวัสดิ์
22. นายพูนศักดิ์  ดอกจันทร์
23. นางสาวภัสสร  พึ่งผล
24. นายรชต  โตบัณฑิต
25. นายรัฐนันท์  แก่นแก้ว
26. เด็กชายรัฐภูมิ  กล่อมอารมณ์
27. นายวรรักษ์  รุ่งเรือง
28. เด็กชายวิศรุต  รุ่งเรือง
29. นายวิศว  สูงเจริญ
30. นายศักดิธัช  กอบธัญญกิจ
31. นายศุภกิตติ์  วิริยะคุณ
32. เด็กชายศุภชัย  เกิดภาคี
33. นางสาวสุธาสินีย์  อารีย์วงษ์
34. เด็กหญิงสุนิสา  รวยลาภ
35. นางสาวสุนิสา  ล้ำเลิศ
36. เด็กหญิงสุพัฒตรา  อิ่มยิ้ม
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  ขันเงิน
38. นายเจษฎากร   ฉิมพาลี
39. นางสาวแก้วตา  หงษา
40. นางสาวไพลิน  โพธิ์ย้อย
 
1. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
2. นายชัยพล  อนุสุวรรณ
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกรรณิการ์  บัวสว่าง
2. นางสาวนิจจารีย์  คล้ายพินิจ
3. นางสาวพัชริดา  เกษอุดมทรัพย์
4. นางสาวสุวนันท์  ทองประสม
5. นางสาวอินทิรา  จำเนียร
 
1. นายกัมปนาท  โนนศรี
2. นางสาวนัทธมน  แก้วหนองยาง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  เทพแก้ว
2. เด็กชายพิชยะ  ทุมมา
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
2. นางวิราพร  นพพิทักษ์
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายปารเมศ  นามประเทือง
2. เด็กชายพูลพัฒน์  ดอกจันทร์
3. เด็กชายศุภกฤต  ผดุงศิลป์
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นายปรีชา  คุณโทถม
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายชนพัฒน์  ลิ้มเทียมกุล
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  แต่่งงาม
3. เด็กชายไพศาล  ศรีไพบูลย์ทรัพย์
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นายกีรติ  ลาภหงษ์ทอง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงจินตนา  ฉัตรช่อฟ้า
2. เด็กหญิงปิยะพร  ช่วงโชติ
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เชาว์วิวัฒน์วงศ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
2. นางสาวสิดี  เปี่ยมศิริมงคล
 
13 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไผ่วงวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  นพเกียรติ
2. นางสาวพิชญา  ปรากฎผล
3. นางสาวอรกัญญา  พิมพันธุ์ดี
 
1. นายกฤษฏิณัฏฐ์  โพ้ะสูงเนิน
2. นายมนตรี  แก้วคง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายวิณญาวัตร  สินธิพงษ์
2. เด็กหญิงศุภสุตา  วรรณกุล
3. เด็กหญิงอาภาวรรณ  คัจฉานุช
 
1. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
2. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายศักรินทร์  สังตรีเศียร
 
1. นางสาวจินตนา  ปิติมล
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมาพร  ทองเกิด
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายเดชธนดล  ชื่นภากรณ์
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นายช่อฉัตร  เกลียวสีนาค
2. นางสาวทัศนีย์  ชูอินทร์
3. นายนพพร  มหาพราหมณ์
 
1. นางสาวณัฐนรี  สงวนสุข
2. นางสาวมลฤดี  ปันแจ่ม
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นางสาวพรพรรณ  อินทรเกตุ
2. เด็กชายเหมชาติ  สุธาตุ
 
1. นางสาวนพพร  ปรีชา
2. นางสาวนฤมน  ทองวิมล