รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นางสาววาริศา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวกีญาดา  บุญญบุตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายปรมี  อัสโม
 
1. นางสาวพรทิพย์  พลกิจ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายกิตติพศ  บัวเผื่อน
2. นายจิตกร  ยุทธวิชัย
3. เด็กชายจิรภัทร  วาจาดี
4. นางสาวชนิดาภา  ตองอ่อน
5. เด็กหญิงชมนภา  โชคดี
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  อารามรักษ์
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนะ
8. เด็กชายธนภูมิ  เนินโพธิ์
9. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญไทย
10. เด็กชายนที  มาสันเทียะ
11. เด็กหญิงนิษิตา  พรั่นกระโทก
12. นางสาวพิมพ์ชนก  รักนาค
13. นางสาวราณี  หลีอวน
14. นางสาววนิดา  พรสุวรรณ
15. เด็กหญิงวริศรา  จำจด
16. เด็กชายศุภวิชญ์  ดอกไม้
17. เด็กชายอนุชา  พันธุ์ชนะ
18. เด็กหญิงเชอรี่  ทอง
19. นางสาวเนื้อทอง  ทา
20. นางสาวเปรมกมล  พรสุวรรณ
 
1. นางฉวีวรรณ  เขตต์สาคร
2. นางนารี  ผิวงาม
3. นายวันปิยะ  เขียวขว้า
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.833 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชญา  ยิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงพันธ์วิรา  สินธุรส
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  บุญอาจ
4. เด็กชายศิริโชค  ฉัตรเงิน
5. เด็กหญิงแพรทอง  โซ่เงิน
 
1. นางสาวกติยา  เคหะเจริญ
2. นางสาวลลิตา  อารีย์โรจนาภรณ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. เด็กชายชยากร  วงษ์เสาร์
2. เด็กชายณัฐพล  แรงรอบ
3. เด็กชายณัฐวัตร์  เกตุปลั่ง
4. เด็กชายธิชานนท์  เนาวราช
5. เด็กชายนพพร  ผักกาดทอง
6. เด็กชายนันทวัฒน์  ธุระพันธ์
7. เด็กชายอภิเชษฐ์  โยงทองหลาง
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประทุมหวล
 
1. นายชนะชัย  นาทสีทา
2. นายถาวร  เที่ยงธรรม
3. นางสาวธนัฏฐา  คุณสุข
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายชัยอนันต์  ห้อยดอกหอม
 
1. นางอุบลรัตน์  ดวงสุวรรณ์