รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสายวารี  บุญสาร
 
1. นางสาวเพชรประภาร์  ชุมสาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายธนกร  วิจาระ
 
1. นางปิ่นทอง  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวธารดี  กลิ่นสุนทร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายณัชภัทรพงศ์   จิตลิขิต
2. เด็กหญิงนรยา  ก๋าเป็ง
3. เด็กหญิงอรณิชชา  สมบูรณ์เจตนา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวเบ็ญจวรรณ  แก้วคุณงาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายธนภัทร   บุญพิทักษ์
2. นายภัทรพล   แดงแพง
3. นายอภิสิทธิ์  สนิทวงษ์
 
1. นายบริสุทธิ์  สะเดา
2. นายสุวิทย์   โพธิจักร์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวธิดารัตน์  อินทร
2. เด็กหญิงนริศรา  เทียนศรี
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  บำเพ็ญรัตน์
4. เด็กหญิงพิชชาพร   นิยมนา
5. เด็กหญิงพิมชนก  สุบรรณ
6. นางสาวภคนันท์  อุดม
7. นางสาวรรรรรร  กะจะวงษ์
8. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  สระวัง
9. นางสาวศศิกานต์  จิตใจงาม
10. เด็กหญิงสุทามาศ  บุญอุ้ม
 
1. นางอุบลวนา  วงเวียน
2. นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค
3. นางสาวทิวาร์  ศรนรินทร์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  พงศ์นันทกุล
2. เด็กหญิงญาณิศา  ปากศรี
3. เด็กหญิงนิชานันท์  กชณิช
4. เด็กหญิงปภาดา  วุฒิชัย
5. เด็กหญิงปิยพร  ประพรต
6. เด็กหญิงพิชชา  จันทราวดี
7. เด็กหญิงวาสนา  นาดอนดู่
8. เด็กหญิงอมลวรรณ  ปิดตาทะสา
9. เด็กหญิงอริสรา  สุขดี
10. เด็กหญิงอรุชิตา  โตรสุทธิ์
 
1. นางอุบลวนา  วงเวียน
2. นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค
3. นางสาวทิวาร์  ศรนรินทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายพีรดนย์  พรมเมือง
 
1. นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวอัจจิมา  มิ่งไธสงค์
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงวิภานันท์  สุขล้วนวัฒนา
2. เด็กหญิงอวภาส์  กองแก้ว
 
1. นางสาวจวิ้นชิง  แซ่สวี่
2. นางสาวเกศริน  แซ่ใหน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาววลัยพร  โอภาโส
2. นายศรานนท์  ชลชีพ
 
1. นางสาวสุฆลธา  อินทเจริญ
2. MissMa  Xiaoli
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกัลยาณี  ดวงรัตน์
2. นายนัฐพงษ์  สืบวงษ์รุ่ง
3. นางสาวปุณยวีร์  วงศ์มนต์เทวัญ
4. นางสาวปุณยาพร  ภูมิถาวร
5. นายภัทรพล  สมชื่อ
 
1. นางสาวรสนรินทร์  แก้วใส
2. นางสาวจินตนาพร  ดวงอาจ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกมลา   ชีพสมุทร
2. นายกายนนท์   คำรอต
3. นางสาวคีตภัทร   เรืองนิล
4. นางสาวณิชกานต์  ศุภลักษณ์
5. นายธนกฤต   เขี้ยวสิงห์
6. นายธีร์ชัยชาญ  ศิริรัตน์บวร
7. นางสาวนวพร   สุขสำราญ
8. นางสาวปานพิมพ์   ชัยดีเมธาพัฒน์
9. นายพัฒกรณ์   บูรพกรณ์
10. นายศรันย์กร  เศรษฐ์ศิริปภากร
 
1. นายภานุเดช  วัดแก้ว
2. นายกฤตธัช   โยมญาติ
3. นายสิรภพ   คุ้มพ่วงดี
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายกฤตเมธ  แก้วคงธรรพ์
2. นายณทรรศน์  โปษยาอนุวัตร์
 
1. นายอิทธิพล  เจริญเมือง
2. นางสาวรัตนา  กสิวัตร
 
14 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ผลพฤกษา
2. นายธนกร   การบุญ
3. เด็กหญิงธัญรดี   บานเย็น
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
15 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายก่อเกียรติ  คงทวี
2. นายฐานัส  ศิริการ
3. นายณัฐ  มาฆะสิทธิ์
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายกษิดิ์เดช  แก่นนาคำ
2. นายวรกานต์  พิมพ์แก้ว
3. นายสรันร์  ดวงประไพ
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ศรบัณฑิต
2. เด็กหญิงณัฐฎี   วุฒิเกตุ
3. เด็กชายทัศน์พล   สินเมือง
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายดินธนารัฐ  จันทร์แสงศรี
2. นายธนพล  สวัสดิ์วงษ์
3. นายธนัตถ์  สิทธิประสงค์
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายภูมิพัฒน์   บุญชื่น
2. เด็กชายภูมิพิรัฐ   รักษากิจ
3. เด็กชายอิทธิกร   มุทุธรรมลักษณ์
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายชลชนะชัย  สมโฉม
2. นายชัชณล  ภูพาดสี
3. นายพงศภัค  รติปัญญาพรกุล
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายกมนทัต  บุญสัจจานันท์
2. นายประจักษ์  แสงจำปา
3. นายรหัท  มีกุศล
 
1. นางคารม  บุญโยประการ
2. นางสาวรุ้งระวี   บุญโยประการ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายธนกฤต  จำปาจีน
2. เด็กชายปณิธาน  ศรีมงคล
3. เด็กชายภูษิต  ทองเปรม
 
1. นางอิชยนิติ   มูลชอบ
2. นางสาวรัตนา  บุญพรม