รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  กรรณแก้ว
2. นางสาวณิชมน  ตั้งศรีทรัพย์
3. นางสาวปริศนา  มะไลทอง
 
1. นางสุวรรณ  แตงโสภา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จิตรเพ็ชร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายทรงพล  มั่งมี
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  สุทัศน์
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  พลเสน
4. เด็กหญิงอรัชพร  สว่างศรี
5. เด็กหญิงโศภิษฐ์สุดา  ทัศนา
 
1. นางสาวณัฐวดี  กุตนันท์
2. นางสาวสุวิมล  โพธิ์พิทักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวชุลีพร  แก้วจันทร์เพชร
2. นางสาวนทีพร  หู้เฉย
3. นายพานเพชร  รุ่งเรือง
4. นางสาววิระดา  สว่างศรี
5. นายอานนท์  สว่างศรี
 
1. นางสาวสมคิด  แก่นจันดา
2. นางสาวดิศญา  ศิวะนันต์วงษ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวนภาดล  กิ่งไทร
2. นายอภิสิทธิ์  ทับยาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพรัตน์  ขวัญอ่อน
2. นางพรสวรรค์  เพ็ชรัตน์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. นายจตุพร  พลเสน
2. นายชัยมงคล  โชติช่วง
3. นายณัฐพนธ์  รอบรู้
4. นายธีรภัทร  แต่งงาม
5. นายภูวดล  ปลูกงาม
6. นายรังสรรค์  แสงแก้ว
 
1. นายวรากร  กายะพันธุ์
2. นางสาวพรสวรรค์  การภักดี
3. นางทิพรัตน์  ชื่นเอี่ยม
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวพัชรมัย  ขำกา
2. นายสุทัศน์  ธัญญเจริญ
3. นางสาวสุภัสสร  นาคจินวงษ์
 
1. นางสาวทักษอร  ฝึกวาจา
2. นายวิวัฒน์  สงวนทรัพย์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายกฤษณะ  โพนพรรณา
2. เด็กชายมังกร  โสขุมา
 
1. นางสาวฐานิดา  สุริยวงศ์ชัย
2. นางสาวสมปอง  คุ้มสิน
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายพชรกร  ง้วนจินดา
2. เด็กชายพุฒินัฐ  เลิศเวช
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นางสาววันวิสาข์  พยัฆซ้อน
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวบุษยมาส  ธัญญเจริญ
2. นายวัชรพงษ์  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวบุญณิตา  จิตรีเชาว์
2. นางสาวกิตติยาพร  น้ำแก้ว
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนภัสรา  วุ่นคง
2. เด็กชายสรวิศ  เกื้อทอง
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงจิราพร  พุ่มมาลา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แก้วจันทร์
3. เด็กชายสุวภัทร  เหม็นชัย
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นางสาวภรภัทร  สะราคำ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายวรพรต  วงษ์ทองดี
2. เด็กชายวันชนะ  แจ้งสว่าง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญสุข
 
1. นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์
2. นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายชนาเมธ  กฤษวงษ์
2. นางสาวพัชรพร  สอนคง
3. นางสาวสุดารัตน์  รุ่งพลอย
 
1. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
2. นางสาวชลธิชา  ร่มโพธิ์รี
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงอโณทัย  ทองพรม
 
1. นางสาวนาถระพี  ศรีสุข
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวสายธาร  วารีนิล
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว