รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  ผิวอ่อนดี
2. เด็กหญิงปวีณา  น้อยเวช
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา  โมฆรัตน์
 
1. นางภัณวดี  แก้วทิพย์
2. นางปราณี  อินทรักษา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กชายทัศน์พล  บุญคำ
2. เด็กชายสุขรัตน์  ศรีเอี่ยม
 
1. นายประคอง  อดทนดี
2. นางสาวสิริพิชญ์  ตั้งกองทรัพย์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงขวัญจิตร์  สมเจดีย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ลิ้มพุทธานุภาพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคนธา  ยศวิชัย
2. นายเกียรติกุล  หินทอง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กุจะพันธ์
2. เด็กหญิงนภสร  โพธิ์หอม
3. เด็กหญิงพรรณทิพย์  โพธิ์หอม
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
2. นายอมรเทพ  ภัทรสุวรรณกิจ
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวภัทราภรณ์  กองแก้ว
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง