รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวศุภมาส  ป่าสวนสัก
 
1. นางสาวธันยสร  ศรีธัญญา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพุทธิชา  อ่อนละออ
2. เด็กหญิงศิริกร  วารี
3. เด็กหญิงเกวลิน  นิมมานนรวงศ์
 
1. นางลำดวน  บุญรังษี
2. นางสาววัชราพร  ฟองจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวพิชชาพร  มีบุญญา
2. นางสาวอภิชญา  ใหลกูล
3. นางสาวอมราวดี  พนมมาศ
 
1. นางสาวิตรี  ถีระแก้ว
2. นางสาวนันท์นริญ  พิสิฐรัชต์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายคุณานนต์  พรหมเล็ก
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวฐิมณฑา  โพธิสาขา
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายพัช  บุณรัตพันธุ์
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายภูริทัศน์  สุขวิชา
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายกนก  ขอสกุล
2. นายกฤตพล  เทศลำลึก
3. นายคุณานนต์  พรหมเล็ก
4. นางสาวฐิมณฑา  โพธิสาขา
5. นางสาวดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
6. เด็กชายนวพล  อินทุเศรษฐ
7. เด็กหญิงมยุรี  วงศ์ศรีอินทร์
8. เด็กชายรัฐพงศ์  บุญแช่มชู
9. เด็กหญิงวันสวรรค์  คำนวน
10. เด็กชายสิทธิกร  บุญเกิด
11. เด็กชายสิทธิโชค  บุญเกิด
12. เด็กชายเกษมทรัพย์  พงษ์ศิริ
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกมัยธร  เพ็ญดารา
2. นางสาวกรรวี  พฤกษาพงษ์
 
1. นางสาวธนันญดา  ศรีโมรา
2. นายสันติชัย  บุญรักษ์
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. เด็กหญิงปภัสสร  เช้าสุวรรณ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีพานทอง
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไทยลา
 
1. นายวศิน  ภูฆัง
2. นางลดาวัลย์  มาลาวงษ์