รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อินโต
2. เด็กชายศุภกิจ  เมืองมั่น
3. เด็กหญิงแก้วตา  สุขเลี้ยง
 
1. นางสาวอริศรา  มีสกุล
2. นางรัตนาวรรณ  ธนานุรักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายคมสัน  แพสอาด
2. นายจิรายุ  คงเลิศ
3. นายชนสรณ์  เประยะโพธิ์เดช
4. นายชัชชานันท์  ใจผ่อง
5. นายชาญวุฒิ  บุญมี
6. นายธนดล  ชาลี
7. นายธนภัทร  ศรีวรรณ
8. เด็กชายธนากร  ธนาการ
9. นายธนากร  ดิษฐ์ช่วย
10. เด็กชายธาม  พริ้งวิริยะกุล
11. นางสาวธิดารัตน์  พึ่งสวัสดิ์
12. เด็กชายนนทกานต์  จีนเท่ห์
13. นายพงศธร  พงษ์นุ่มกุล
14. นายพิชพล  การวิรีย์
15. นายวัศพล  ขำเอี่ยม
16. นายศิลปพันธ์  ทรงศิลป์
17. เด็กชายสิรวิชญ์  สุ่มทอง
18. นางสาวอักษราภัค  ลูกจันทึก
19. นายเจษฎา  สมศรี
20. นายเดชาธร  ทิพย์จ้อย
 
1. นางสิริมาส  ทองมาดี
2. นางสาวกิติยา  บุญมีสง่า
3. นางสาวชุติมา  โพธิ์ดี
4. นางสาวชลดา  เต่งภาวดี
5. นางสาวสุพิชฌาย์  เลขะวัฒนะ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายวาสุเทพ  ชูตระกูล
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงทิพยาพร  แก้วระวัง
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงปาลิดา  ยอดสร้อย
 
1. นางสาววชรวรรณ  ภูมิโคกรักษ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. นายคณาธิป  สังข์ทอง
2. นายวันชัย  จันเสน
3. นายศักดิ์ดา  นาคน้ำ
 
1. นางสาวมัลลิกา  คงพันธุ์
2. นางสาวสุกัญญา  ก๋าใจ