รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวชนิสรา   ยิ้มศิริ
2. นายณัฐพล   แสงจันทร์
3. นางสาวศุภลักษณ์   ศิริกุล
 
1. นายเชิดชาย   ฉิมบุรุษ
2. นางสาววัชรี   คุณวิวัฒน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  เนาว์ชัย
2. เด็กหญิงกัลยา  กองเนตร
3. เด็กหญิงกัลยาณี  เถื่อนประดิษฐ์
4. นายจิรภัทร  เสาวภา
5. นายญาณศรณ์  เผือดจันทึก
6. เด็กหญิงณัฏฐพร  ศรีคำภา
7. เด็กหญิงณัฐวดี  สวนสุวรรณ์
8. นายณัฐวุฒิ  สำราญ
9. นายดุษฎี  ชาญสิทธิ์
10. นายธนภัทร  สุภาพรูป
11. นางสาวธัญญาภรณ์  อยู่ครบ
12. นายธีรสิทธิ์  นุ่มจันทร์
13. เด็กชายนรเทพ  รุ่งโรจน์
14. เด็กชายนิวัฒน์  โพธิ์ชาลี
15. นายปฏิวัติ  แสงจันทร์
16. เด็กหญิงปรียาวดี  พรมณี
17. นางสาวปิยพร  บำรุงตา
18. นางสาวปิยวดี  ทาบุดดี
19. นางสาวพรรษมน  พรหมนอก
20. เด็กหญิงพัชรภรณ์  นามโคตร
21. นางสาวภัสรา  เจ๊กจันทึก
22. เด็กชายภูริณัฐ  แสงเย็น
23. นางสาวยุพาวดี  กามนต์
24. นางสาววรวรรณ  ด่านนอก
25. นายวรัญญู  เซ็นปัก
26. นายวัชระ  บุตรดี
27. เด็กชายวีรภัทร  จำปี
28. นางสาวศรสวรรค์  เนตรศรีเงิน
29. นางสาวศรุตา   กุศลสร้าง
30. นางสาวศศิกานต์  อนันตกูล
31. เด็กชายศุรธีร์  บุญชาลี
32. เด็กชายสุประวีณ์  จันทร์ศรีทอง
33. นางสาวอทิตยา  ยอดปรางค์
34. นางสาวอัจฉรา  วิยาสิงห์
35. นางสาวอัญมณี  เทพจันทึก
36. นางสาวอารียา  เนตรสันเทียะ
37. นางสาวเอสรา  เจ๊กจันทึก
 
1. นายสุทธิรักษ์   คำนุ
2. นายอัครพนธ์   ป้องจันทา
3. นายกำธร  มุ่งแฝงกลาง
4. นายคำภีร์  เขียมวิกิจ
5. นายวสันต์  อินอ่อน
6. นายบุญฤทธิ์  ภู่พูล
7. นางรัตนา  ชื่นชอบ
8. นางสาวเสาวลักษ์  แสงเพชร
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โชคกำเหนิด
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนศรี
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ทอนสูงเนิน
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พันธ์รัตน์
5. เด็กหญิงปทิตตา  เทพภิบาล
6. เด็กหญิงพลอย  เขียวสวาท
7. เด็กหญิงพัชรพันธ์  เอกอำพน
8. เด็กหญิงลลิตา  อ่อนธรรม
 
1. นายกฤษดา  วิเศษกสิกรรม
2. นายศิวะภัทร์  บาดกลาง
3. นางสาวนวรัตน์  อินทร์สุริยา
4. นางสาวมณิกานต์  ทวีโคตร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงกชภัส  พันธ์ทอง
2. เด็กหญิงภรภัทร  พันธ์ทอง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ก่ำน้ำผึ้ง
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  คำโตนด
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พลสว่าง
2. เด็กชายพัศกรณ์  เขียวโพธิ์
3. เด็กชายสิทธิพล  เหล็กพิมาย
 
1. นายฐิติกร  อยู่สินธุ์
2. นางสาวอมรรัตน์  เทือกเถาว์
 
6 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงนาตลดา  ชูนพรัตน์
2. เด็กหญิงมาริสา  บุญเผือก
3. เด็กหญิงอนันทพร  กมลแสงมณี
 
1. นางสาวศศิธร  มีคุณ
2. นางสาวธิติมา  อู่พิทักษ์
 
7 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  เย็นใจ
 
1. นางชัชฎาภรณ์  หุ่นจำลอง
 
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  เยี่ยมจะบก
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีกังวานใจ
 
1. นางไฉไล  หมื่นมี
2. นางสาวหทัยพัชร  ทองเดช