รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายสรยุทธ  สุขอันเลิศ
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชมพูนุท   โพธิตา
2. นางสาวชลลดา   สุโข
3. นางสาวณัฐภัทร   วิจิตรแพทย์
4. นางสาวธารทิพย์   คำปู่
5. นางสาวพนาพร   เฉากระโทก
6. นางสาวพิริยพร   แก้ววาสี
7. นางสาวมินธาดา   คชานันท์
8. นางสาวรุ่งไพลิน   วงษ์ขนิษฐ์
9. นางสาวรุ่งไพลิน   สุขเกษม
10. นางสาววิภาวดี   สุขศรี
11. นายศิริโชติ   กุดแถลง
12. นางสาวศุภิสรา   ไตรยวงค์
13. นางสาวอณัชยา   เพ็ชรักษ์
14. นางสาวอรพรรณ   พูลรักษ์
15. นางสาวอรวี   จอกแก้ว
16. นายเมืองแมน   เพ็งแสง
 
1. นางกฤษณา   สุรวัตร
2. นายวีรพงษ์   จุณศรี
3. นางสาวชมชฎา   เหมือนโพธิ์
4. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาววีรภัทรา  สะอาดเอี่ยม
2. นางสาวอาภัสสร  เวกสูงเนิน
 
1. นางสาวนภาพร  โพธิ์กลาง
2. นางสาวสุภาวดี  อัคนิจ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายชัยนุชิต   บุญเติม
2. เด็กหญิงพรทิพย์   ทันใจ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   รัตนะ
 
1. นายทวี  ศรีเงินยวง
2. นายปรัชญา   เดิมหลิ่ม