รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงฐากัญญา  กิจมณีมาศ
2. เด็กหญิงวรวลัญซ์  ธนชัยประเสริฐ
 
1. นางสาวปนัดดา  หมีเงิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายขวัญชัย  เกตุจันทร์
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แซ่เอี้ย
3. เด็กชายนิธิ  ยืนสุข
4. เด็กหญิงปิญาพร  ฟักสุวรรณ์
5. เด็กหญิงอัมพร  พรมมูล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เรือนสูง
2. นายเสริมศักดิ์  คงสมบัติ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกัณวิสรณ์  อรรคทพันธุ์
2. เด็กชายกิตติ  จีรนันทพร
3. เด็กหญิงจิรัชญา  สว่างศรี
4. เด็กชายชวภณ  ณัฐพรล่ำโต
5. เด็กหญิงชูขวัญ  ฟูกทรัพย์
6. เด็กหญิงฐิติมา  วอนศิริ
7. เด็กหญิงณชนก  ทองนำ
8. เด็กชายณัฐพร  ตติยรัตนาภินันท์
9. เด็กชายณัฐเศรษฐ  เจียสำราญ
10. เด็กชายทวีศักดิ์  ขันติภิญโญ
11. เด็กชายธนชล  นุ่มศรี
12. เด็กชายธนภัทร  โพธิสิทธิ์
13. เด็กชายธนาธิป  ชอบธรรม
14. เด็กชายธนาธิป  เพิ่มพูล
15. เด็กชายธัชกฤต  ธนาเตชารัชกุล
16. เด็กชายธีรยุทธ  คนซื่อ
17. เด็กชายธีรศักดิ์  เข็ญขื่อ
18. เด็กหญิงนงนภัส  จิตรพินิจ
19. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองมีแสง
20. เด็กหญิงพิชญาภา  ภู่มงคลพิพัฒน์
21. เด็กชายพีรณัฐ  เตรียมการ
22. เด็กชายพีรภัทร  เพาะผล
23. เด็กหญิงภิริษา  จันทะศรี
24. เด็กชายรชต  ปานล้ำเลิศ
25. เด็กชายรวมพล  หนูน้อย
26. เด็กหญิงลัลนา  เกียรติบรรเจิด
27. เด็กหญิงวริศรา  ศรีบุญทิพย์
28. เด็กหญิงวริศรา  สาอุบล
29. เด็กหญิงวิมลณัฐ  บุญจีนมาก
30. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แซ่หลิว
31. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  ฉายแสงจันทร์
32. เด็กชายอิทธิศักดิ์  แซ่ฉิน
33. เด็กหญิงอินทิรา  เทศทอง
34. เด็กชายเดชธนา  นาเมืองรักษ์
35. เด็กหญิงเสี่ยวฉี  หยาง
36. เด็กชายโอดิน  นอฮอย
 
1. นายวัชรลักษณ์  จันทร์สมบูรณ์
2. นายภูดิศ  อยู่พิทักษ์
3. นายสมรักษ์  ใจยา
4. นายณัฐชนน  เนตรวงค์
5. ว่าที่ร้อยตรีธีรชัย  เขียวสอาด
6. นางสาวนิรมล  เมฆสาด
7. นางสาวพิมพ์วรีย์  แซ่ลี
8. นายอริยเดช  ไชยบุรี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวชัญญานุช  กำเนิด
2. นางสาวณัฐธิดา  หอมใจ
3. นางสาวธิดารัตน์  ขันตาโย
4. นางสาวนภาพร  ล้ำวารีกุล
5. นางสาวมิณตรา  ตั้นเจริญ
 
1. นางสาวปิยนุช  เทียนซ้อน
2. นางสาวฐิติยา  เชาวน์ชื่น
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายดนัย  ผิวผา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เชยเชิงวิทย์
 
1. นางสาวธณิตชากร  ปิตาระโพธิ์
2. นางสาวสุจิรัตน์  ตั้งจิตโชคชัย
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายภัทร  ทรงเลี่ยม
2. นายภูริ   ทรงเลี่ยม
3. นายอรรถพล   เจริญผล
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นายธเนศ  สมัครไทย
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นางสาวกิตติมา  มะยมทอง
2. นางสาวชัญญานุช  ครุฑธา
3. นายชุติเดช  กุสุมาลย์
 
1. นางอนัญญา  แหยมอุบล
2. นางสุวรรณา  ดิษธรรม